PL EN
Zasady etyczne
 
Zbiór zasad etycznych Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics można pobrać TUTAJ.

Redakcja


 • Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności zespół redakcyjny stosuje procedury ujęte w diagramach COPE.
 • Redakcja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zidentyfikowania i uniknięcia publikacji prac, w których mogą występować nadużycia, zaniedbania bądź innego rodzaju praktyki niewłaściwe z punktu widzenia etyki prowadzenia badań naukowych. W przypadku, gdy Redakcja dowiaduje się o jakichkolwiek zarzutach dotyczących niewłaściwego postępowania naukowego, podejmowane są w tym względzie stosowne działania.
 • Redakcja przestrzega procedury zapobiegającej zjawiskom ghostwriting (dana osoba wniosła istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawniła swego udziału jako jeden z autorów lub też jej rola nie została pokazana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział autora jest znikomy lub nie miał miejsca a pomimo tego jest autorem bądź współautorem publikacji). Każde przypadki takich nierzetelności będą ujawniane, łącznie z wszczęciem odpowiedniej procedury, w tym powiadamianiem odpowiednich podmiotów.
 • Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o pracach składanych do publikacji osobom lub podmiotom innym niż autorzy, recenzenci, redaktorzy lub przedstawiciele wydawcy, którym informacje te są udostępniane wyłącznie w związku z procedurą wydawniczą.
 • Artykuły nadesłane do Redakcji są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak płeć, wyznanie, rasa, pochodzenie, obywatelstwo czy też przekonania polityczne autorów.
 • Redakcja umożliwia wycofanie artykułu lub publikację korekty, zgodnie z wytycznymi COPE w tym względzie. Każda publikacja zawierająca błędne lub fałszywe wyniki zostanie wycofana bądź też opublikowana zostanie odpowiednia korekta. W sytuacji, gdy błąd leży po stronie Autora, czasopismo publikuje korektę. Jeśli błąd leży po stronie czasopisma, wydaje ono stosowne oświadczenie i/lub przeprosiny.
 • Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji, w całości lub w części, bez pisemnej zgody autorów.

Recenzenci


 • W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.
 • Otrzymane do recenzji artykuły są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie osobom trzecim informacji o otrzymaniu artykułu do recenzji a także omawianie z takimi osobami treści (bądź wniosków płynących z) recenzowanych artykułów.
 • Obowiązkiem recenzentów jest identyfikacja i wskazanie w recenzji takich publikacji, na które autor powinien był się powołać, ale tego nie uczynił, a także przekazanie Redakcji informacji o nieuprawnionych zapożyczeniach i/lub o podejrzeniu plagiatu.

Autorzy


 • Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie artykuły oryginalne i niezłożone w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Autorzy zobowiązani są cytować publikacje, które wykorzystali podczas tworzenia artykułu.
 • Autorzy są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w procesie oceny artykułu.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich przesłanek konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu, w szczególności do wykazania wszystkich źródeł finansowania, wkładu instytucji, organizacji oraz innych podmiotów.
 • Autor zgłaszający artykuł jest zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie osoby wymienione jako współautorzy zaakceptowały ostateczną wersję tekstu.
 • Wykrycie zasadniczych błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia Redakcji, która w takiej sytuacji podejmie w porozumieniu z autorem stosowne kroki w celu zamieszczenia sprostowania bądź wycofania artykułu.
 
eISSN:2300-5238