PL EN
PRACA ORYGINALNA
Polityka klastrowa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Turystyki i Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 20-07-2018
 
 
Data akceptacji: 16-01-2019
 
 
Data publikacji: 21-03-2019
 
 
GNPJE 2019;297(1):69-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
O31
O38
 
STRESZCZENIE
Artykuł napisano w celu omówienia polityki rozwoju klastrów w Polsce w latach 2004–2020 i jej znaczenia we wspieraniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano istotę polityki rozwoju klastrów, przeanalizowano krajowe i regionalne programy operacyjne adresowane do członków klastrów oraz założenia Unii Europejskiej w zakresie wspierania klastrów. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach polskich klastrów i metody ewaluacji polityki klastrowej. Rozważania oparto na analizie dokumentów regulujących wsparcie klastrów w Polsce na tle UE oraz na materiałach źródłowych i danych statystycznych z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsiębiorstwa w ramach struktur klastrowych mają dostęp do szeregu instrumentów polityki rozwoju klastrów. Ponadto wzrasta udział przedsiębiorstw współpracujących w ramach inicjatyw klastrowych w zakresie działalności innowacyjnej.
 
REFERENCJE (47)
1.
7. Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007–2013), Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, http://7pr.kpk.gov.pl/pliki/66... (12.06.2018).
 
2.
A vibrant platform at the service of cluster organizations, European Cluster Collaboration Platform, https://www.clustercollaborati... (15.06.2018).
 
3.
Bloomberg [2017], Bloomberg innovation index by region, https://innovationcompany.co.u... (15.06.2018).
 
4.
Boekholt P., Thuriaux B. [1999], Public policies to facilitate clusters: background, rationale and policy practices in international perspective, w: Boosting innovation: the cluster approach, OECD.
 
5.
Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. [2004], Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
6.
BŚ [2017], Rankings & ease of doing business score, The World Bank, Doing Business, http://www.doingbusiness.org/r... (15.06.2018).
 
7.
CEC [2008], Communication from the commission to the council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy, COM 652 final, Brussels, 5 listopada.
 
8.
CIP, http://www.cip.gov.pl/ (12.06.2018).
 
9.
Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (red.) [2017], The global innovation index 2017. Innovation feeding the world, https://www.globalinnovationin... (15.06.2018).
 
10.
Dzierżanowski M. (red.) [2012], Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa.
 
11.
EU cluster partnerships, European Cluster Collaboration Platform, https://www.clustercollaborati... (15.06.2018).
 
12.
European foundation of cluster excellence, http://www.clusterexcellence.o... (15.06.2018).
 
13.
European innovation scoreboard 2017 [2017], https://www.rvo.nl/sites/defau... (15.06.2018).
 
14.
GUS [2012], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 
15.
GUS [2016], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 
16.
GUS [2017], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 
17.
GUS [2018], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 
18.
Harhoff D. [2000], R&D spillovers, technological proximity and productivity growth – evidence from German panel data, Schmalenbach Business Review, no. 3: 238–260.
 
19.
Holecki T., Romaniuk P. [2015], Inicjatywy klastrowe w praktyce samorządu terytorialnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 213: 197–207.
 
20.
Jankowska B. [2012], Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
21.
KBN [2004], COST, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, Komitet Badań Naukowych, http://kbn.icm.edu.pl/miedzyn/... (12.06.2018).
 
22.
KE [2010], Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, 3 marca.
 
23.
Ketels Ch. [2004], European cluster, w: Mentzel T. (red.), Innovative city and business regions, vol. 3, Structural Change in Europe, Bollschweil, Hagbarth Publications, Germany.
 
24.
Koszarek M. [2011], Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 
25.
Kowalski A. M. [2011], Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez internacjonalizację klastrów, Studia Europejskie, nr 1: 79–100.
 
26.
Lista Krajowych Klastrów Kluczowych, https://www.mpit.gov.pl/strony... (13.02.2019).
 
27.
Lewandowska M. S., Kowalski A. M. [2015], Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie funduszy unijnych, Gospodarka Narodowa, nr 4: 69–89.
 
28.
MG [2013], Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
29.
MR [2016], Regulamin Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, Ministerstwo Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/19... (12.06.2018).
 
30.
MRR [2010], Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
31.
MRR [2012], Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
32.
OECD [2009] Sustainable manufacturing and eco-innovation, Framework, Practices and Measurement, Paris.
 
33.
Polityka klastrowa w Polsce, http://www.pi.gov.pl/Klastry/c... (12.06.2018).
 
34.
Polityka klastrowa w UE, http://www.pi.gov.pl/Klastry/c... (12.06.2018).
 
35.
Porter M. E. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 
36.
Program COSME, Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014–2020, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, http://instrumentyfinansoweue.... (15.06.2018).
 
37.
Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020 [2017], http://www.poir.gov.pl/media/4... (12.06.2018).
 
38.
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 [2017], https://www.polskawschodnia.go... (12.06.2018).
 
39.
Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009–2015 [2009], http://docplayer.pl/1117943‑Re... (23.06.2018).
 
40.
Schmiedeberg C. [2010], Evaluation of cluster policy: a methodological overview, Evaluation, no. 4: 389–412.
 
41.
Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. [2003], The cluster initiative greenbook, Ivory Tower AB, Stockholm.
 
42.
System monitorowania rozwoju, http://strateg.stat.gov.pl/Hom... (13.02.2019).
 
43.
Technopolis Group & MIOIR [2012], Ewaluacja działań innowacyjnych. Przewodnik metodologiczno-praktyczny, Publikacja finansowana przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.
 
44.
Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych, https://poir.parp.gov.pl/poir2... (12.06.2018).
 
45.
UMWŁ [2009], Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
 
46.
Weresa M. A., Kowalski A. M., Sieńko-Kułakowska E. B. [2017], Rozwój klastrów i metody ewaluacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
47.
What is horizon 2020, http://ec.europa.eu/programmes... (15.06.2018).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top