PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy mamy stagnację innowacji w polskim przemyśle?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Innowacji i Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-09-2020
 
 
Data akceptacji: 16-01-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej H. Jasiński   

Zakład Innowacji i Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Szturmowa 1/3, 02-678, Warszawa, Polska
 
 
GNPJE 2021;305(1):111-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Przedmiotem badań jest kształtowanie się innowacyjności przemysłu w Polsce w latach 2006–2017, w czasie napływania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013. Głównym celem artykułu jest ocena kształtowania się poziomu innowacyjności polskiego przemysłu w tym okresie. Dla dokonania takiej oceny zaproponowano sposób mierzenia poziomu innowacyjności przemysłu. W wyniku przeprowadzonych badań, opartych głównie na danych GUS, stwierdzono, że ok. 2009 r. rozpoczęła się stagnacja innowacji w tym sektorze, która trwała do końca analizowanego okresu. Następnie przeanalizowano przyczyny owej stagnacji. Ustalono, że była ona spowodowana m.in. przyhamowaniem, a następnie stabilizacją nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych – i to pomimo znacznego zwiększenia dopływu środków unijnych.
 
REFERENCJE (64)
1.
Belka M. [2015], wywiad, Gazeta Wyborcza, 25–26.07.
 
2.
Białoń L. [2008], Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 
3.
Białoń L. [2010], Zręby teorii innowacji, [w:] L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.
 
4.
Brzeziński M. [2009], Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Chesbrough H. [2003], Open Innovation, Harvard Business School Press, Boston.
 
6.
Czapiński J., Panek T. [2015], Diagnoza społeczna 2015, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 
7.
EC [2007], European Innovation Scoreboard 2007, European Commission, Brussels.
 
8.
EC [2010], Innovation Union, European Commission, Brussels.
 
9.
EC [2018], European Innovation Scoreboard 2018, European Commission, Brussels.
 
10.
Freeman Ch. [1982], The economics of industrial innovation, Pinter, London.
 
11.
Grzelońska U. [2016], Rola sektora nauki w procesie przejścia do gospodarki innowacyjnej, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
12.
GUS [2010], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
13.
GUS [2012], Nauka i technika w roku 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
14.
GUS [2013], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
15.
GUS [2014a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
16.
GUS [2014b], Nauka i technika w roku 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
17.
GUS [2016a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
18.
GUS [2016b], Nauka i technika w roku 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
19.
GUS [2018a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
20.
GUS [2018b], Nauka i technika w roku 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
21.
GUS [2019a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
22.
GUS [2019b], Nauka i technika w roku 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
23.
GUS [2020], Nauka i technika w roku 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
24.
Hansen A. H. [1938], Full recovery or stagnation?, W. W. Norton, London.
 
25.
Hausner J. (red.) [2013], Kurs na innowacje, Fundacja Gospodarki i Administracji, Kraków.
 
26.
Jasiński A. H. [1997], Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
27.
Jasiński A. H. [2003], Has innovation policy an influence on innovation? The case of a country in transition, Science and Public Policy, 30 (6).
 
28.
Jasiński A. H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 
29.
Jasiński A. H. [2014], Innowacyjność gospodarki w Polsce: Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 
30.
Jasiński A. H. [2018a], Polityka innowacyjna w procesie transformacji w Polsce: Czy skuteczna?, OPTIMUM, 3: 221–239.
 
31.
Jasiński A. H. [2018b], Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: Czy POIG coś pomógł?, Studia i Prace WNEiZ US, 52 (2): 225–240.
 
32.
Juszczak-Szumacher G. [2000], Pomiar wielkości nie obserwowalnych przez analizę regresji. Postęp techniczny i efektywność procesu produkcyjnego, [w:] A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa.
 
33.
Kamińska A. [2017], Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
34.
Kotowicz-Jawor J. [2016], Endogeniczne bariery przejścia polskiej gospodarki do innowacyjnej fazy rozwoju, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejścio¬wej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
35.
Kotowicz-Jawor J. (red.) [2016], Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
36.
Krajewski S. [2015], Diagnoza stanu innowacyjności polskiej gospodarki, [w:] J. Kotowicz- -Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska (red.), Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 
37.
Kubielas S. [2009], Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
38.
Lewandowska M. S., Kowalski A. M. [2015], Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze inno¬wacji a wsparcie z funduszy unijnych, Gospodarka Narodowa, 4: 69–89.
 
39.
Lubos B. [2015], Polityka innowacyjna Polski do 2020 roku, [w:] M. Weresa (red.), Raport o sta¬nie konkurencyjności 2015, SGH, Warszawa.
 
40.
Marody M. [2016], wywiad, Polityka, 18.
 
41.
Matusiak K. [2010], Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
42.
Mazzucato M. [2016], Przedsiębiorcze państwo, Wydawnictwo Heterodox, Poznań.
 
43.
Mączyńska E. [2016], Egzogeniczne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospo¬darki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
44.
Mielcarek P. [2019], Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw PWN, Warszawa.
 
45.
Morrison D. F. [1990], Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
 
46.
NBP [2016], Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 
47.
OECD [2018], Oslo Manual, Paris.
 
48.
PARP [2018], Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport z badań, Warszawa.
 
49.
PARP [2019], Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport z badań, Warszawa.
 
50.
Pokorski J. [2015], Wyniki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, [w:] J. Kotowicz¬-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska (red.), Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 
51.
Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź.
 
52.
Próchniak M. [2015], Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych w kontekście globalnego kryzysu, [w:] M. Weresa (red.), Raport o stanie konkurencyjności 2015, SGH, Warszawa: 189–204.
 
53.
Rapacki R., Próchniak M. [2006], Charakterystyka wzrostu gospodarczego w krajach postso¬cjalistycznych w latach 1990–2003, Ekonomista, 6: 715–744.
 
54.
Rocznik Statystyczny RP 2016 [2016], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
55.
Romer P. [1990], Endogenous technological change, Journal of Political Economy, 5: 1002–1037.
 
56.
Sachs J. [2018], wywiad, Polityka, 1.
 
57.
Szajt M. [2016], Znaczenie innowacji w zwiększaniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2013, [w:] E. Wszędybył-Skulska (red.), Innowacyjność współcze¬snych organizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 
58.
Szopik-Depczyńska K. [2018], Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
59.
Świadek A. [2017], Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
60.
Tajani A. [2010], wywiad, Enterprise & Industry, 9, December.
 
61.
Tidd J., Bessant J. [2011], Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
62.
Weresa M. [2012], Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
63.
Weresa M. [2015], Narodowy system innowacji w Polsce i jego zmiany w latach 2007–2014, [w:] M. Weresa (red.), Raport o stanie konkurencyjności 2015, SGH, Warszawa: 225–236.
 
64.
www.poig.2007–2013.gov.pl.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top