PL EN
PRACA ORYGINALNA
Import inflacji i sprzężenie płacowo-cenowe w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
2
Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2023
 
 
Data akceptacji: 10-07-2023
 
 
Data publikacji: 29-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Robert Kelm   

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
GNPJE 2023;315(3):48-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Różnorodność szoków oddziałujących na inflację cen w Polsce sprawia, że rozstrzygnięcie o roli każdego z nich nie jest możliwe bez wykorzystania właściwych metod analizy ilościowej. W artykule przedstawiono ekonometryczny makromodel cen i płac, w którym wyeksponowano bezpośrednie oddziaływanie na inflację szoków podażowych transmitowanych z rynków surowców energetycznych oraz oddziaływanie tych szoków na sprzężenie płacowo-cenowe. Ze względu na tajność danych o cenach i wolumenów importu gazu ziemnego z Rosji do Polski zaproponowano metodę oszacowania deflatora importu gazu ziemnego na podstawie danych o pozostałych głównych surowcach energetycznych (ropa naftowa i węgiel). Model umożliwia ocenę, w jakim stopniu ceny krajowe (CPI) zależą od tendencji na rynkach światowych (w tym od cen surowców energetycznych), a w jakim stopniu od cen krajowych; możliwe jest oszacowanie wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się cen. Równania modelu są konstruowane przy wykorzystaniu metod kointegracyjnych dla zdezagregowanych indeksów cen konsumenta i cen importu. Własności systemu 19 równań są badane przy wykorzystaniu analizy mnożnikowej. Zaprezentowano wyniki symulacji, w której założono niepodejmowanie działań antykryzysowych w okresie pandemii COVID-19. Uzyskane wyniki wskazują na istotną rolę polityki fiskalnej w kształtowaniu cen.
 
REFERENCJE (37)
1.
Baba C., Lee J. [2022], Second-Round Effects of Oil Price Shocks – Implications for Europe’s Inflation Outlook, IMF Working Paper No. 173.
 
2.
Bårdsen G., Eitrheim Ø., Jansen E. S., Nymoen R. [2005], The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford University Press, Oxford.
 
3.
Blanchard O. J., Kiyotaki N. [1987], Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand, American Economic Review, 77: 647–666.
 
4.
Bruno M. [1979], Price and Output and Adjustment: Micro Foundations and Macro Theory, Journal of Monetary Economics, 5: 187–212.
 
5.
Budnik K., Greszta M., Hulej M., Krzesicki O., Lewińska R., Murawski K., Rot M., Rybaczyk B. [2009], An Update of the Macroeconometric Model of the Polish Economy NECMOD, National Bank of Poland Working Paper No. 64.
 
6.
Calvo G. A. [1983], Straggered Contracts in a Utility-Maximazing Framework, Journal of Monetary Economics, 12: 383–398.
 
7.
Dudek S., Pachucki D., Zachłod-Jelec M., Zając T., Kolski P., Fudała-Poradzińska I., Danielski K. [2012], eMPF Econometric Model of Public Finance, MF Working Paper Series No. 4.
 
8.
Fagan G., Henry J., Mestre R. [2001], An Area-wide Model (AWM) for the Euro Area, European Central Bank Working Paper Series No. 42.
 
9.
Greenslade J., Hall S., Henry S. [2002], On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: A Modelling Strategy with an Application to UK Wages and Prices, Journal of Economic Dynamics and Control, 26: 1517-1537.
 
10.
Grodzicki M., Możdżeń M., Surmacz T. [2022], Poland: Policies Dealing with the Inflation Crisis, Wirtschaft und Gesellschaft, 48 (4): 519–544.
 
11.
Johansen S. [1995], Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
 
12.
Juselius K. [2006], The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford.
 
13.
Kelm R. [2005], Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995–2003, Ekonomista, 4: 449–481.
 
14.
Kelm R. [2013], Kurs zoty/euro: teoria i empiria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
15.
Kelm R. [2016], Eksport, import i kurs złotego: 2000–2014, Bank i Kredyt, 47: 585–620.
 
16.
Kelm R., Majsterek M. [2006], The I (2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Pariod 1995–2005, w: Welfe W., Welfe A. (red.), Macromodels 2005. Proceedings of the Thirtieth Second International Conference, University of Łódź, Łódź.
 
17.
Kilian L., Zhou X. [2022a], Oil Prices, Gasoline Prices and Inflation Expectations, Journal of Applied Econometrics, 37: 867–881.
 
18.
Killian L., Zhou X. [2022b], A Broader Perspective on the Inflationary Effects of Energy Price Shocks, FED Working Paper No. 2224.
 
19.
Layard R., Nickell S. [1986], Unemployment in Britain, Economica, 53: 121–166.
 
20.
Layard R., Nickell S., Jackman R. [1991], Unemployment, Oxford University Press, Oxford.
 
21.
Majsterek M., Kelm R. [2007], Relationship Between Wages and Prices in the Polish Economy. An I (2) Approach, w: Welfe W., Welfe A. (red.), Proceedings of the 33‑th Conference “Macromodels ‘06”, Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź.
 
22.
Majsterek M., Welfe A. [2010], Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu podatkowego, Ekonomista, 5: 677–700.
 
23.
Majsterek M., Welfe A. [2012], Price-wage nexus and the role of a tax system, Economic Change and Restructuring, 45: 121–133.
 
24.
Mróz M., Niedziółka D., Witkowski B., Wojtkowska-Łodej G. [2022], Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego, SGH, Warszawa.
 
25.
Przekota G. [2022], Do High Fuel Prices Pose an Obstacle to Economic Growth? A Study for Poland, Energies, 15 (18): 6606.
 
26.
Przekota G., Szczepańska-Przekota A. [2022], Pro-Inflationary Impact of the Oil Market – A Study for Poland, Energies, 15 (9): 3045.
 
27.
Przybyliński M. [2008], Prices of Energy and Foreign Trade in the Framework of the Polish Model IMPEC, w: Grassini M.,.
 
28.
Bardazzi R. (red.), Structural Changes, International Trade and Multisectoral Modelling: 209–220, Firenze University Press, Firenze.
 
29.
Przybyliński M. [2010], Influence of Energy Prices on Competitiveness of the Polish Economy, w: Pocs R., Auzina A., Ozolina V. (red.), Development and Applications of Multisectoral Macroeconomic Models, RTU Publishing House, Riga.
 
30.
Roberts J. M. [1995], New Keynesian Economics and Phillips Curve, Journal of Money, Credit and Banking, 27: 975–984.
 
31.
Rotemberg J. J. [1982], Sticky Prices in the United States, Journal of Political Economy, 60: 1187–1211.
 
32.
Taylor J. B. [1979], Straggered Contracts in a Macro Model, American Economic Review, 69: 108–113.
 
33.
Welfe A. [2018], Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
34.
Welfe A., Karp P., Kębłowski P. [2006], Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
35.
Welfe A., Majsterek M. [2002], Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis, w: Charemza W. W., Strzała K. (red.), East European Transition and EU Enlargement, Physica-Verlag, Heidleberg.
 
36.
Welfe W. [1998], Modelling Inflation in Poland, Przegląd Statystyczny, 45: 309–329.
 
37.
Woźniak A. [2014], Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację w Polsce, Bank i Kredyt, 45.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top