PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kategoryzacja polskich uczelni akademickich w świetle danych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-04-2022
 
 
Data akceptacji: 21-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marek Rocki   

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2022;312(4):42-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule zaproponowano kategoryzację polskich uczelni akademickich, która wykorzystuje dwa wybrane syntetyczne wskaźniki wyznaczane w ogólnopolskim systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Kombinacje wartości tych wskaźników pozwalają na wyodrębnienie kategorii uczelni, których absolwenci są w różny sposób oceniani przez pracodawców. Przedstawiono wyniki kategoryzacji uczelni według ich przynależności do konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Analiza wyników wskazuje, że istotny wpływ na uzyskane kategorie (a więc na ekonomiczne losy przeciętnego absolwenta) ma przynależność do określonego typu uczelni.
 
REFERENCJE (16)
1.
Andrews J., Higson H. [2008], Graduate employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study, Higher Education in Europe, 2008, 33 (4): 411–422.
 
2.
KRASP [2019], Statut KRASP, https://www.krasp.org.pl/pl/O_....
 
3.
KRASP [2020], Informator. Kadencja 2020–2024.
 
4.
Materiały informacyjne na temat zasobów udostępnianych w ramach szóstej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), www.ela.nauka.gov.pl.
 
5.
NIK [2018], System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Informacja o wynikach kontroli, KNO.410.009.00.2017, nr ewid. 8/2018/P/17/028/KNO.
 
6.
Okay-Somerville B., Scholarios D. [2015], Między studiami a pracą – samodzielne zarządzanie karierą, zatrudnialność, sukces zawodowy. Spojrzenie na teorię kariery z perspektywy społeczno-kognitywnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6 (107): 33–60.
 
7.
Radzikowski M. [2020], Przegląd literatury na temat ekspansji państwa socjalnego, w: Radzikowski W. (red.), Welfare State. Państwo socjalne. Zagadki ekspansji: 41–72, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
8.
Rocki M. [2019], Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów, Ekonomista, 3: 343–354.
 
9.
Rocki M. [2020], Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014, Ekonomista, 6: 837–861.
 
10.
Rocki M. [2021a], Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83 (4): 205–222.
 
11.
Rocki M. [2021b], University ranking as a quality of education offer measure, Przegląd Organizacji, 1: 9–16.
 
12.
Rocki M., Werner A. [2021], Absolwenci prawa rocznika 2018 na rynku pracy, e-Mentor, 4 (91): 4–15.
 
13.
Rogowski J. [1986], Kilka uwag o „miękkim” modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 4: 367–384.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861).
 
15.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365).
 
16.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top