PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ryzyko systemowe oraz reputacyjne w działalności agencji ratingowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Bankowości, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data nadesłania: 10-10-2018
Data akceptacji: 17-04-2019
Data publikacji: 24-06-2019
 
GNPJE 2019;298(2):127–148
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę kanałów oddziaływania agencji ratingowych na ryzyko systemowe, jednocześnie stawiając pytanie badawcze, czy ryzyko reputacyjne jest wystarczającym mechanizmem dyscyplinującym agencje ratingowe i motywującym je do dbałości o wysoką jakość nadawanych ocen. Badania nad ryzykiem reputacyjnym w działalności agencji ratingowych pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, iż agencje ratingowe zarządzają ryzykiem reputacyjnym. W okresie hossy postrzegają to ryzyko jako niskie i stąd ratingi są przeszacowywane. Trudno jest wówczas wykazać błędy w decyzjach dotyczących ratingów, a korzyści z wysokich ocen uzyskują zarówno emitenci, jak i inwestorzy. Dopiero w okresie bessy oceny stają się bardziej zróżnicowane i lepiej oddają poziom faktycznego ryzyka kredytowego, niekiedy go przeszacowując. W tym okresie prawdopodobieństwo niewypłacalności i tym samym konieczności skokowej redukcji oceny jest wyższe. Dowodzi to istnienia cykli reputacyjnych i poddaje pod wątpliwość tezę forsowaną przez agencje ratingi, iż ich ratingi są ocenami „through the cycle”. Ze względu na możliwość dokonania niezależnej oceny ryzyka kredytowego papierów typu single name, w przypadku tych walorów ratingi najczęściej nie są przeszacowywane, natomiast reputacja agencji ratingowych zbudowana na rynku instrumentów single name transferowana jest na rynek instrumentów strukturyzowanych, na którym ryzyko jest niedoszacowane. Samoregulacja, w przypadku której wystarczającym argumentem za poprawą jakości procesów oraz oferowanych produktów dla instytucji kreującej informację, wykorzystywaną następnie w procesie decyzyjnym, powinno być ryzyko reputacyjne, nie zdaje zatem egzaminu. Dlatego w celu redukcji ryzyka systemowego, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej, zdecydowano się na objęcie agencji ratingowych odpowiedzialnością cywilną. Powstała również potrzeba zdefiniowania ram regulacyjnych dla agencji ratingowych oraz intensyfikacji nadzoru nad nimi.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał na podstawie raportu z grantu pt. „Agencje ratingowe – w kierunku nowego paradygmatu ze zneutralizowanym wpływem na stabilność finansową” sfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
 
REFERENCJE (58)
1.
Almeida H., Cunha I., Ferreira M. A., Restrepo F. [2017], The Real Effects of Credit Ratings: The Sovereign Ceiling Channel, Journal of Finance, vol. 72, no. 1, February.
 
2.
Altman E. I., Sabri Öncü T., Richardson M., Schmeits A., White L. (2010), Regulation of Rating Agencies, w: Acharya V. V., Cooley T. F., Richardson M. R., Walter I., Regulating Wall Street, The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, Wiley, New York University Stern School of Business.
 
4.
Amato J. D., Furfine C. H. [2003], Are credit ratings procyclical?, BIS Working Papers, no. 129, BIS.
 
5.
Araújo, L. A., Vinhado F. [2016], Reputational Risk Measurement: Brazilian Banks, https://ssrn.com/abstract=2799....
 
6.
Bernstein J. [1996], Cykle giełdowe, WIG Press, Warszawa.
 
7.
Bolton P., Freixas X., Shapiro J. [2009], The Credit Ratings Game, NBER Working Papers Series, Working Paper 14712.
 
8.
CAINZ [2016], Credit Rating Agencies – Are They to judge?, http://cainz.org/2016/04/20/cr....
 
9.
Candelon B., Gautier A., Petit N. [2014], Market Power in the Credit Rating Industry: State of Play and Proposal for Reforms, CPI Antitrust Chronicle, January 2014 (2), https://ssrn.com/abstract=2392....
 
