PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-03-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-10-2020
 
 
Data akceptacji: 18-03-2021
 
 
Data publikacji: 29-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Jabłoński   

Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510, Krakow, Polska
 
 
GNPJE 2021;306(2):91-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ewolucję podejść do kapitału ludzkiego na tle badań z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Rozważania oparto na przeglądzie literatury z zakresu (a) teorii kapitału ludzkiego (Schultz, Mincer, Becker), (b) neoklasycznej (Spence, Arrow, Thurow) i radykalnej (Bowles, Gintis) krytyki teorii kapitału ludzkiego, a także (c) rachunkowości zasobów ludzkich i (d) nauk o zarządzaniu. Zasadniczym wnioskiem jest stwierdzenie, że niezgodności terminologiczne towarzyszące kapitałowi ludzkiemu, a pojawiające się między przedstawicielami różnych szkół ekonomicznych, wynikają z odmiennych tradycji teoretycznych, na których badacze ci osadzili dyskusję nad tym rodzajem kapitału.
 
REFERENCJE (146)
1.
Acemoglu D., Autor D. [2011], Lectures in Labor Economics, manuscript, MIT. https://economics.mit.edu/file....
 
2.
Arrow K. J. [1973], Higher education as a filter, Journal of Public Economics, 2 (3): 193–216, https://doi.org/10.1016/0047–2... [73) 90013–3.
 
3.
Ashenfelter O., Krueger A. [1994], Estimates of the Economic Return to Schooling from a New Sample of Twins, The American Economic Review, 84 (5): 1157–1173.
 
4.
Bailly F. [2016], The Radical School and The Economics of Education, Journal of the History of Economic Thought, 38 (3): 351–369, https://doi.org/10.1017/S10538....
 
5.
Barone C., van de Werfhorst H. G. [2011], Education, cognitive skills and earnings in comparative perspective, International Sociology, 26 (4): 483–502, https://doi.org/10.1177/026858....
 
6.
Becker G. S. [1962], Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, 70 (5), part 2: 9–49, https://doi.org/10.1086/258724.
 
7.
Becker G. S. [1964], Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, National Bureau of Economic Research, distributed by Columbia University Press.
 
8.
Becker G. S. [1978], The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, https://www.press.uchicago.edu....
 
9.
Becker G. S. [2002], The Age of Human Capital, w: Lazear E. P. (red.), Education in the Twenty-First Century, Hoover Institution Press: 3–8.
 
10.
Blaug M. [1976], The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey, Journal of Economic Literature, 14 (3): 827–855.
 
11.
Blundell R., Dearden L., Meghir C., Sianesi B. [1999], Human Capital Investment: The Returns from Education and Training to the Individual, the Firm and the Economy, Fiscal Studies, 20 (1): 1–23, https://doi.org/10.1111/j.1475....
 
12.
Bontis N., Dragonetti N. C., Jacobsen K., Roos G. [1999], The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources, European Management Journal, 17 (4): 391–402, https://doi.org/10.1016/S0263–... [99) 00019–5.
 
13.
Bowles S. [1973], Understanding Unequal Economic Opportunity, The American Economic Review, 63 (2): 346–356.
 
14.
Bowles S., Gintis H. [1975], The Problem with Human Capital Theory – A Marxian Critique, The American Economic Review, 65 (2): 74–82.
 
15.
Bowles S., Gintis H. [2000], Does schooling raise earnings by making people smarter?, w: Arrow K. J., Bowles S., Durlauf S. N. (red.), Meritocracy and Economic Inequality, Princeton University Press: 118–136.
 
16.
Bowles S., Gintis H. [2002], Schooling in capitalist America revisited, Sociology of Education, 75 (1): 1–18.
 
17.
Bowles S., Gintis H., Osborne M. [2001], The Determinants of Earnings: A Behavioral Approach, Journal of Economic Literature, 39 (4): 1137–1176, JSTOR.
 
18.
Bowman M. J. [1964], Schultz, Denison, and the Contribution of „Eds” to National Income Growth, Journal of Political Economy, 72 (5): 450–464, https://doi.org/10.1086/258931.
 
19.
Bowman M. J. [1966], The Human Investment Revolution in Economic Thought, Sociology of Education, 39 (2): 111–137, JSTOR, https://doi.org/10.2307/211186....
 
20.
Bowman M. J. [1980], On Theodore W. Schultz’s Contributions to Economics, The Scandinavian Journal of Economics, 82 (1): 80–107, JSTOR, https://doi.org/10.2307/343955....
 
