PL EN

Procedura recenzowania

 
 • Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu.
 • Proces kwalifikowania artykułów do druku odbywa się na podstawie recenzji.
 • Recenzje artykułów są przygotowywane przez co najmniej dwóch recenzentów, którzy są specjalistami w tematyce artykułu, ale nie należą do redakcji czasopisma.
 • W procesie recenzenckim przestrzegana jest zasada podwójnej anonimowości (double blind) – ani recenzent, ani autor nie znają wzajemnie swoich personaliów.
 • W procesie recenzji recenzenci i autorzy są od siebie niezależni, tzn. nie mogą być zatrudnieni w lub powiązani z tą samą instytucją.
 • W przypadku rozbieżności w ocenach artykułu przedstawionych przez dwu recenzentów – artykuł kierowany jest do kolejnego – trzeciego recenzenta (recenzja rozstrzygająca).
 • Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku.
 • Artykuły są recenzowane zgodnie z jednolitymi kryteriami oceny, przyjętymi przez Kolegium Redakcyjne, a ujętymi w arkuszu oceny artykułu.
 • W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria:
  - zgodność artykułu z profilem pisma,
  - oryginalność treści artykułu,
  - wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań,
  - poprawność merytoryczna.
 • Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Kolegium Redakcyjnego w zakresie przyjęcia artykułu do druku, którą każdorazowo poprzedza dyskusja. Postanowienia Kolegium Redakcyjnego kończą się jedną z następujących konkluzji:
  - artykuł jest bez zarzutu i kwalifikuje się do publikacji,
  - artykuł wymaga pewnych (małych) poprawek i po ich dokonaniu kwalifikuje się do publikacji,
  - artykuł wymaga istotnych (dużych) poprawek i kwalifikacja do publikacji musi zostać poprzedzona powtórną recenzją,
  - artykuł nie kwalifikuje się do druku.
 • W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu.
 • W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.
 • W przypadku, kiedy do artykułu sformułowano istotne uwagi – nowa wersja artykułu podlega ponownej recenzji. Dokonuje jej jeden z recenzentów, wybrany z tych, którzy oceniali pierwotną wersję artykułu.
 Czasopismo archiwizowane w
Polityka Open Access
Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top