PL EN
PRACA ORYGINALNA
Reakcja polityki pieniężnej na wydarzenia giełdowe
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-10-2016
 
GNPJE 2016;285(5):27–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza reakcji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego na wydarzenia giełdowe. W badaniu empirycznym wykorzystano ramy teoretyczne reguły Taylora w celu ustalenia czy zmiany polityki monetarnej w Polsce wykazują oznaki przeciwdziałania fluktuacjom giełdowym niewynikającym ze stabilizacji inflacji i luki popytowej. W trakcie badań oszacowano serię bayesowsko uśrednianych modeli wektorowej korekty błędem (VECM) przy użyciu danych miesięcznych dla lat 2001–2015. Uzyskane wyniki pozwalają argumentować, że polityka pieniężna istotnie reaguje na wzrosty na rynku giełdowym w celu amortyzacji ich wpływu na gospodarkę. Efekt ten zaobserwowano zarówno dla nominalnych, jak i realnych stóp procentowych. Tym samym polityka Narodowego Banku Polskiego ma empirycznie obserwowalny charakter opierania się wiatrowi.
eISSN:2300-5238