PL EN
RESEARCH PAPER
Cluster Policy and Business Innovation
 
More details
Hide details
1
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Turystyki i Zdrowia
 
 
Submission date: 2018-07-20
 
 
Acceptance date: 2019-01-16
 
 
Publication date: 2019-03-21
 
 
GNPJE 2019;297(1):69-86
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
O31
O38
 
ABSTRACT
The purpose of this paper is to discuss cluster development policy in Poland from 2004 to 2020 and to examine its relevance for the support of innovative activities by enterprises. The article outlines the characteristics of cluster development policy. It examines domestic and regional operational programmes addressed to cluster members, and it also looks at European Union guidelines for supporting clusters. The article investigates issues related to innovation pursued by enterprises operating within Polish clusters, while also exploring cluster policy evaluation methods. The study is based on an analysis of documents regulating support for clusters in Poland compared with other EU member states, in addition to source materials and statistical data from Poland’s Central Statistical Office. The analysis has demonstrated that enterprises active within cluster structures have access to a range of cluster development policy instruments. In addition, enterprises cooperating as part of cluster initiatives play a growing role in business innovation.
 
REFERENCES (47)
1.
7. Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007–2013), Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, http://7pr.kpk.gov.pl/pliki/66... (12.06.2018).
 
2.
A vibrant platform at the service of cluster organizations, European Cluster Collaboration Platform, https://www.clustercollaborati... (15.06.2018).
 
3.
Bloomberg [2017], Bloomberg innovation index by region, https://innovationcompany.co.u... (15.06.2018).
 
4.
Boekholt P., Thuriaux B. [1999], Public policies to facilitate clusters: background, rationale and policy practices in international perspective, w: Boosting innovation: the cluster approach, OECD.
 
5.
Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. [2004], Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
6.
BŚ [2017], Rankings & ease of doing business score, The World Bank, Doing Business, http://www.doingbusiness.org/r... (15.06.2018).
 
7.
CEC [2008], Communication from the commission to the council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy, COM 652 final, Brussels, 5 listopada.
 
8.
CIP, http://www.cip.gov.pl/ (12.06.2018).
 
9.
Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (red.) [2017], The global innovation index 2017. Innovation feeding the world, https://www.globalinnovationin... (15.06.2018).
 
10.
Dzierżanowski M. (red.) [2012], Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa.
 
11.
EU cluster partnerships, European Cluster Collaboration Platform, https://www.clustercollaborati... (15.06.2018).
 
12.
European foundation of cluster excellence, http://www.clusterexcellence.o... (15.06.2018).
 
13.
European innovation scoreboard 2017 [2017], https://www.rvo.nl/sites/defau... (15.06.2018).
 
14.
GUS [2012], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 
15.
GUS [2016], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 
16.
GUS [2017], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 
17.
GUS [2018], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 
18.
Harhoff D. [2000], R&D spillovers, technological proximity and productivity growth – evidence from German panel data, Schmalenbach Business Review, no. 3: 238–260.
 
19.
Holecki T., Romaniuk P. [2015], Inicjatywy klastrowe w praktyce samorządu terytorialnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 213: 197–207.
 
20.
Jankowska B. [2012], Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
21.
KBN [2004], COST, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, Komitet Badań Naukowych, http://kbn.icm.edu.pl/miedzyn/... (12.06.2018).
 
22.
KE [2010], Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, 3 marca.
 
23.
Ketels Ch. [2004], European cluster, w: Mentzel T. (red.), Innovative city and business regions, vol. 3, Structural Change in Europe, Bollschweil, Hagbarth Publications, Germany.
 
24.
Koszarek M. [2011], Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 
25.
Kowalski A. M. [2011], Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez internacjonalizację klastrów, Studia Europejskie, nr 1: 79–100.
 
26.
Lista Krajowych Klastrów Kluczowych, https://www.mpit.gov.pl/strony... (13.02.2019).
 
27.
Lewandowska M. S., Kowalski A. M. [2015], Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie funduszy unijnych, Gospodarka Narodowa, nr 4: 69–89.
 
28.
MG [2013], Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
29.
MR [2016], Regulamin Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, Ministerstwo Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/19... (12.06.2018).
 
30.
MRR [2010], Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
31.
MRR [2012], Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
32.
OECD [2009] Sustainable manufacturing and eco-innovation, Framework, Practices and Measurement, Paris.
 
33.
Polityka klastrowa w Polsce, http://www.pi.gov.pl/Klastry/c... (12.06.2018).
 
34.
Polityka klastrowa w UE, http://www.pi.gov.pl/Klastry/c... (12.06.2018).
 
35.
Porter M. E. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 
36.
Program COSME, Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014–2020, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, http://instrumentyfinansoweue.... (15.06.2018).
 
37.
Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020 [2017], http://www.poir.gov.pl/media/4... (12.06.2018).
 
38.
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 [2017], https://www.polskawschodnia.go... (12.06.2018).
 
39.
Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009–2015 [2009], http://docplayer.pl/1117943‑Re... (23.06.2018).
 
40.
Schmiedeberg C. [2010], Evaluation of cluster policy: a methodological overview, Evaluation, no. 4: 389–412.
 
41.
Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. [2003], The cluster initiative greenbook, Ivory Tower AB, Stockholm.
 
42.
System monitorowania rozwoju, http://strateg.stat.gov.pl/Hom... (13.02.2019).
 
43.
Technopolis Group & MIOIR [2012], Ewaluacja działań innowacyjnych. Przewodnik metodologiczno-praktyczny, Publikacja finansowana przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.
 
44.
Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych, https://poir.parp.gov.pl/poir2... (12.06.2018).
 
45.
UMWŁ [2009], Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
 
46.
Weresa M. A., Kowalski A. M., Sieńko-Kułakowska E. B. [2017], Rozwój klastrów i metody ewaluacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
47.
What is horizon 2020, http://ec.europa.eu/programmes... (15.06.2018).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top