PL EN
PRACA ORYGINALNA
Struktura branżowa pracujących w Polsce w latach 1995–2019 – szacunki oparte na schemacie przejścia pomiędzy PKD-2004 i PKD-2007
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-11-2020
 
 
Data akceptacji: 16-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kusideł   

Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
GNPJE 2021;307(3):125-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz dynamizacja rozwoju nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi oraz komunikacyjnymi, stworzyły potrzebę znowelizowania klasyfikacji działalności gospodarczej. Zrewidowana klasyfikacja – PKD-2007 – w większym stopniu odzwierciedla wzrost znaczenia nowoczesnych technologii i przechodzenie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, lecz jednocześnie jest nieporównywalna z poprzednią klasyfikacją – PKD-2004. Celem artykułu było opracowanie sposobu przeliczenia danych o liczbie pracujących w Polsce wg systemu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 wobec systemu PKD-2004. Do badania wykorzystano dane z lat 1995–2007 (PKD-2004) i 2008–2019 (PKD-2007) o liczbie pracujących wg BAEL w poszczególnych sekcjach w Polsce. Na podstawie: (1) kluczy powiązań PKD-2004 i PKD-2007 publikowanych przez GUS, (2) zliczania wystąpień pojedynczych osób pracujących wg klas (czyli czterocyfrowych kodów) w obu klasyfikacjach oraz (3) wiedzy eksperckiej, skonstruowano schemat powiązań (tzw. schemat przejścia) pomiędzy sekcjami PKD-2004 i PKD-2007. Tym samym uzyskano informacje statystyczne o liczbie pracujących w 21 sekcjach PKD-2007 dla lat 1995–2019. Dane te stanowią homogeniczny i spójny szereg czasowy z danymi publikowanymi przez GUS dla trzech sektorów gospodarki we wszystkich latach badania.
 
REFERENCJE (31)
1.
Antosiewicz M., Franaszek J., Gajdos A., Gromadzki J., Kusideł E., Lewandowski P., Pigoń A., Żółtaszek A. [2019], Metodologia systemu prognozowania polskiego rynku pracy, Rynek Pracy, 4 (171): 21–37.
 
2.
Antczak E., Dańska-Borsiak B., Gajdos A. Kusideł E., Lewandowska-Gwarda K., Olejnik A. [2019], Przekrojowe prognozy popytu na pracę do 2025 r. (z perspektywą 2050 r.), Rynek Pracy, 4 (171): 50–64.
 
3.
BLD Dataset1, Bank Danych Lokalnych GUS, Kategoria: Rynek Pracy, Grupa: Aktywność Ekonomiczna Ludności – dane średnioroczne, Podgrupa: Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci (dostęp: 5.08.2020).
 
4.
BLD Dataset2, Bank Danych Lokalnych GUS, Kategoria: Rynek Pracy, Grupa: Pracujący, zatrudnieni, przeciętne zatrudnienie wg PKD2007, Podgrupa: Pracujący (faktyczne miejsce pracy) wg sekcji, grup sekcji i płci (dostęp: 5.08.2020).
 
5.
Dąbrowska E. [2013], Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu, Optimum. Studia Ekonomiczne, 6 (66): 116–135.
 
6.
Europen Comission (EC) [2008], Statistical classification of economic activities in the European Community, https://ec.europa.eu/eurostat/... EN. PDF (dostęp: 20.05.2020).
 
7.
Eurostat Database1, tablica Employment by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – 1000 [lfsq_egan2], dane kwartalne (dostęp: 20.04.2020).
 
8.
Eurostat Database2, tablica Employment by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – 1000 [lfsa_egan2], dane roczne (dostęp: 29.07.2020).
 
9.
Eurostat Indicators, Eurostat indicators on high-tech industry and knowledge – intensive services, Annex 3 – High-tech aggregation by NACE Rev.2, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 8.06.2018).
 
10.
GUS (Główny Urząd Statystyczny) [2018a], Polska Klasyfikacja Działalności (PKD-2007), https://stat.gov.pl/Klasyfikac... (dostęp: 20.05.2020).
 
11.
GUS (Główny Urząd Statystyczny) [2018b], Polska Klasyfikacja Działalności (PKD-2004), https://stat.gov.pl/Klasyfikac.... (dostęp: 20.05.2020).
 
12.
Informacja o rynku pracy [2020], Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2020 roku (dane wstępne), GUS.
 
13.
Kusideł E., Modranka E. [2014], Prognozy liczby pracujących w przekroju sektorów i grup zawodów, Polityka Społeczna, 1: 29–38.
 
14.
Gajdos A., Kusideł E. [2015], Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
 
15.
Gajdos A., Kusideł E., Grochowska A. [2016], Prognozy liczby pracujących w podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
 
16.
Grześ A. [2017], Does the Outsourcing Affect Labour Costs of Enterprises in Poland? Optimum. Economic Studies, 1 (85): 91–105.
 
17.
Kaczmarczyk P. [2017], Econometric Modelling and Forecasting of the Polish ICT Sector Development with Regard to Macroeconomic Indicators, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicz¬nych, 45: 259–272.
 
18.
Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H. [2016], Zróżnicowanie funkcjonalne miast wojewódz¬twa wielkopolskiego, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 39–56.
 
19.
Kwiatkowski E., Krzetowska A. [2015], The three-sector employment structure and economic development: the comparative analysis of Poland and Ukraine in the years 1990–2013, Economy and Forecasting: 145–154.
 
20.
Mann H., Whitney D. [1947], On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other, Annals of Mathematical Statistics, 18: 50–60.
 
21.
OJ (Official Journal of the European Communities) [1990] nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r.
 
22.
Piotrkowska-Piątek A., Pomietlorz-Loska M. [2017], Poziom i dynamika zmian w zatrudnieniu i wynagrodzeniach na rynku TSL w Polsce w latach 2004–2014, Zeszyty Naukowe – Poli¬technika Śląska, 100 (1972): 397–406.
 
23.
Rada Ministrów (RM) [1997], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 1997 nr 128, poz. 829, z późn. zm.), https://eur-lex.europa.eu/oj/d... (dostęp: 19.05.2020).
 
24.
Rada Ministrów (RM) [2004], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 
25.
Rada Ministrów (RM) [2007], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); Dz.U. 2007 nr 251, poz. 1885.
 
26.
Rada Ministrów (RM) [2009], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); Dz.U. 2009 nr 59, poz. 489.
 
27.
Rada Ministrów (RM) [2017], Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 12.12.2017, Dz.U. 2017, poz. 2440.
 
28.
Sokołowski D. [2019], Economic and functional changes in the largest villages in Poland at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, Bulletin of Geography, 46: 23–39.
 
29.
Świadek A., Dzikowski P., Tomaszewski M., Gorączkowska J. [2019], Sectoral patterns of inno¬vation cooperation in Polish industry, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14: 183–200.
 
30.
United Nations (UN) [2008], International Standard Industrial Classification of All Economic Activi¬ties, https://unstats.un.org/unsd/pu... (dostęp: 20.05.2020).
 
31.
Węgrzyn G. [2015], Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top