PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-12-2020
 
 
Data akceptacji: 16-01-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Malaga   

Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875, Poznań, Polska
 
 
GNPJE 2021;305(1):53-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Autorzy artykułu stawiają tezę o potrzebie modyfikacji sposobu uprawiania nauk ekonomicznych (NE) w aspektach ontologicznym, epistemologicznym i metodologicznym. Wynika ona z oddziaływania splotu czynników, jakie ujawniły się jeszcze w okresie przedpandemicznym, dla których COVID-19 może być okolicznością dopełniającą, wzmacniającą, a nawet wręcz bezpośrednio przesądzającą o zmianie. Struktura artykułu została podporządkowana przyjętemu celowi, którym jest autorskie odniesienie się do postawionej tezy. Jako egzemplifikację obszarów wymagających zmiany wybrano osiem zagadnień, w odniesieniu do których zgłoszono zestaw postulatów konstytuujących pożądane modyfikacje w prowadzeniu badań w NE. Główną metodą wykorzystaną w opracowaniu jest metoda krytycznej analizy literatury.
 
REFERENCJE (110)
1.
Al-Rodhan N. R. F., Stoudmann G. [2006], Definitions of Globalization: A Comprehencive Overview and a Proposed Definition, Geneva: Geneva Center for Security Policy.
 
2.
Amnesty International [2020], https://amnesty.org.pl/swiatow... (25.07.2020).
 
3.
Bhagwati, J. [2004]. In defence of globalization. Oxford University Press, Oxford.
 
4.
Banaszyk P. [2014], Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74 (1): 195–211.
 
5.
Becker G. S. [1990], Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Bharma R., Dani S., Burnard K. [2011], Resilience: the concept, a literature review and future directions, International Journal of Production Research, 49 (18): 195–211.
 
7.
Bludnik I. [2010], Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii, Bank i Kredyt, 41 (2): 43–70.
 
8.
Boushey H., Delong J. B., Steinbaum M. [2018], Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Brilman J. [2002], Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i metody, PWE, Warszawa.
 
10.
Caligiuri P., De Cieri H., Minbaeva D., Verbeke A., Zimmermann A. [2020], International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice, Journal of International Business Studies, 51 (5): 697–713.
 
11.
Colander D. et al. [2003], The Changing Face of Mainstream Economics, Middlebury College Economics Discussion Paper no. 03–27, http://www.middlebury.edu/~eco... (16.11.2020).
 
12.
Coyle D. [2020], Markets, State, and People: Economics for Public Policy, Princeton University Press, Princeton.
 
13.
Creshwell J. W., Creshwell J. D. [2018], Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, Los Angeles, California.
 
14.
Dalevska et al. [2019], A model for estimating social and economic indicators of sustainable development, Entrepreneurship and Sustainable Issues, 6 (4) June: 1839–1860.
 
15.
Davis J. [2006], The term in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism, Journal of Institutional Economics, 2 (1), April: 1–20.
 
16.
Daly H., Cobb J. B. Jr. [1989], For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston.
 
17.
D’Aveni R. [1995], Coping with hypercompetition: Utilizing the new 7S’s framework, Academy of Management Executive, 9: 45–57.
 
18.
Deszczyński P. [2001], Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
19.
Deszczyński P. [2011], Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
20.
Deszczyński P. [2015], Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki światowej – implikacje dla krajów rozwijających się, w: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności: 321–322, PTE, Warszawa.
 
21.
 
22.
1179&lang=en (12.07.2020).
 
23.
Dzikowska M. [2017], Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
24.
Dzionek-Kozłowska J. [2016], Homo oeconomicus w XXI wieku. Imperializm ekonomii a ekonomia behawioralna, w: M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.), METAEKONOMIA. Zagadnienia z filozofii ekonomii: 105–130, Kraków, Wydawnictwo Copernicus Center Press.
 
25.
Dzionek-Kozłowska J. [2018], Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
26.
Editor’s note [2020], Starting over again. The COViD-19 pandemic is forcing a rethink in macroeconomics, The Economist, 25, July: 13–16.
 
27.
Fiedor B. [2018], wypowiedź, http://www.pte.pl/pliki/2/1/au..._.
 
28.
2018_2805.pdf (25.07.2020).
 
29.
Fiedor B. [2019], Podział na ortodoksję i heterodoksję w ś wietle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna, w: M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne: 41–56, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 
30.
Friedman M. [1953], The Methodology of Positive Economics, w: Essays in Positive Economics, Chicago University Press, Chicago.
 
31.
The global list. Globalisation has faltered and now is being reshaped [2019], The Economist, 24, January: 23–26.
 
32.
Gorynia M. [2019a], Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, w: M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne: 13–40, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 
33.
Gorynia M. [2019b], Czy nowy pragmatyzm jest pragmatyczny?, w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół Teorii Grzegorza W. Kołodko: 77–91, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
34.
Gorynia M. [2019c], Competition and globalisation in economic sciences. Selected aspects, Economics and Business Review, 5 (19), 3: 118–133.
 
