PL EN

Wytyczne

 
 • Artykuł może być napisany w języku polskim lub w języku angielskim (dopuszczalna jest, jeśli tylko stosowana konsekwentnie, pisownia zarówno brytyjska jak i amerykańska) w formie bezosobowej.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 standardowych stron tekstu (czcionka 12 Times New Roman, marginesy po 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza).
 • Tytuł artykułu powinien być możliwie zwięzły.
 • Streszczenie artykułu (150–200 słów) powinno zawierać informacje o: (a) celu napisania pracy, (b) metodzie analizy, (c) uzyskanych wynikach i (d) płynących z nich wnioskach.
 • Tekst powinien być podzielony na wyodrębnione części, np. wstęp, rozdziały/sekcje, zakończenie (wnioski, podsumowanie).
 • Odwołania do innych prac (dane bibliograficzne) należy umieszczać w głównym tekście, nie w przypisie. Przykłady:
  (a) Do wyczerpywania się źródeł dalszej konwergencji nawiązuje też propozycja Agénora i Canuto [2012a; 2012b].
  (b) W jednej z najnowszych prac autorzy ci dokonują podsumowania toczącej się już dekadę dyskusji [Gill, Kharas, 2015].
  (c) Systemy wynagrodzeń menedżerów – a szczególnie ich wysokość – stanowią jeden z najbardziej krytykowanych elementów nadzorczych [Aluchna, 2010: 102].
 • Wzory, tablice i rysunki powinny mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu.
 • Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie i sporządzona zgodnie z zasadami ilustrowanymi w poniższych przykładach. Kursywą należy pisać tytuły książek oraz tytuły czasopism. Przykłady:
  (a) Tokarski T. [2011], Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa.
  (b) Yarram S.R. [2012], Corporate governance, cash holdings and value of a firm: evidence from Australian firms, Information Management and Business Review, 4(12): 606–614.
  (c) Fresard L. [2012], Cash savings and stock price informativeness, Review of Finance, 16(4): 985–1012.
  (d) Lewandowska M.S., Gołębiowski T. [2014], Innovation and international competitiveness of manufacturing firms: evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, w: Zhuplev A, Liuhto K. (red.), Geo-Regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic countries, and Russia, 57–82, IGI Global, Hershey.
 • Artykuł należy złożyć z wykorzystaniem narzędzia Editorial System, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej czasopisma.
 • Wersja artykułu przesyłana do czasopisma musi być tzw. wersją ślepą, bez elementów umożliwiających identyfikację autora, tj.:
  - strona tytułowa nie może zawierać nazwisk autorów ani ich afiliacji,
  - odwołania do wcześniejszych prac autorów (książek, artykułów, referatów itd.) powinny być tak zapisane, aby uniemożliwić identyfikację,
  - wszelkie podziękowania oraz odwołania do uczestnictwa we wspólnych projektach badawczych, konferencjach itd. powinny zostać usunięte.
 Czasopismo archiwizowane w
Polityka Open Access
Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top