PL EN
RESEARCH PAPER
Categorisation of Fields of Study in Light of Data on Three Years of Graduates
 
 
More details
Hide details
1
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2023-02-10
 
 
Final revision date: 2023-06-28
 
 
Acceptance date: 2023-07-10
 
 
Publication date: 2023-09-29
 
 
Corresponding author
Marek Rocki   

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2023;315(3):71-91
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The article presents the results of a categorisation of fields of study using data on three years of graduates available in the nationwide system for monitoring the professional careers of graduates. This categorisation uses two selected composite indicators for the first and fifth years after obtaining a degree. Combinations of the values of these indicators make it possible to distinguish categories of fields of study where graduates are assessed in different ways by employers. The results of the categorisation indicate the existence of a relationship between the professional careers of graduates and the field of science to which a specific field of study was assigned, as well as the development of individual regions. The results also point to a differentiation of categories depending on the form and level of studies. Special attention was paid to fields of study assigned to social sciences. Universities whose graduates permanently obtain specific categories have been identified.
 
REFERENCES (28)
1.
Andrews J., Higson H. [2010], Graduate employability, ‘Soft Skills’ versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study, Higher Education in Europe, 33 (4): 411–422.
 
2.
Bożek J., Szewczyk J., Badach E., Lisek S. [2022], Ocena poziomu rozwoju gospodarczego województw z zastosowaniem metod porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym, Wiadomości Statystyczne, 12: 39–61.
 
3.
Bożek J., Szewczyk J., Jaworska M. [2021], Poziom rozwoju gospodarczego województw w ujęciu dynamicznym, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 57: 11–24.
 
4.
Brzezicki, Ł. (2020), The efficiency of public and private higher education institutions in Poland, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 4(304): 33–51.
 
5.
Di Cintio M., Grassi E. [2013], Internal migration and wages of Italian university graduates, Papers in Regional Science, 92 (1): 119–140, https://doi.org/10.1111/j.1435....
 
6.
Grotkowska G., Gaik A. [2019], Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy, Rynek Pracy, 2 (169): 31–45.
 
7.
Hojda P., Roszkowska S., Trojak M. [2022], What drives market success? Empirical analysis of university graduates in Poland, Education + Training, 5 (64): 619–641.
 
8.
Klasyfikacja NUTS w Polsce [2021], https://stat.gov.pl/statystyka... (dostęp: 10.02.2023).
 
9.
KRASP [2019], Statut KRASP, https://www.krasp.org.pl/pl/O_... (dostęp: 10.02.2023).
 
10.
KRASP [2020], Informator. Kadencja 2020–2024.
 
11.
Materiały informacyjne na temat zasobów udostępnianych w ramach szóstej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), www.ela.nauka.gov.pl.
 
12.
Okay-Somerville B., Scholarios D. [2015], Między studiami a pracą – samodzielne zarządzanie karierą, zatrudnialność, sukces zawodowy. Spojrzenie na teorię kariery z perspektywy społeczno-kognitywnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6 (107): 33–60.
 
13.
Pater R., Harasym R. [2015], Index of regional economic development. Some considerations and the case of Poland, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (59): 54–85.
 
14.
Rocki M. [2018a], Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?, Humanities and Social Sciences, XXIII, 25 (2), April–June: 213–226.
 
15.
Rocki M. [2018b], Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (51): 219–239.
 
16.
Rocki M. [2019], Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia, Wiadomości Statystyczne, 3: 27–41.
 
17.
Rocki M. [2021a], Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83 (4): 205–222.
 
18.
Rocki M. [2021b], Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych, Wiadomości Statystyczne, 67 (4): 1–17.
 
19.
Rocki M. [2022], Kategoryzacja polskich uczelni akademickich w świetle danych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 4 (312): 42–59.
 
20.
Rocki M., Werner A. [2021], Absolwenci prawa rocznika 2018 na rynku pracy, e-mentor, 4 (91): 4–15.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1818).
 
22.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 661).
 
23.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 2202).
 
24.
Strahl D. [1978], Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (2): 205–215.
 
25.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365).
 
26.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668).
 
27.
Venhorst V. [2012], Smart Move? The Spatial Mobility of Higher Education Graduates, PhD thesis, https://www.researchgate.net/p... (dostęp: 2.07.2021).
 
28.
Zając T. [2011], Jak kandydaci starają się dostać na studia? Analiza strategii kandydatów na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Decyzje, 16.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top