35.
Gorynia M. [2020], Przyszłość globalizacji, Rzeczpospolita, 7 maja: A21.
 
36.
Gorynia M. [2021], Will COVID-19 Kill Globalization?, w: M. A. Marinov, S. T. Marinova (eds.), Covid-19 and International Business.Change of Era: 66–73, Routledge, London.
 
37.
Gupta S. G. [2015], Comparative advantage and competitive advantage: an economic perspective and a synthesis, Athens Journal of Business and Economics, 1 (1): 9–22.
 
38.
Hall Ch. A. S., Day J. W. Jr. [2009], Revisiting the Limits to Growth after Peak Oil, American Scientist, http://ziemianarozdrozu.pl/dow... (12.08.2020).
 
39.
Herma-Fox A., LaPerla B., Serafeim G., Wang H. [2020], Corporate Resilience and Response During COVID-19, https://www.top1000funds.com/w... (11.07.2020).
 
40.
Hofstede G. [2000], Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 
41.
Holko M. [2016], Krytyka modeli statycznej równowagi – perspektywa postklasyczna, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48 (4): 155–169.
 
42.
Hume D. [1969], A Treatise of Human Nature, Clarendon Press (reprint I wydania), Oxford.
 
43.
International Monetary Fund [2020], October.
 
44.
Karczewska A. [2016], Globalizacja i konsumpcjonizm jako uwarunkowania zmian i potencjalne źródła zagrożeń w sferze pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie, 24 (2): 38–46.
 
45.
Keen S. [2017], Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
 
46.
Knapp J. [2020], Delivering essential products to consumers uninterrupted, https://www.linkedin.com/pulse... (12.07.2020).
 
47.
Kołodko G. [2003], Globalizacja a odrabianie zaległoś ci rozwojowych, w: G. W. Kołodko (red.), Globalizacja, marginalizacja, rozwó j: 18–42, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 
48.
Kołodko G. [2014], Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, Ekonomista, 2: 161–180.
 
49.
Kołodko G. [2020a], Teoria wszystkiego nie istnieje, Rzeczpospolita, 23 października.
 
50.
Kołodko G. W. [2020b], Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda. Ekonomista, 2: 181–205.
 
51.
Kowalski T. [2013], Globalization and transformation in Central European countries: The case of Poland, Poznań University of Economics Press.
 
52.
Kmita J. [1971], Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, PWN, Warszawa.
 
53.
Krugman P. [2020], Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, W. W. Norton & Company, New York.
 
54.
Langford W., Parsa F. [1999], Outsourcing a primer, Management Decision, 37 (4): 310–316.
 
55.
Lin J. Y. [2011], New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development, The World Bank Research Observer, 26 (2): 193–229, Washington, D. C.
 
56.
Lin J. Y., Wang X. [2018], The Facilitating State and Economic Development: The Role of the State in New Structural Economics, w: J. Y. Lin, A. Z. Nowak (red.), New structural policy in an open market economy: 123–141, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
57.
Lipowski A. [2011], Z metodologii nauk ekonomicznych: struktura logiczna ujęcia pozytywnego i normatywnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 73 (2): 195–217.
 
58.
Malaga K. [2009], A propos des quelques dilemmes de la théorie de croissance économique et de l’économie, Romanian Journal of Economics, 2: 34–54.
 
59.
Malaga K. [2011], The Main Strands and Dilemmas of Contemporary Economic Growth Theory, Argumenta Oeconomica, 26 (1): 17–42.
 
60.
Malaga K., Sobczak K. [2020], Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne, C. H. Beck, Warszawa.
 
61.
Mankiw N. G., Makroekonomista jako naukowiec i inż ynier, Gospodarka Narodowa, 4: 85–106.
 
62.
Manyika J., Pinkus G., Tiun M. [2020], Rethinking the Future of American Capitalism, McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com/~/med... (12.11.2020).
 
63.
Marsewicz A. [2020], Jak zmieni się łańcuch dostaw z powodu wpływu COVID-19?, eLogistyczny, http://e-logistyczny.pl/zmieni...-.
 
64.
2020-05-26–835 (12.07.2020).
 
65.
Mączyńska E. [2013], Błędy pomiaru w gospodarce – następstwa i przeciwdziałania, w: S. Owsiak, A. Pollok (red.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa: 41–52.
 
66.
Mączyńska E. [2014], Dylematy pomiaru gospodarki globalnej – produkt krajowy brutto, w: A. Cieślik, J. J. Michałek (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga Jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 194–208.
 
67.
Mączyńska E. [2019], Gospodarka rynkowa podgryza własne korzenie, Biuletyn PTE, 4: 9–12.
 
68.
Mentzer J.T., DeWitt W., Keebler J.S., Min S., Nix N.W., Smith C.D., Zacharia Z.G. [2001], Defining supply chain management, Journal of Business Logistics, 22 (2): 1–25.
 