21.
Braverman H. [1998], Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press, New York.
 
22.
Brummet R. L., Flamholtz E. G., Pyle W. C. [1968], Human Resource Measurement – A Challenge for Accountants, The Accounting Review, 43 (2): 217–224, JSTOR.
 
23.
Burns A. F., Mitchell W. C. [1946], Measuring business cycles, National Bureau of Economic Research.
 
24.
Butcher K. F., Case A. [1994], The Effect of Sibling Sex Composition on Women’s Education and Earnings, The Quarterly Journal of Economics, 109 (3): 531–563, https://doi.org/10.2307/211841....
 
25.
Campbell R., Siegel B. N. [1967], The Demand for Higher Education in the United States, 1919–1964, The American Economic Review, 57 (3): 482–494.
 
26.
Card D., Krueger A. B. [1992], Does School Quality Matter? Returns to Education and the Characteristics of Public Schools in the United States, Journal of Political Economy, 100 (1): 1–40, https://doi.org/10.1086/261805.
 
27.
Carnoy M., Marenbach D. [1975], The Return to Schooling in the United States, 1939–69, The Journal of Human Resources, 10 (3): 312–331, JSTOR. https://doi.org/10.2307/145194.
 
28.
Chirat A., Le Chapelain C. [2020], Economic Analysis of Education in Post-War America: New Insights from Theodore Schultz and John Kenneth Galbraith, Journal of the History of Economic Thought, 42 (1), March: 61–78, https://doi.org/10.1017/S10538....
 
29.
Cichy K. [2008], Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
30.
Cichy K., Malaga K. [2007], Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 5–46.
 
31.
Cingano F. [2003], Returns to specific skills in industrial districts, European Association of Labour Economists, 14th Annual Conference, 2002, 10 (2): 149–164, https://doi.org/10.1016/ S0927–5371 [03) 00005–8.
 
32.
Coleman J. S. [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94: S95–120.
 
33.
Collins R. [1974], Where are Educational Requirements for Employment Highest?, Sociology of Education, 47 (4): 419–442, JSTOR, https://doi.org/10.2307/211221....
 
34.
Collins R. [1979], The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press.
 
35.
Czajkowski Z. [2013], Metody oceny zasobów kapitału ludzkiego, w: Weresa A. (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynnik długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: 57–97.
 
36.
Czapiński J. [2008], Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, Zarządzanie Publiczne, 2 (4): 5–28.
 
37.
Dawidziuk R. [2016], Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Nauki o Zarządzaniu, 2 (27): 46–59, https://doi.org/10.15611/noz.2....
 
38.
Delgado M. S., Henderson D. J., Parmeter C. F. [2014], Does Education Matter for Economic Growth? Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76, (3): 334–359, https://doi.org/10.1111/obes.1....
 
39.
Demeulemeester J. L., Diebolt C. [2011], Education and Growth: What Links for Which Policy? Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 36 (4) (138): 323–346.
 
40.
Denison E. F. [1962], The Sources of Economic Growth in The United States and the Alternatives Before US, Committee for Economic Development, New York.
 
41.
Dess G. G., Picken J. C. [1999], Beyond Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital, American Management Association, New York.
 
42.
Dobija M. [1998], How to Place Human Resources into the Balance Sheet? Journal of Human Resource Costing & Accounting, 3 (1): 83–92, https://doi.org/10.1108/eb0290....
 
43.
Dobija D. [2002a], Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5: 27–39.
 
44.
Dobija M. [2002b], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji, 1: 8–13.
 
45.
Dobija M. [2012], Alternatywny program badań kapitału ludzkiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24: 248–267.
 
46.
Domański S. R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 
47.
Domański S. R. [2000], Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka Narodowa, 161 (7–8): 32–46, https://doi.org/10.33119/GN/11....
 
48.
Drobny P. [2010], Kapitał ludzki – Ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 819: 27–44.
 
49.
Drobny P. [2017], Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20 (3): 7–19, https://doi.org/10.18778/1899–....
 
50.
Engelbrecht H. J. [2003], Human Capital and Economic Growth: Cross-Section Evidence for OECD Countries, Economic Record, 79: S40 – S51, https://doi.org/10.1111/1475–4....
 
51.
Fitz-Enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
52.
Flamholtz E. G. [1972], On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements: A Comment, The Accounting Review, 47 (1): 148–152.
 
