PL EN
RESEARCH PAPER
Innovation Stagnation in Polish Industry?
 
More details
Hide details
1
Zakład Innowacji i Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Submission date: 2020-06-30
 
 
Final revision date: 2020-09-13
 
 
Acceptance date: 2021-01-16
 
 
Publication date: 2021-03-31
 
 
Corresponding author
Andrzej H. Jasiński   

Zakład Innowacji i Logistyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Szturmowa 1/3, 02-678, Warszawa, Polska
 
 
GNPJE 2021;305(1):111-134
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The subject of research in this paper is the development of innovativeness in Polish industry from 2006 to 2017. The paper’s basic aim is to evaluate the level of innovativeness in Polish industry during this period amid the inflow of European Union funds, chiefly those available under the bloc’s 2007-2013 budget. An effective method of measuring the level of industrial innovativeness has been proposed for this paper. The analysis is mainly based on data from Poland’s Central Statistical Office (GUS). The basic result of the research is an observation that a period of innovation stagnation started in Polish industry in 2009. It lasted until the end of the studied period. The stagnation was caused by a slowdown in domestic expenditure on innovation activities despite a quickly growing influx of European funds.
 
REFERENCES (64)
1.
Belka M. [2015], wywiad, Gazeta Wyborcza, 25–26.07.
 
2.
Białoń L. [2008], Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 
3.
Białoń L. [2010], Zręby teorii innowacji, [w:] L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.
 
4.
Brzeziński M. [2009], Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Chesbrough H. [2003], Open Innovation, Harvard Business School Press, Boston.
 
6.
Czapiński J., Panek T. [2015], Diagnoza społeczna 2015, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 
7.
EC [2007], European Innovation Scoreboard 2007, European Commission, Brussels.
 
8.
EC [2010], Innovation Union, European Commission, Brussels.
 
9.
EC [2018], European Innovation Scoreboard 2018, European Commission, Brussels.
 
10.
Freeman Ch. [1982], The economics of industrial innovation, Pinter, London.
 
11.
Grzelońska U. [2016], Rola sektora nauki w procesie przejścia do gospodarki innowacyjnej, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
12.
GUS [2010], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
13.
GUS [2012], Nauka i technika w roku 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
14.
GUS [2013], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
15.
GUS [2014a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
16.
GUS [2014b], Nauka i technika w roku 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
17.
GUS [2016a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
18.
GUS [2016b], Nauka i technika w roku 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
19.
GUS [2018a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
20.
GUS [2018b], Nauka i technika w roku 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
21.
GUS [2019a], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
22.
GUS [2019b], Nauka i technika w roku 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
23.
GUS [2020], Nauka i technika w roku 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
24.
Hansen A. H. [1938], Full recovery or stagnation?, W. W. Norton, London.
 
25.
Hausner J. (red.) [2013], Kurs na innowacje, Fundacja Gospodarki i Administracji, Kraków.
 
26.
Jasiński A. H. [1997], Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
27.
Jasiński A. H. [2003], Has innovation policy an influence on innovation? The case of a country in transition, Science and Public Policy, 30 (6).
 
28.
Jasiński A. H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 
29.
Jasiński A. H. [2014], Innowacyjność gospodarki w Polsce: Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 
30.
Jasiński A. H. [2018a], Polityka innowacyjna w procesie transformacji w Polsce: Czy skuteczna?, OPTIMUM, 3: 221–239.
 
31.
Jasiński A. H. [2018b], Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: Czy POIG coś pomógł?, Studia i Prace WNEiZ US, 52 (2): 225–240.
 
32.
Juszczak-Szumacher G. [2000], Pomiar wielkości nie obserwowalnych przez analizę regresji. Postęp techniczny i efektywność procesu produkcyjnego, [w:] A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa.
 
33.
Kamińska A. [2017], Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
34.
Kotowicz-Jawor J. [2016], Endogeniczne bariery przejścia polskiej gospodarki do innowacyjnej fazy rozwoju, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w przejścio¬wej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
35.
Kotowicz-Jawor J. (red.) [2016], Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
36.
Krajewski S. [2015], Diagnoza stanu innowacyjności polskiej gospodarki, [w:] J. Kotowicz- -Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska (red.), Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 
37.
Kubielas S. [2009], Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
38.
Lewandowska M. S., Kowalski A. M. [2015], Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze inno¬wacji a wsparcie z funduszy unijnych, Gospodarka Narodowa, 4: 69–89.
 
39.
Lubos B. [2015], Polityka innowacyjna Polski do 2020 roku, [w:] M. Weresa (red.), Raport o sta¬nie konkurencyjności 2015, SGH, Warszawa.
 
40.
Marody M. [2016], wywiad, Polityka, 18.
 
41.
Matusiak K. [2010], Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
42.
Mazzucato M. [2016], Przedsiębiorcze państwo, Wydawnictwo Heterodox, Poznań.
 
43.
Mączyńska E. [2016], Egzogeniczne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), Innowacyjność polskiej gospo¬darki w przejściowej fazie rozwoju, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
44.
Mielcarek P. [2019], Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw PWN, Warszawa.
 
45.
Morrison D. F. [1990], Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
 
46.
NBP [2016], Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 
47.
OECD [2018], Oslo Manual, Paris.
 
48.
PARP [2018], Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport z badań, Warszawa.
 
49.
PARP [2019], Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport z badań, Warszawa.
 
50.
Pokorski J. [2015], Wyniki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, [w:] J. Kotowicz¬-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska (red.), Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 
51.
Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź.
 
52.
Próchniak M. [2015], Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych w kontekście globalnego kryzysu, [w:] M. Weresa (red.), Raport o stanie konkurencyjności 2015, SGH, Warszawa: 189–204.
 
53.
Rapacki R., Próchniak M. [2006], Charakterystyka wzrostu gospodarczego w krajach postso¬cjalistycznych w latach 1990–2003, Ekonomista, 6: 715–744.
 
54.
Rocznik Statystyczny RP 2016 [2016], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
55.
Romer P. [1990], Endogenous technological change, Journal of Political Economy, 5: 1002–1037.
 
56.
Sachs J. [2018], wywiad, Polityka, 1.
 
57.
Szajt M. [2016], Znaczenie innowacji w zwiększaniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2013, [w:] E. Wszędybył-Skulska (red.), Innowacyjność współcze¬snych organizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 
58.
Szopik-Depczyńska K. [2018], Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
59.
Świadek A. [2017], Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
60.
Tajani A. [2010], wywiad, Enterprise & Industry, 9, December.
 
61.
Tidd J., Bessant J. [2011], Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
62.
Weresa M. [2012], Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
63.
Weresa M. [2015], Narodowy system innowacji w Polsce i jego zmiany w latach 2007–2014, [w:] M. Weresa (red.), Raport o stanie konkurencyjności 2015, SGH, Warszawa: 225–236.
 
64.
www.poig.2007–2013.gov.pl.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top