PL EN
PRACA ORYGINALNA
Tworzenie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 
 
Data nadesłania: 20-03-2017
 
 
Data akceptacji: 24-01-2018
 
 
Data publikacji: 31-03-2018
 
 
GNPJE 2018;293(1):159-181
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D47
L96
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki i oceny dotychczas podjętych działań służących tworzeniu jednolitego cyfrowego rynku usług telekomunikacyjnych Unii Europejskiej (JC RUT UE) oraz zaproponowanie rozwiązań sprzyjających doskonaleniu realizowanego procesu tworzenia tego rynku. Artykuł ma charakter koncepcyjny i wykorzystuje krytyczną analizę krajowej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, opracowań wykonanych przez instytuty europejskie w ramach programów badawczych zleconych przez UE oraz aktów prawnych i dokumentów unijnych. Pozwoliło to stwierdzić, że organy UE dążąc do tworzenia JC RUT skoncentrowały uwagę na regulacji sieciowej infrastruktury komunikacyjnej. Biorąc pod uwagę główne trendy rozwojowe dotyczące tych sieci, skupiły swoje działania na rozwiązywaniu kwestii roamingu, gospodarowania częstotliwościami i na neutralności sieci. Pozwoliło też dostrzec, że podejmowane przez organy UE działania służące tworzeniu JC RUT nie w każdym obszarze przebiegają jednakowo sprawnie. Precyzyjnie uregulowany został jedynie temat roamingu. Spostrzeżenia te stały się podstawą do sformułowania wniosków, iż stworzenie JC RUT UE przede wszystkim wymaga wypracowania ogólnie obowiązujących unijnych regulacji dotyczących rozdziału i przyznawania częstotliwości oraz neutralności sieci. Wskazano również, że dla stworzenia takiego rynku niezbędne będzie wypracowanie ogólnounijnych uregulowań dotyczących ochrony danych i ochrony konsumentów korzystających z dóbr cyfrowych. Wnioski te mogą służyć dalszym analizom teoretycznym, jak i być poddawane operacjonalizacji na potrzeby badań empirycznych.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top