69.
Mitschke A. [2008] The Influence of National Competition Policy on the International Competitiveness of Nations: A Contribution to the Debate on International Competition Rules, Springer Science & Business Media, Berlin.
 
70.
Neely A. [1999], The performance measurement revolution: why now and why next, International Journal of Operations and Production Management, 19 (2): 205–228.
 
71.
North D. C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 
72.
Panek E. [2003], Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
73.
Pichlak M. [2018], Gospodarka o obiegu zamkniętym model koncepcyjny, Ekonomista, 3: 335–346.
 
74.
Popper K. R. [1999], Droga do wiedzy. Domysły i refleksje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
75.
Porter M. [2011], Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance, Simon and Schuster, New York.
 
76.
Rifkin J. [2016], Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
77.
Robbins L. [1932], An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London.
 
78.
Rodrik D. [2011], The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, Norton and Company, New York.
 
79.
Rodrik, D. [2015]. Economics rules: Why economics works, when it fails, and how to tell the difference, Oxford University Press, Oxford.
 
80.
Rodrik D. [2017], Populism and the Economics of Globalization, AIB Conference, Dubai.
 
81.
Roubini N. [2020a], Revisiting the White Swans, Project Syndicate, 29 July, https://www.project-syndicate....? barrier=accesspaylog (25.07.2020).
 
82.
Roubini N. [2020b], A Greater Depression?, Project Syndicate, 24 March, https://www.project-syndicate....? barrier=accesspaylog (25.07.2020).
 
83.
Sandbu M. [2020], The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All, Princeton University Press, Princeton.
 
84.
Serra N., Stiglitz J. E. (eds.) [2008], The Washington Consensus Reconsidered. Towards a New Global Governance, Oxford University Press.
 
85.
Skidelsky R. [2020], What’s Wrong with Economics? A Primer for the Perplexed, Yale University Press, New Haven.
 
86.
Słownik Języka Polskiego PWN [2020], hasło rewizja, https://sjp.pwn.pl/sjp/rewizja... (25.07.2020).
 
87.
Snyder L., Shen Z-J. [2019], Fundamentals of supply chain theory, John Wiley & Sons, Hoboken.
 
88.
Solarz J., Waliszewski K. [2020], Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19, edu-Libri, Warszawa – Legionowo.
 
89.
Stiglitz J. E. [2002], Globalization and its Discontents (Vol. 500), W. W. Norton Company, Washington.
 
90.
Stiglitz J. E. [2007], Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
91.
Stiglitz J. E. [2007a], Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
92.
Stiglitz J. E. [2015], Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
93.
Stiglitz J. E., Fitoussi J. P., Durand M. [2019], Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
94.
Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.‑P. [2013], Raport Komisji ds. Wydajności Ekonomicznej i Postępie Społecznym, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 
95.
Streeten P. [2001], Globalisation: Threat or opportunity?, Copenhagen Business School Press, Copen¬hagen.
 
96.
Street J. [1987], The Institutional theory of economic development, Journal of Economic, 21 (4), December: 1861–1887.
 
97.
Taleb N. N. [2020], Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, Zysk i S-ka, Poznań.
 
98.
Telep J. [2010], Elementy ekonomii rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, War¬szawa.
 
99.
Trocki J. [1999], Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, Gospodarka Mate¬riałowa i Logistyka, 9: 181–183.
 
100.
Van der Bergh J., Antal M. 2011, Evaluating alternatives to GDP as measures of social wel¬fare / progress, https://www.wifo.ac.at/bibliot.... pdf (3.12.2020).
 
101.
Walas-Trębacz J. [2007], Uwarunkowania i skutki procesu globalizacji, w: W. Surówka-Marszałek (red.), Marketing: 59–62, Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, Kraków.
 
102.
Wałowski T. [2004], Próba systematyzacji uwarunkowań kryzysu ekologicznego: dlaczego nisz¬czymy środowisko naturalne?, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 10: 89–111.
 
103.
Wilkin J. [2016], Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspek¬tywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
104.
Wilkin J., Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. [2019], Równowaga instytucjonalna – fundament rów¬nowagi gospodarczej, Ekonomista, 6: 659–679.
 
105.
Williamson O. E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
106.
Wincewicz-Price A. [2016], Homo oeconomicus moralis – ekonomiczne analizy zachowań moral¬nych, w: M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.), METAEKONOMIA. Zagadnienia z filo¬zofii ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków.
 
107.
Witkowski J. [2010], Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Pol¬skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
108.
Wolf M. [2020], How Covid-19 will change the world?, Financial Times, 16 July: https://www. ft.com/content/9b8223bb-c5e4-4c11-944d-94ff5d33a909 (25.07.2020).
 
109.
Yadav N., Sushil S., Sagar M. [2013], Performance measurement and management frameworks, Research trends of the last two decades, Business Process Management Journal, 19 (6): 947–971.
 
110.
Zahn J. et al. [2020], Globalne łańcuchy wartości zmieniają się w regionalne, Obserwator Finan¬sowy.pl, https://www.obserwatorfinansow... (14.11.2020).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top