PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przejście od opodatkowania pracy do opodatkowania konsumpcji - wpływ na zmienność dochodów podatkowych państwa
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
GNPJE 2014;274(6):81-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
E62
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wyznaczenie długo- i krótkookresowych elastyczności wpływów podatkowych względem ich bazy podatkowej oraz sprawdzenie występowania asymetrii w tempie dostosowań a także krótkookresowych odchyleniach od stanu równowagi. Badanie obejmuje dwie najważniejsze kategorie podatków w Polsce – podatek od wartości dodanej oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w latach 1999–2013. Otrzymane wyniki wskazują, że elastyczności długookresowe dla obydwu kategorii podatków są bliskie jedności. Ponadto elastyczności krótkookresowe oszacowane na podstawie asymetrycznego modelu korekty błędem oraz regresji rolowanej wskazują na większą wahliwość wpływów z podatku VAT. Zatem wzrost obciążenia podatkami konsumpcyjnymi prowadzi do większej podatności finansów publicznych na wahania związane z cyklem gospodarczym.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top