53.
Florczak W. [2007], Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, Ekonomista, 5: 651–673.
 
54.
Florczak W. [2008], Kapitał ludzki w empirycznych modelach wzrostu, Ekonomista, 2: 169–200.
 
55.
Folloni G., Vittadini G. [2010], Human Capital Measurement: A Survey, Journal of Economic Surveys, 24 (2): 248–279, https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
56.
Foss N. J., Klein P. G., Kor Y. Y. [2008], Entrepreneurship, subjectivism, and the resource-based view: toward a new synthesis, Strategic Entrepreneurship Journal, 2 (1): 73–94, https://doi.org/10.1002/sej.41.
 
57.
Foss N. J., Knudsen T. [2003], The resource-based tangle: towards a sustainable explanation of competitive advantage, Managerial and Decision Economics, 24 (4): 291–307, https://doi.org/10.1002/mde.11....
 
58.
Freeman R. B. [1975], Overinvestment in College Training? The Journal of Human Resources, 10 (3): 287–311, JSTOR, https://doi.org/10.2307/145193.
 
59.
Friedman M. [1949], The Marshallian Demand Curve, Journal of Political Economy, 57 (6): 463–495.
 
60.
Friedman M. [1953], The Methodology of Positive Economics, w: Friedman M. (red.), Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago: 3–43.
 
61.
Friedman M., Kuznets S. S. [1945], Income from Independent Professional Practice, National Bureau of Economic Research, New York.
 
62.
Gajderowicz T., Grotkowska G., Wincenciak L. [2012], Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, Ekonomista, 5: 577–603.
 
63.
Galper H., Dunn R. M. [1969], A Short-Run Demand Function for Higher Education in the United States, Journal of Political Economy, 77 (5): 765–777.
 
64.
Gintis H. [1974], Welfare Criteria with Endogenous Preferences: The Economics of Education, International Economic Review, 15 (2): 415–430, JSTOR, https://doi.org/10.2307/252586....
 
65.
Godłów-Legiędź J. [2010], Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C. H. Beck, Warszawa.
 
66.
Gorynia M. [2018], Współczesne nauki ekonomiczne: Tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, Ekonomista, 5: 497–522.
 
67.
Gorynia M., Kowalski T. [2013], Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, Ekonomista, 4: 457–474.
 
68.
Groth C., Growiec J. [2018], Do Mincerian wage equations inform how schooling influences productivity?, NBP Working Paper, no. 279, http://www.nbp.pl/publikacje/m....
 
69.
Growiec J. [2007], Human Capital, Aggregation, and Growth, MPRA Paper, no. 7070, https://mpra.ub.uni-muenchen.d....
 
70.
Hanushek E. A., Woessmann L. [2015], The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth, MIT Press, Massachusetts.
 
71.
Heckman J. J. [2015], Gary Becker: Model Economic Scientist, American Economic Review, 105 (5): 74–79, https://doi.org/10.1257/aer.p2....
 
72.
Holko M. [2017], Marksowska krytyka koncepcji kapitału ludzkiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51: 91–111, https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
73.
Jabłoński M. [2009], Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, C. H. Beck, Warszawa.
 
74.
Jamka B. [2011], Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
75.
Jarecki W. [2003], Koncepcja kapitału ludzkiego, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin: 29–37.
 
76.
Jarecki W. [2006], Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 208 (5–6): 21–34, https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
77.
Jarecki W. [2007], Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji, w: D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 8–26.
 
78.
Jorgenson D. W., Griliches Z. [1967], The Explanation of Productivity Change, The Review of Economic Studies, 34 (3): 249–283, https://doi.org/10.2307/229667....
 
79.
Kiker B. F. [1966], The Historical Roots of the Concept of Human Capital, Journal of Political Economy, 74 (5): 481–499, https://doi.org/10.1086/259201.
 
80.
Koopmans T. C. [1947], Measurement Without Theory, The Review of Economics and Statistics, 29 (3): 161–172, JSTOR, https://doi.org/10.2307/192862....
 
81.
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R. [2014], An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 148: 551–558, https://doi.org/10.1016/j.sbsp....
 
82.
Kozioł W. [2015], Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 32 (105): 103–112.
 
83.
Kozioł W. [2016], Human capital reporting as a source of reliable information for marketing communication process in a socially responsible company, International Journal of Strategic Innovative Marketing, 3 (2): 28–40, https://doi.org/10.15556/IJSIM....
 
84.
Kraaijenbrink J., Spender J. C., Groen A. J. [2010], The Resource-Based View: A Review and Assessment of Its Critiques, Journal of Management, 36 (1): 349–372, https://doi.org/10.1177/014920....
 
