PL EN
PRACA ORYGINALNA
Dlaczego trudno jest prowadzić „dobrą” politykę fiskalną?
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 29-02-2012
 
GNPJE 2012;253(1-2):25–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza i ocena politycznych determinant prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej, skutkującej powstawaniem i utrzymywaniem wysokiego deficytu budżetowego i długu publicznego. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że najważniejszymi czynnikami politycznymi, mającymi negatywny wpływ na jakość polityki fiskalnej są: konflikt interesów, problem wspólnego zasobu, problem pełnomocnictwa oraz asymetria informacji. Czynniki te mogą wywoływać procykliczną politykę fiskalną, która, zamiast ograniczać, pogłębia negatywny wpływ wahań cyklicznych na gospodarkę. Ponadto, został poddany analizie problem wyboru odpowiedniej polityki fiskalnej w okresie kryzysu gospodarczego oraz kwestia koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej (policy mix), aby jak najskuteczniej realizowały stawiane przed nimi cele. Kłopoty budżetowe krajów UE, zwłaszcza strefy euro są w pewnym stopniu warunkowane brakiem wspólnej polityki fiskalnej. Większa koordynacja polityki fiskalnej wśród państw UE wydaje się być istotnym warunkiem ograniczania negatywnego wpływu kryzysów gospodarczych na funkcjonowanie krajów UE. Inna kwestia to brak koordynacji między jednolitą polityką pieniężną a zróżnicowaną polityką fiskalną, co utrudnia efektywne prowadzenie polityki gospodarczej w strefie euro. Ekspansywna polityka fiskalna prowadzona w wielu krajach strefy euro zmusza Europejski Bank Centralny do podnoszenia stóp procentowych w obawie przed inflacją. W rezultacie prowadzi to nie tylko do wyższych stóp procentowych, ale także do dalszego powiększenia poziomu długu publicznego.
eISSN:2300-5238