PL EN
PRACA ORYGINALNA
Miejska biogospodarka w Polsce: doświadczenia i potencjał rozwoju
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Urban and Regional Development, Warsaw, Poland
 
 
Data nadesłania: 20-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-02-2022
 
 
Data akceptacji: 01-07-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Sobol   

Institute of Urban and Regional Development, Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2022;311(3):84-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Miasta oraz samorządy lokalne odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju. Współcześnie w związku ze skutkami zmian klimatu nacisk kładzie się na zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę miejską. Kierunek ten jest promowany w polityce „Zielonego Ładu” Unii Europejskiej. W politykę tę wpisana jest gospodarka o obiegu zamkniętym, której część stanowi biogospodarka. Obszary miejskie wskazywane są jako kluczowe centra przemian w tym obszarze – tzw. bioeconomy hubs. W artykule zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia związane z rozwojem biogospodarki miejskiej oraz określono potencjał polskich miast w tym zakresie. Dokonano tego na podstawie kwerendy opracowań naukowych, źródeł internetowych i innych zebranych danych oraz analizy statystyki publicznej.
 
REFERENCJE (27)
1.
Burzyńska-Kargul D., Suchenia U. [2008], Stosowanie osadów ściekowych, przyrodnicze wykorzystanie, WIOŚ, Kielce.
 
2.
Cities and Circular Economy for Food [2019], Ellen Macarthur Foundation, https://emf.thirdlight.com/lin... (accessed on 18.07.2021).
 
3.
De Zeeuw H. [2011], Cities, climate change and urban agriculture, Urban Agriculture Magazine, 25: 39–42.
 
4.
European Commission [2012], Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, COM 60/2012, Brussels, https://op.europa.eu/en/public... (accessed on 10.07.2021).
 
5.
European Commission [2015], Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM 614/2015, Brussels, https://ec.europa.eu/transpare.... PDF (accessed on 10.07.2021).
 
6.
European Commission [2018], A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment, COM 673/2018, Brussels, 11.10.2018, https://ec.europa.eu/research/... (accessed on 11.07.2021).
 
7.
European Commission. [2020], Horizon 2020 – Work Programme 2018–2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy, https://ec.europa.eu/research/... (accessed on 11.07.2021).
 
8.
Giecewicz J. [2005], Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, tom 1, 128–134, http://www.pan-ol.lublin.pl/wy... (accessed on 25.08.2021).
 
9.
Gomez San Juan M., Bogdanski A., Dubois O. [2019], Towards sustainable bioeconomy, Environment and Natural Resources Management Working Paper 73, FAO UN.
 
10.
Gospodarka odpadami w gminie. Broszura dla pracowników urzędów gmin [2018], Śląski Urząd Marszałkowski, Katowice (Municipal Waste Management 2018).
 
11.
GUGIK – Main Office of Geodesy and Cartography, http://www.gugik.gov.pl/pzgik (accessed on 20.07.–15.09.2021).
 
12.
Kleszcz J. [2016], Farma w mieście – wizja rolnictwa XXI wieku, Architecturae et Artibus, 8 (3): 61–72.
 
13.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych [2018], https://www.wody.gov.pl/nasze-... (accessed on 18.07.2021) (National Urban Wastewater Treatment Program).
 
14.
Lacy P., Long J., Spindler W. [2020], The circular economy handbook, Palgrave Macmillan, London.
 
15.
Massini P., Smith H. [2018], Planning for green infrastructure – the green space factor and learning from Europe, Town and Country Planning Association, https://www.interregeurope.eu/... (accessed on 15.07.2021).
 
16.
OECD [2009], The Bioeconomy to 2030. Designing a policy agenda, https://www.oecd.org/futures/l... (accessed on 10.07.2021).
 
17.
O’Sullivan F., Mell I., Clement S. [2020], Novel Solutions or Rebranded Approaches: Evaluating the Use of Nature-Based Solutions (NBS) in Europe, Frontiers in Sustainable Cities, 2: 572527, https://doi.org/10.3389/frsc.2... (accessed on 23.09.2021).
 
18.
Palej A. [2010], Farmy miejskie – przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast, Czasopismo Techniczne Architektura, 6A (14): 39–44.
 
19.
Smart Sector Integration [2020], https://ec.europa.eu/info/news... (accessed on 16.07.2021).
 
20.
Smit J., Nasr J., Ratta A. [2001], Urban agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities, The Urban Agriculture Network, http://jacsmit.com/book/Chap02... (accessed on 18.08.2021).
 
21.
Szulczewska B. [2012], Rolnictwo miejskie, niechciane dziedzictwo czy szansa na nową jakość krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXII: 79–88.
 
22.
Szymańska D., Korolko M., Chodkowska-Miszczuk J., Lewandowska A. [2020], Biogospodarka w miastach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
23.
Urząd Regulacji Energetyki, https://bip.ure.gov.pl/bip/o-u..., Sprawozdania.html (accessed on 20.07.2021) (Energy Regulatory Office data – URE).
 
24.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) (The Act on Protection of Agricultural and Forest Land).
 
25.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) (The Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities).
 
26.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) (The Act on Family Allotment Gardens).
 
27.
Vanhamäki, S., Virtanena M., Lusteb S., Manskinenb K. [2020], Transition towards a circular economy at a regional level: A case study on closing biological loops, Resources, Conservation and Recycling, 156, 1–11, https://doi.org/10.1016/j.resc... (accessed on 18.09.2021).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top