PL EN
RESEARCH PAPER
The Polish Labour Force by Industry in 1995–2019: Estimates Based on a New Classification of Economic Activities
 
More details
Hide details
1
Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Submission date: 2020-08-10
 
 
Final revision date: 2020-11-26
 
 
Acceptance date: 2021-06-16
 
 
Publication date: 2021-09-30
 
 
Corresponding author
Ewa Kusideł   

Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
GNPJE 2021;307(3):125-144
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
Rapid changes in all areas of the economy and an accelerated development of new sectors, especially those related to information and communication technology, have created the need to revise Poland’s classification of economic activities. The new revised classification, known as NACE rev. 2, reflects the growing importance of modern technologies and the role of a knowledge-based economy. At the same time, the new system is incomparable with the previous classification, called NACE rev. 1.1. This article aims to develop a method for converting data on employment from the NACE rev. 1.1 to the NACE rev. 2 systems. The study uses LFS data for the 1995–2007 period (NACE rev. 1.1) and the 2008–2019 period (NACE rev. 2). A relationship (transition) scheme was constructed between NACE rev. 1.1 and NACE rev. 2 sections based on data published by Poland’s Central Statistical Office (GUS) as well as a classification of the labour force by four-digit NACE codes in both systems and expert knowledge. Finally, we obtained time series data on the number of employees for the last quarter century (the 1995–2019 period). The series is homogeneous and consistent with data published by the Central Statistical Office on the number of employees in three sectors of the Polish economy in all studied years.
 
REFERENCES (31)
1.
Antosiewicz M., Franaszek J., Gajdos A., Gromadzki J., Kusideł E., Lewandowski P., Pigoń A., Żółtaszek A. [2019], Metodologia systemu prognozowania polskiego rynku pracy, Rynek Pracy, 4 (171): 21–37.
 
2.
Antczak E., Dańska-Borsiak B., Gajdos A. Kusideł E., Lewandowska-Gwarda K., Olejnik A. [2019], Przekrojowe prognozy popytu na pracę do 2025 r. (z perspektywą 2050 r.), Rynek Pracy, 4 (171): 50–64.
 
3.
BLD Dataset1, Bank Danych Lokalnych GUS, Kategoria: Rynek Pracy, Grupa: Aktywność Ekonomiczna Ludności – dane średnioroczne, Podgrupa: Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci (dostęp: 5.08.2020).
 
4.
BLD Dataset2, Bank Danych Lokalnych GUS, Kategoria: Rynek Pracy, Grupa: Pracujący, zatrudnieni, przeciętne zatrudnienie wg PKD2007, Podgrupa: Pracujący (faktyczne miejsce pracy) wg sekcji, grup sekcji i płci (dostęp: 5.08.2020).
 
5.
Dąbrowska E. [2013], Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu, Optimum. Studia Ekonomiczne, 6 (66): 116–135.
 
6.
Europen Comission (EC) [2008], Statistical classification of economic activities in the European Community, https://ec.europa.eu/eurostat/... EN. PDF (dostęp: 20.05.2020).
 
7.
Eurostat Database1, tablica Employment by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – 1000 [lfsq_egan2], dane kwartalne (dostęp: 20.04.2020).
 
8.
Eurostat Database2, tablica Employment by sex, age and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – 1000 [lfsa_egan2], dane roczne (dostęp: 29.07.2020).
 
9.
Eurostat Indicators, Eurostat indicators on high-tech industry and knowledge – intensive services, Annex 3 – High-tech aggregation by NACE Rev.2, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 8.06.2018).
 
10.
GUS (Główny Urząd Statystyczny) [2018a], Polska Klasyfikacja Działalności (PKD-2007), https://stat.gov.pl/Klasyfikac... (dostęp: 20.05.2020).
 
11.
GUS (Główny Urząd Statystyczny) [2018b], Polska Klasyfikacja Działalności (PKD-2004), https://stat.gov.pl/Klasyfikac.... (dostęp: 20.05.2020).
 
12.
Informacja o rynku pracy [2020], Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2020 roku (dane wstępne), GUS.
 
13.
Kusideł E., Modranka E. [2014], Prognozy liczby pracujących w przekroju sektorów i grup zawodów, Polityka Społeczna, 1: 29–38.
 
14.
Gajdos A., Kusideł E. [2015], Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
 
15.
Gajdos A., Kusideł E., Grochowska A. [2016], Prognozy liczby pracujących w podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa.
 
16.
Grześ A. [2017], Does the Outsourcing Affect Labour Costs of Enterprises in Poland? Optimum. Economic Studies, 1 (85): 91–105.
 
17.
Kaczmarczyk P. [2017], Econometric Modelling and Forecasting of the Polish ICT Sector Development with Regard to Macroeconomic Indicators, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicz¬nych, 45: 259–272.
 
18.
Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H. [2016], Zróżnicowanie funkcjonalne miast wojewódz¬twa wielkopolskiego, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 39–56.
 
19.
Kwiatkowski E., Krzetowska A. [2015], The three-sector employment structure and economic development: the comparative analysis of Poland and Ukraine in the years 1990–2013, Economy and Forecasting: 145–154.
 
20.
Mann H., Whitney D. [1947], On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other, Annals of Mathematical Statistics, 18: 50–60.
 
21.
OJ (Official Journal of the European Communities) [1990] nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r.
 
22.
Piotrkowska-Piątek A., Pomietlorz-Loska M. [2017], Poziom i dynamika zmian w zatrudnieniu i wynagrodzeniach na rynku TSL w Polsce w latach 2004–2014, Zeszyty Naukowe – Poli¬technika Śląska, 100 (1972): 397–406.
 
23.
Rada Ministrów (RM) [1997], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 1997 nr 128, poz. 829, z późn. zm.), https://eur-lex.europa.eu/oj/d... (dostęp: 19.05.2020).
 
24.
Rada Ministrów (RM) [2004], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 
25.
Rada Ministrów (RM) [2007], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); Dz.U. 2007 nr 251, poz. 1885.
 
26.
Rada Ministrów (RM) [2009], Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); Dz.U. 2009 nr 59, poz. 489.
 
27.
Rada Ministrów (RM) [2017], Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 12.12.2017, Dz.U. 2017, poz. 2440.
 
28.
Sokołowski D. [2019], Economic and functional changes in the largest villages in Poland at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, Bulletin of Geography, 46: 23–39.
 
29.
Świadek A., Dzikowski P., Tomaszewski M., Gorączkowska J. [2019], Sectoral patterns of inno¬vation cooperation in Polish industry, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14: 183–200.
 
30.
United Nations (UN) [2008], International Standard Industrial Classification of All Economic Activi¬ties, https://unstats.un.org/unsd/pu... (dostęp: 20.05.2020).
 
31.
Węgrzyn G. [2015], Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top