PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kategoryzacja kierunków studiów w świetle danych o trzech rocznikach absolwentów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-06-2023
 
 
Data akceptacji: 10-07-2023
 
 
Data publikacji: 29-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marek Rocki   

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2023;315(3):71-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki kategoryzacji kierunków studiów wykorzystującej dane o trzech rocznikach absolwentów, dostępne w ogólnopolskim systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Kategoryzacja ta stosuje dwa wybrane syntetyczne wskaźniki wyznaczane dla pierwszego i piątego roku od uzyskania dyplomu. Kombinacje wartości tych wskaźników pozwalają na wyodrębnienie kategorii kierunków, których absolwenci są w różny sposób oceniani przez pracodawców. Wyniki kategoryzacji wskazują na związek ekonomicznych losów absolwentów z dziedziną nauki, do której przypisano kierunek, z poziomem rozwoju województw, a także na zróżnicowanie kategorii ze względu na formę i poziom studiów. Szczególną uwagę poświęcono kierunkom przypisanym do nauk społecznych. Wskazano uczelnie, których absolwenci trwale uzyskują wyodrębnione kategorie.
 
REFERENCJE (28)
1.
Andrews J., Higson H. [2010], Graduate employability, ‘Soft Skills’ versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study, Higher Education in Europe, 33 (4): 411–422.
 
2.
Bożek J., Szewczyk J., Badach E., Lisek S. [2022], Ocena poziomu rozwoju gospodarczego województw z zastosowaniem metod porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym, Wiadomości Statystyczne, 12: 39–61.
 
3.
Bożek J., Szewczyk J., Jaworska M. [2021], Poziom rozwoju gospodarczego województw w ujęciu dynamicznym, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 57: 11–24.
 
4.
Brzezicki, Ł. (2020), The efficiency of public and private higher education institutions in Poland, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 4(304): 33–51.
 
5.
Di Cintio M., Grassi E. [2013], Internal migration and wages of Italian university graduates, Papers in Regional Science, 92 (1): 119–140, https://doi.org/10.1111/j.1435....
 
6.
Grotkowska G., Gaik A. [2019], Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy, Rynek Pracy, 2 (169): 31–45.
 
7.
Hojda P., Roszkowska S., Trojak M. [2022], What drives market success? Empirical analysis of university graduates in Poland, Education + Training, 5 (64): 619–641.
 
8.
Klasyfikacja NUTS w Polsce [2021], https://stat.gov.pl/statystyka... (dostęp: 10.02.2023).
 
9.
KRASP [2019], Statut KRASP, https://www.krasp.org.pl/pl/O_... (dostęp: 10.02.2023).
 
10.
KRASP [2020], Informator. Kadencja 2020–2024.
 
11.
Materiały informacyjne na temat zasobów udostępnianych w ramach szóstej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), www.ela.nauka.gov.pl.
 
12.
Okay-Somerville B., Scholarios D. [2015], Między studiami a pracą – samodzielne zarządzanie karierą, zatrudnialność, sukces zawodowy. Spojrzenie na teorię kariery z perspektywy społeczno-kognitywnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6 (107): 33–60.
 
13.
Pater R., Harasym R. [2015], Index of regional economic development. Some considerations and the case of Poland, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (59): 54–85.
 
14.
Rocki M. [2018a], Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?, Humanities and Social Sciences, XXIII, 25 (2), April–June: 213–226.
 
15.
Rocki M. [2018b], Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (51): 219–239.
 
16.
Rocki M. [2019], Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia, Wiadomości Statystyczne, 3: 27–41.
 
17.
Rocki M. [2021a], Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83 (4): 205–222.
 
18.
Rocki M. [2021b], Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych, Wiadomości Statystyczne, 67 (4): 1–17.
 
19.
Rocki M. [2022], Kategoryzacja polskich uczelni akademickich w świetle danych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 4 (312): 42–59.
 
20.
Rocki M., Werner A. [2021], Absolwenci prawa rocznika 2018 na rynku pracy, e-mentor, 4 (91): 4–15.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1818).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 661).
 
23.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 2202).
 
24.
Strahl D. [1978], Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (2): 205–215.
 
25.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365).
 
26.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668).
 
27.
Venhorst V. [2012], Smart Move? The Spatial Mobility of Higher Education Graduates, PhD thesis, https://www.researchgate.net/p... (dostęp: 2.07.2021).
 
28.
Zając T. [2011], Jak kandydaci starają się dostać na studia? Analiza strategii kandydatów na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Decyzje, 16.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top