PL EN
PRACA ORYGINALNA
Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-12-2012
 
 
GNPJE 2012;260(11-12):79-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
J64
J68
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza czynników determinujących czas trwania bezrobocia polskich absolwentów. W badaniu wykorzystano dane zebrane w 2007 roku w specjalnym badaniu tej grupy siły roboczej w Polsce. Determinanty czasu poszukiwania pracy określono za pomocą metody analizy czasu trwania poszukiwania pracy (survival analysis). W badaniu kontrolowano liczne cechy indywidualne absolwentów (w tym: cechy socjodemograficzne, cechy opisujące proces kształcenia i zasób kapitału ludzkiego oraz metody poszukiwania pracy i gotowość do zachowań mobilnych) oraz zmienne regionalne (województwo oraz klasę miejsca zamieszkania). Oszacowano model proporcjonalnych hazardów Coxa metodą największej wiarogodności dla całej analizowanej próby oraz dla podprób wyróżnionych ze względu na klasy miejsca zamieszkania. Uzyskane wyniki pozwalają potwierdzić hipotezę o zróżnicowanym wpływie tych samych cech bezrobotnych na czas poszukiwania pracy w różnych przekrojach terytorialnych. Cechy demograficzne (płeć i stan cywilny) oddziałują na czas poszukiwania pracy wyłącznie na wsi. Cechy związane z aktywnością społeczną odgrywają rolę w miastach (silniejszą w większych). W zakresie poziomu wykształcenia, wpływ na krótsze poszukiwanie pracy ujawnia się w przypadku wykształcenia wyższego.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top