85.
Król H. [2006], Kapitał ludzki organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 92–119.
 
86.
Krueger A. B., Lindahl M. [2001], Education for Growth: Why and for Whom? Journal of Economic Literature, 39 (4): 1101–1136, https://doi.org/10.1257/jel.39....
 
87.
Kunasz M. [2004], Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 433–442.
 
88.
Kunasz M. [2006], Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, 211 (10): 33–48, https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
89.
Leontaridi M. [1998], Segmented Labour Markets: Theory and Evidence, Journal of Economic Surveys, 12 (1): 103–109, https://doi.org/10.1111/1467–6....
 
90.
Lev B., Schwartz A. [1971], On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, The Accounting Review, 46 (1): 103–112.
 
91.
Liberda B. [2005], Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Ekonomista, 4: 429–447.
 
92.
Liberda B., Tokarski T. [2004], Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa, 3: 16–26.
 
93.
Lichtarski J. (red.] [2007], Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 
94.
Lipka A. [2007], Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego, Przegląd Organizacji, 9 (812): 20–24.
 
95.
Lipka A. [2012], Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji, Zarządzanie i Finanse, 10 (4), cz. 1: 451–470.
 
96.
Lucas R. E. [1988], On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22 (1): 3–42, https://doi.org/10.1016/0304–3... [88) 90168–7.
 
97.
Malaga K. [2011], The main strands and dilemmas of contemporary economic growth theory, Argumenta Oeconomica, 26 (1): 17–42.
 
98.
Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107 (2): 407–437, https://doi.org/10.2307/211847....
 
99.
Marks K. [1960], Płaca najemna i kapitał, w: K. Marks, F. Engels (red.), Dzieła wybrane, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa: 66–96.
 
100.
Matysiak A. [2016], Własność i kapitał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 260: 66–77.
 
101.
McGuinness T., Morgan R. E. [2000], Strategy, dynamic capabilities and complex science: management rhetoric vs. reality, Strategic Change, 9 (4): 209–220, https://doi.org/10.1002/1099–1... (200006/07) 9:4<209: AID-JSC485>3.0. CO;2 G.
 
102.
Mendes L., Nunes A., Sequeira T. [2012], Influence of Human Capital on Firms’ and Nations’ Performance: A Bi-disciplinary Literature Review, Argumenta Oeconomica, 2 (29): 5–31.
 
103.
Mincer J. [1958], Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, 66 (4): 281–302.
 
104.
Mincer J. [1974], Schooling, Experience, and Earnings, Human Behavior & Social Institutions, 2, https://eric.ed.gov/?id=ED1036....
 
105.
Morgenstern R. D. [1973], Direct and Indirect Effects on Earnings of Schooling and Socio-Economic Background, The Review of Economics and Statistics, 55 (2): 225–233, JSTOR, https://doi.org/10.2307/192699....
 
106.
Nelson R. R., Phelps E. S. [1966], Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, The American Economic Review, 56 (1–2): 69–75.
 
107.
Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. [2012], Wiedza – Kapitał ludzki – Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 
108.
Nowak-Posadzy K. [2015], Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?, Praktyka Teoretyczna, 1 (15): 15–56, https://doi.org/10.14746/prt.2....
 
109.
Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. 2 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
110.
Penrose E. T. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, New York.
 
111.
Petty W. [1958a], Anatomia polityczna Irlandii, w: E. Lipiński, S. Zalewski (red.), Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków: 559–659.
 
112.
Petty W. [1958b], Traktat o podatkach i daninach, w: E. Lipiński, S. Zalewski (red.), Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków: 445–555.
 
113.
Piasecki R., Wolnicki M. [2004], The evolution of development economics and globalization, International Journal of Social Economics, 31 (3): 300–314, https://doi.org/10.1108/030682....
 
114.
Ployhart R. E., Nyberg A. J., Reilly G., Maltarich M. A. [2014], Human Capital Is Dead; Long Live Human Capital Resources!, Journal of Management, 40 (2): 371–398. https://doi.org/10.1177/014920....
 
115.
Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – Procesy – Metody, wyd. 2 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
116.
Próchniak M. [2006], Czynniki wzrostu gospodarczego – Wnioski z badań empirycznych, Ekonomista, 3: 305–345.
 
117.
Próchniak M. [2009], Czynniki wzrostu gospodarczego – przegląd wyników badań empirycznych, w: R. Rapacki (red.), Wzrost Gospodarczy w Krajach Transformacji. Konwergencja czy Dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 32–73.
 
