PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nadzór korporacyjny a efektywność kosztowa banków notowanych na GPW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Data nadesłania: 22-08-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
Data publikacji: 21-03-2019
 
GNPJE 2019;297(1):111–133
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Wydarzenia globalnego kryzysu finansowego 2008–2010 podważyły zaufanie do podmiotów funkcjonujących w ramach sektora bankowego. Systemy nadzoru korporacyjnego w bankach uznane zostały za nieskuteczne, a niekiedy nawet za sprzyjające generowaniu zjawisk kryzysowych. W reakcji na tak sformułowane zarzuty międzynarodowe i krajowe organy regulacyjne wydały szereg wytycznych mających na celu poprawę skuteczności mechanizmów nadzorczych. W artykule autorka weryfikuje wpływ wybranych standardów i charakterystyk corporate governance na efektywność funkcjonowania banków notowanych na GPW. Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają istotność oddziaływania niektórych mechanizmów uznawanych za „dobre praktyki” nadzoru oraz wpływ innych elementów odnoszących się do wielkości banku i osoby prezesa. Oszacowane znaki parametrów strukturalnych modelu dowodzą m.in. ujemnej relacji pomiędzy wielkością frakcji członków niezależnych rady a efektywnością kosztową banków notowanych na GPW.
 
REFERENCJE (52)
1.
Adams R. B., Mehran H. [2008], Corporate performance, board structure and its determinants in the banking industry, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 330.
 
2.
Agrawal A., Knoeber C. R. [1996], Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 31 (3): 377–397.
 
3.
Baysinger D. B., Butler H. N. [1985], Corporate governance and the board of directors: performance effects of changes in board composition, Journal of Law, Economics, & Organization, vol. 1, no. 1: 101–124.
 
4.
Bhagat S., Black B. S. [2000], Board independence and long-term firm performance, Working Paper, Center for Law and Economic Studies, Columbia University School of Law: 1–73.
 
5.
Blair M. [1995], Ownership and control: rethinking corporate governance for the twenty-first century, Brookings Institution Press.
 
6.
Bohdanowicz L. [2011], Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 403, Toruń.
 
7.
Bohdanowicz L., Jeżak J., Matyjas Z. [2010], Ownership structures of Polish public companies and their financial performance, w: Urbaniak M. (red.), The role of management sciences in the knowledge-based economy, Łódź University Press, Łódź.
 
8.
Brickley J., Bhagat S., Lease R. [1985], The impact of long-range managerial compensation plans on shareholder wealth, Journal of Accounting and Economics, vol. 7 (1–3): 115–129.
 
9.
Campbell K., Minguez-Vera A. [2008], Gender diversity in the boardroom and firm financial performance, Journal of Business Ethics, no. 83: 435–451.
 
10.
Capiga M. [2003], Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
11.
Cornett M. M., Marcus A. J., Saunders A., Tehranian H. [2007], The impact of institutional ownership on corporate operating performance, Journal of Banking & Finance, no. 31: 1771–1794.
 
12.
Dalton D. R., Daily C. M., Ellstrand A. E., Johnson J. L. [1998], Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance, Strategic Management Journal, no. 19: 269–290.
 
13.
Darmadi S. [2011], Board diversity and firm performance: the Indonesian evidence, Corporate Ownership and Control Journal, no. 8: 450–466.
 
14.
Drucker P. F. [1966], The effective executive, Harper and Row.
 
15.
Earle J., Kucsera C., Telegdy A. [2005], Ownership concentration and corporate performance on the Budapest stock exchange: do too many cooks spoil the goulash?, Corporate Governance, vol. 13 (2): 254–264.
 
16.
Faccio M., Lasfer M. A. [2000], Do occupational pension funds monitors companies in which they hold large stakes, Journal of Corporate Finance, no. 6: 71–110.
 
17.
Gibson M. S. [1999], Is corporate governance ineffective in emerging markets?, Finance and Economics Discussion Series, no. 63, Federal Reserve Board, Washington.
 
18.
Grosfeld I. [2006], Ownership concentration and firm performance: evidence from an emerging market, William Davidson Institute Working Paper, no. 834.
 
19.
Gruszczyński M. [2012], Empiryczne finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 
20.
Guest P. [2009], The impact of board size on firm performance: evidence from the UK, The European Journal of Finance, vol. 15, issue 4: 385–404.
 
