PL EN
PRACA ORYGINALNA
Transgraniczność jako cecha usług nowofalowych. Przykład pogranicza polsko-białoruskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
2
Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Politechnika Białostocka, Polska
 
 
Data nadesłania: 31-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-11-2020
 
 
Data akceptacji: 18-03-2021
 
 
Data publikacji: 29-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marzenna Błaszczuk-Zawiła   

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2021;306(2):121-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o stopień rozwoju usług nowofalowych w województwie podlaskim, w szczególności jednej z ich cech, jaką jest transgraniczność. Istotność zagadnienia wynika z faktu, że zgodnie z koncepcją władz województwa rozwój relacji z innymi regionami/krajami ma pomóc w przełamywaniu barier rozwojowych Podlasia. Artykuł przygotowano z wykorzystaniem metody analizy danych zastanych (desk research) oraz wyników badań ankietowych nad usługami nowofalowymi przeprowadzonych wśród firm usługowych województwa podlaskiego i Białorusi. Z badań wynika, że podlaskie firmy usługowe są stosunkowo mało otwarte na współpracę z zagranicą. Współpraca z innymi krajami, o ile występuje, przybiera mało zróżnicowane formy. Tymczasem warunki dla jej rozwoju wydają się być korzystne, m.in. z uwagi na relatywnie dużą gotowość firm białoruskich do współpracy (zwłaszcza w zakresie dostępu do zasobów i tworzenia partnerstw dla świadczenia usług kompleksowych), postępujące ocieplenie unijno-białoruskich relacji politycznych czy fundusze unijne przewidziane na rozwój obszarów transgranicznych. W tej sytuacji ważne wydaje się uświadamianie podlaskim przedsiębiorcom możliwości i korzyści z zaangażowania w działalność międzynarodową w różnych jej formach i zakresie, a także ich aktywizacja. W ujęciu prognostycznym można stwierdzić, że destymulantami rozwoju współpracy w najbliższych latach nadal będą peryferyjne położenie województwa (słaba infrastruktura czy dostępność komunikacyjna) oraz stosunkowo niski poziom zamożności białoruskiego społeczeństwa.
 
REFERENCJE (31)
1.
Clark C. [1940], Conditions of Economic Progress, Macmillan, London.
 
2.
Corder G. W., Foreman D. I. [2009], Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, Wiley.
 
3.
Durka P. J. [2003], Wstęp do współczesnej statystyki, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa.
 
4.
European Commission [2020], Countries and regions – Belarus, https://ec.europa.eu/trade/pol... [dostęp 11.06.2020].
 
5.
Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r., [1980], Dz.U. 1993 nr 61, poz. 287.
 
6.
Fisher A. [1939], Production, primary, secondary and tertiary, Economic Record, 15 (1).
 
7.
Fourastié J. [1949], Le grand espoir du XXe siècle: Progrès technique, progrès économique, progrès social, Presses Universitaires de France, Paris.
 
8.
Glossary – cross border cooperation [2020], https://www.interregeurope.eu/... [dostęp 10.05.2020].
 
9.
Gorzym-Wilkowski W. A. [2005], Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych – próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 77 (2): 235–252.
 
10.
GUS [2019], Rachunki regionalne, Warszawa.
 
11.
Holubava V., Skąpska E. [2018], Transgraniczność Polski i Białorusi – stymulatory i bariery, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (3).
 
12.
Katouzjan M. [1970], The Development of the Service Sector, Oxford Economic Papers, 3.
 
13.
Komisja Europejska [2020], UE-Białoruś: ułatwienia wizowe i readmisja, 30.06.2020, https://ec.europa.eu/poland/ne... [dostęp: 20.07.2020].
 
14.
Koralewski M. [2009], Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości. Regulacje ustawowe – Prawo wspólnotowe – Umowy międzynarodowe – MSR/MSSF, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
15.
Ministerstwo Rozwoju [2016], Białoruś. Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Białorusią, lipiec, http://archiwum.mpit.gov.pl/me... [dostęp 15.02.2020].
 
16.
Mroczek A. [2010], Perspektywy rozwoju centrów usług wyższego rzędu w miastach Polski, Studia miejskie, tom 2: 49–60.
 
17.
Narodowy Bank Białorusi [2020], https://www.nbrb.by.
 
18.
Narodowy Komitet Statystyczny Republiki Białorusi [2020], https://www.belstat.gov.by [dostęp: 12.05.2020].
 
19.
National Statistical Committee of the Republic of Belarus [2020], National Accounts of the Republic of Belarus. Statistical Book, Minsk.
 
20.
Nazarczuk J. M., Umiński S. [2019], Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
21.
NBP [2020], www.nbp.pl [dostęp: 12.05.2020].
 
22.
Sadowski A. [2007], Przemiany transgranicza polsko – białoruskiego w warunkach Unii Europejskiej, w: M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra: 105–123.
 
23.
Say J. B. [1967], Letters to Mr Malthus on several subjects of political economy and of the stagnation of commerce, Augustus M. Kelley Publishers, New York.
 
24.
Skąpska E. [2019], Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług, CeDeWu, Warszawa.
 
25.
Skąpska E., Hundert M. [2020], Progressive Services Viewed by Service Providers: Regional Comparative Analysis, Eurasian Business Perspectives, 13 (2): 91–101.
 
26.
Słownik Języka Polskiego PWN [2019], https://sjp.pwn.pl/sjp/transgr... [dostęp: 12.12.2019].
 
27.
Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej [2019], http://www.edupedia.pl/words/i... [dostęp 12.12.2019].
 
28.
Słownik synonimów [2019], https://synonim.net/synonim/tr... [dostęp 13.12.2019].
 
29.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Projekt [2019], Białystok, wrzesień.
 
30.
Układ ogólny w sprawie handlu usługami [1998], Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 1998 r., nr 34, poz. 195, Załącznik 1B.
 
31.
Wróblewski Ł. [2014], Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, w: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1, S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 33 (1), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 97–110.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top