118.
Rogers M. [2003], A Survey of Economic Growth, Economic Record, 79 (244): 112–135, https://doi.org/10.1111/1475–4....
 
119.
Rogowska B. [2017], Kapitał ludzki w ujęciu W. Petty`ego, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, R. 21 (2) (1), Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym: 315–324.
 
120.
Romer P. M. [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94 (5): 1002–1037.
 
121.
Schultz T. W. [1950], Reflections on Poverty Within Agriculture, Journal of Political Economy, 58 (1): 1–15.
 
122.
Schultz T. W. [1959], Investment in Man: An Economist’s View, Social Service Review, 33 (2): 109–117.
 
123.
Schultz T. W. [1961a], Education and Economic Growth, w: N. B. Henry (red.), Social forces influencing American education, University of Chicago Press, Chicago: 46–88.
 
124.
Schultz T. W. [1961b], Investment in Human Capital, The American Economic Review, 51 (1): 1–17.
 
125.
Schultz T. W. [1972], Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities, Economic Research: Retrospect and Prospect, Volume 6, Human Resources, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.: 1–84.
 
126.
Smith A. [2020], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 1, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
127.
Sobczak A. [2018], Teoria kapitału ludzkiego – Konteksty edukacji i rynku pracy, Przegląd Pedagogiczny, 2: 273–283.
 
128.
Sobel I. [1978], The Human Capital Revolution in Economic Development: Its Current History and Status, Comparative Education Review, 22 (2): 278–308.
 
129.
Sobel I. [1982], Human Capital and Institutional Theories of the Labor Market: Rivals or Complements? Journal of Economic Issues, 16 (1): 255–272.
 
130.
Spalletti S. [2014], The Economics of Education in Adam Smith’s “Wealth of Nations”, Journal of World Economic Research, 3 (5): 60–64, https://doi.org/10.11648/j.jwe....
 
131.
Spence M. [1973], Job Market Signaling, The Quarterly Journal of Economics, 87 (3): 355– 374, https://doi.org/10.2307/188201....
 
132.
Spencer D. A. [2000], The demise of radical political economics? An essay on the evolution of a theory of capitalist production, Cambridge Journal of Economics, 24 (5): 543–564, JSTOR.
 
133.
Spengler J. J. [1977], Adam Smith on Human Capital, The American Economic Review, 676 (1): 32–36.
 
134.
Stalończyk I. [2012], Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Ekonomia i Zarządzanie, 2: 28–36.
 
135.
Strużyna J. [2007], Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, w: Lipka A., Wawszczak S., Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice: 201–208.
 
136.
Sweetland S. R. [1996], Human Capital Theory: Foundations of a Field of Inquiry, Review of Educational Research, 66 (3): 341–359, https://doi.org/10.3102/003465....
 
137.
Teixeira P. N. [2000], A Portrait of the Economics of Education, 1960–1997, History of Political Economy, 32: 257–288, https://doi.org/10.1215/001827... Suppl_1–257.
 
138.
Thurow L. C. [1975], Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in the U. S. Economy, Basic Books, New York.
 
139.
Tittenbrun J. [2017], Human Capital: Theory and Evidence in Light of Socio-Economic Structuralism, World Scientific News, 79: 1–168.
 
140.
Walters D. [2004], The Relationship Between Postsecondary Education and Skill: Comparing Credentialism with Human Capital Theory, Canadian Journal of Higher Education, 34 (2): 97–124.
 
141.
Wieczorek-Szymańska A. [2010], Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii – przegląd wybranych podejść, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 17, Przedsiębiorstwa w procesie zmian: 157–70.
 
142.
Wielgórska-Leszczyńska J. [2014], Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wśród nauk ekonomicznych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4): 135–149.
 
143.
Wojtyna A. [2011], Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię?, w: P. Kozłowski (red.), Węzeł Polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: 169–184.
 
144.
Wright P. M., McMahan G. C., McWilliams A. [1994], Human resources and sustained competitive advantage: A resource-based perspective, The International Journal of Human Resource Management, 5 (2): 301–326, https://doi.org/10.1080/095851....
 
145.
Wronowska G. [2005], Koncepcja kapitału ludzkiego – ujęcie historyczne, w: Kopycińska D. (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 121–128.
 
146.
Zagóra-Jonszta U. [2014], Rozważania wokół wartości – od Marksa do czasów współczesnych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 176, Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza: 13–21.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top