PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii
 
 
Data nadesłania: 08-02-2018
 
 
Data akceptacji: 31-10-2018
 
 
Data publikacji: 20-12-2018
 
 
GNPJE 2018;296(4):51-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przegląd prac włączających komponenty rynku pracy do modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE) oraz ocena ich implikacji dla kształtu postulowanej polityki pieniężnej. W artykule przedstawiono główne sposoby ujęcia bezrobocia w modelach DSGE ze sztywnościami płac nominalnych. Opierając się na przyjętych kalibracjach dokonano charakterystyki i porównania efektywności reakcji modelu na nieoczekiwany szok stopy procentowej oraz szok technologiczny w sytuacji, gdy polityka pieniężna jest prowadzona na podstawie standardowej reguły polityki pieniężnej typu Taylora i w przypadku, gdy w władze monetarne stabilizują rozmiary luki bezrobocia. Z analiz wynika, że wprowadzenie komponentu opisującego rynek pracy do standardowego modelu NSN należy uznać za ważny krok w rozwoju tej klasy modeli. Uzyskano w ten sposób spójny opis krótko- i długookresowych zachowań popytu i podaży pracy, który został wyprowadzony z uwzględnieniem mikropodstaw procesów gospodarczych oraz z zachowaniem tradycyjnej keynesowskiej interpretacji zjawiska bezrobocia uwzględniającej koncepcję krzywej Phillipsa, oraz kategorie bezrobocia naturalnego i NAIRU/NAWRU. Dodatkowo z prostych modeli wynika, że wprowadzenie luki bezrobocia do reguły polityki pieniężnej może być wysoce wydajnym sposobem stabilizacji nieoczekiwanych szoków polityki pieniężnej.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top