21.
Hermalin B., Weisbach M. S. [2003], Boards of directors as an endogenously determined institution: a survey of the economic literature, Economic Policy Review, no. 9: 7–26.
 
22.
Jeżak J. [2010], Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C. H. Beck, Warszawa.
 
23.
John K., De Masi S., Paci A. [2016], Corporate governance in banks, Corporate Governance: An International Review, vol. 24, issue 3: 303–321.
 
24.
Kil K. [2015], Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, nr 3 (4): 5–17.
 
25.
Klepczarek E. [2018], Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, maszynopis.
 
26.
Koładkiewicz I. [2012], Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń, w: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
27.
Kozak S. [2010], Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji z europejskim systemem finansowym, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 83: 141–152.
 
28.
Krivogorsky V. [2006], Ownership, board structure, and performance in continental Europe, The International Journal of Accounting, no. 41: 176–197.
 
29.
Mak Y. T., Li Y. [2001], Determinants of corporate ownership and board structure: evidence from Singapore, Journal of Corporate Finance, no. 7: 236–256.
 
30.
Mihai I. O., Mihai C. [2012], The impact of foreign ownership on the performance of Romanian listed manufacturing companies, The International Journal of Management Science and Information Technology, vol. II: 106–122.
 
31.
Minguez-Vera A., Martin A. [2011], Gender and management on Spanish SMEs: an empirical analysis, International Journal of Human Resources Management, vol. 21 (2): 371–388.
 
32.
Nguyen H., Faff R. [2012], Impact of board size and board diversity on firm value: Australian evidence, Corporate Ownership and Control, no. 4: 24–32.
 
33.
Pearce J. A., Zahra S. A. [1992], Board compensation from a strategic contingency perspective, Journal of Management Studies, no. 29: 411–438.
 
34.
Post C., Byron K. [2014], Women on boards and firm financial performance: a meta-analysis, Academy of Management Journal, no. 58: 1546–1571.
 
35.
PricewaterhouseCoopers [2015], Rady nadzorcze 2015. Trendy i kierunki zmian, PwC Polska.
 
36.
Rose P. [1997], Zarządzanie bankiem komercyjnym: wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, t. 1, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 
37.
Schellenger M. H., Wood D. D., Tashakori A. [1989], Board of directors composition, shareholder wealth, and dividend policy, Journal of Management, no. 15: 457–467.
 
38.
Shleifer A., Vishny R. [1997], A survey on corporate governance, Journal of Finance, no. 52: 737–783.
 
39.
Shrader C. B., Blackburn V. B., Iles P. [1997], Women in management and firm financial performance: an exploratory study, Journal of Managerial Issue, vol. 9, no. 3: s. 355–372.
 
40.
Singh V., Vinnicombe S., Johnson P. [2001], Women directors on top UK boards, Corporate Governance, no. 9: 206–216.
 
41.
Sitz-Kuleszo J. [2015], Ekonomiczne następstwa wprowadzenia parytetów płci w radach nadzorczych spółek publicznych, Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 34: 175–183.
 
42.
Słomka-Gołębiowska A., Urbanek P. [2017], How to evaluate the quality of remuneration policy? Evidence from the Polish banking sector, maszynopis.
 
43.
Tyrajski Ł. [2013], Wpływ struktury właścicielskiej na efektywność działalności spółek notowanych na New Connect, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59: 311–320.
 
44.
Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 
45.
Urbanek P. [2009], Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1: 383–398.
 
46.
Urbanek P. [2010], Rotacje zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, Gospodarka Narodowa, nr 1–2: 19–34.
 
47.
Urbanek P. [2012], Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
48.
Vinnicombe S., Singh V., Burke R. J., Bilimoria D., Huse M. [2008], Women on corporate boards of directors: international research and practice, New Horizons in Management.
 
49.
Wang K., Shailer G. [2015], Ownership concentration and firm performance in emerging markets: a meta-analysis, Journal of Economic Surveys, vol. 29, issue 2: 199–229.
 
50.
Yermack D. [1996], Higher market valuation of companies with a small board of directors, Journal of Financial Economics, no. 40: 185–211.
 
51.
Yermack D. [1997], Good timing: CEO stock option awards and company news announcements, Journal of Finance, vol. 52 (2): 449–476.
 
52.
Zahra S. A., Stanton W. W. [1988], The implications of board of directors’ composition for corporate strategy and performance, International Journal of Management, vol. 5 (2): 229–236.
 
eISSN:2300-5238