PL EN
RESEARCH PAPER
Categorization of Polish Universities in Light of Data from a System for Monitoring the Professional Careers of Graduates
 
 
More details
Hide details
1
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2022-03-16
 
 
Final revision date: 2022-04-21
 
 
Acceptance date: 2022-09-21
 
 
Publication date: 2022-12-30
 
 
Corresponding author
Marek Rocki   

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2022;312(4):42-59
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The article proposes a categorization of Polish universities using two selected composite indicators from the national system for monitoring the professional careers of graduates. These two indicators combined make it possible to distinguish different categories of universities depending on how their graduates are evaluated by employers. The results of this categorization are presented divided according to the affiliation of various kinds of universities to their respective Rectors’ Conferences. The analysis of the findings reveals that attending a specific type of university has a significant impact on the professional careers of graduates.
 
REFERENCES (16)
1.
Andrews J., Higson H. [2008], Graduate employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study, Higher Education in Europe, 2008, 33 (4): 411–422.
 
2.
KRASP [2019], Statut KRASP, https://www.krasp.org.pl/pl/O_....
 
3.
KRASP [2020], Informator. Kadencja 2020–2024.
 
4.
Materiały informacyjne na temat zasobów udostępnianych w ramach szóstej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), www.ela.nauka.gov.pl.
 
5.
NIK [2018], System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Informacja o wynikach kontroli, KNO.410.009.00.2017, nr ewid. 8/2018/P/17/028/KNO.
 
6.
Okay-Somerville B., Scholarios D. [2015], Między studiami a pracą – samodzielne zarządzanie karierą, zatrudnialność, sukces zawodowy. Spojrzenie na teorię kariery z perspektywy społeczno-kognitywnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6 (107): 33–60.
 
7.
Radzikowski M. [2020], Przegląd literatury na temat ekspansji państwa socjalnego, w: Radzikowski W. (red.), Welfare State. Państwo socjalne. Zagadki ekspansji: 41–72, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
8.
Rocki M. [2019], Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów, Ekonomista, 3: 343–354.
 
9.
Rocki M. [2020], Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014, Ekonomista, 6: 837–861.
 
10.
Rocki M. [2021a], Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83 (4): 205–222.
 
11.
Rocki M. [2021b], University ranking as a quality of education offer measure, Przegląd Organizacji, 1: 9–16.
 
12.
Rocki M., Werner A. [2021], Absolwenci prawa rocznika 2018 na rynku pracy, e-Mentor, 4 (91): 4–15.
 
13.
Rogowski J. [1986], Kilka uwag o „miękkim” modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 4: 367–384.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861).
 
15.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365).
 
16.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top