PL EN
PRACA ORYGINALNA
Usługi biznesowe oparte na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstw przetwórczych w krajach Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-08-2017
 
GNPJE 2017;290(4):99–120
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
O3
O5
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie poziomu wykorzystania KIBS (knowledge-intensive business services) i efektów działalności innowacyjnej, mierzonej za pomocą liczby zgłoszeń patentowych, w przedsiębiorstwach z działów przetwórczych. W badaniu wykorzystano analizę porównawczą oraz korelację rang. Wykorzystano dane z bazy WIOD (World Input-Output Database) i Eurostatu. Badaniem objęto przedsiębiorstwa z krajów UE w latach 1995–2012. Wykazano, że kraje UE-15 charakteryzowały się większym poziomem wykorzystania KIBS i innowacyjności niż kraje UE-12. Istnieje dodatnia, statystycznie istotna zależność między wydatkami na zakup KIBS, zarówno definiowanymi szeroko, jak i wąsko, a liczbą zgłoszeń patentowych w firmach przetwórczych. Silniejsza zależność występowała w przypadku wydatków na KIBS definiowane wąsko, a ponadto w działach bardziej zaawansowanych technologicznie. Wyniki te mają potencjalne implikacje dla polityki innowacyjnej, która obecnie skoncentrowana jest na wspieraniu działalności B+R. Badanie wykazało, że aby wzmocnić innowacyjność przedsiębiorstw przetwórczych wskazane jest również wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw świadczących KIBS oraz systemów innowacji z ich udziałem.
eISSN:2300-5238