10.
Ching W. [2015], Defining Reputational Risk, Risk Management Monitor, http://www.riskmanagementmonit..., 8 September.
 
11.
Cichy J. [2015], Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 47, no. 3, Sectio H, Lublin.
 
12.
Competition and Credit Rating Agencies [2010], https://www.oecd.org/competiti..., DAF/COMP (2010) 29.
 
13.
Coval J., Jurek J., Stafford E. [2008], Re-Examining the Role of Rating Agencies: Lessons from Structured Finance, http://www.people.hbs.edu/esta....
 
14.
CRA III [2013], Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L 146 z 31.05.2013 r.
 
15.
Diamond D. W. [1984], Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review of Economic Studies, vol. 51 (3), http://isites.harvard.edu/fs/d....
 
16.
Diermeier D. [2008], Measuring and Managing Reputational Risk, Society of Actuaries, Risk Management, no.12, March.
 
17.
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act [2010], Pub. L. No. 111–203, 124 Stat. 1376 (2010), H. R. 4173.
 
18.
Doh-Shin J., Lovo S. [2012], Reputation as an Entry Barrier in the Credit Rating Industry, http:// idei.fr/sites/default/files/medias/doc/wp/2012/jeon_lovo.pdf.
 
19.
Dziawgo D. [1998], Credit rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Dziawgo D. [2010], Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
21.
ESMA [2013], Questions and Answers Implementation of the Regulation (EU), no. 462/2013 on Credit Rating Agencies, 30 March 2017, ESMA33-5–87, https://www.esma.europa.eu/sit....
 
22.
Fitch Ratings [2018], Country Ceilings Criteria, https://www.fitchratings.com/s....
 
23.
GTNEWS [2015], Have ratings agencies restored their reputation?, https://www.gtnews.com/article....
 
24.
Goodhart C. A. E. [2008], How, if at all, should Credit Ratings Agencies (CRAs) be Regulated?, LSE Financial Markets Group Paper Series, Special Paper no. 181.
 
25.
Han S. H., Pagano M. S., Shin Y. S. [2010], Rating Agency Reputation, The Global Financial Crisis, and the Cost of Debt, https://papers.ssrn.com/sol3/p....
 
26.
Hemraj M. [2015], Credit Rating Agencies. Self-regulation, statutory Regulation and Case Law Regulation in the United States and European Union, Springer.
 
27.
Holmstrom B. [2008], Discussion of the Panic of 2007 by Gary Gorton, http://isites.harvard.edu/fs/d....
 
28.
IOSCO [2003], IOSCO Statement of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies, A statement of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, https://www.iosco.org/library/....
 
29.
IOSCO [2004], Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, The Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, http://www.iosco.org/library/p....
 
30.
Jovanovic B., Prat J. [2016], Reputation cycles, https://bfi.uchicago.edu/sites....
 
31.
Koleśnik J. [2010], Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, J. Nowakowski (red.), Difin, Warszawa.
 
32.
Koleśnik J. [2013], Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego, Zarządzanie i Finanse, nr 2, cz. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 
33.
Komisja Europejska [2016], Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące rozwiązań alternatywnych dla zewnętrznych ratingów kredytowych, sytuacji na rynku ratingów kredytowych, konkurencji i zarządzania w branży ratingów kredytowych, sytuacji na rynku ratingów instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji oraz możliwości utworzenia europejskiej agencji ratingowej, Komisja Europejska, COM (2016), 664 final, Bruksela, 19.10.2016.
 
34.
Komisja Europejska [2016], Study on the State of the Credit Rating Market. Final Report, Markt/2014/257/F4/ST/OP, European Commission, January 2016, https://ec.europa.eu/info/publ....
 
35.
Korzeb Z., Kulpaka P., Niedziółka P. [2019], Deoligopolizacja rynku agencji ratingowych oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy jakości ratingów zewnętrznych w kontekście oddziaływania agencji ratingowych na stabilność finansową, Materiały i Studia, nr 333, Narodowy Bank Polski.
 
36.
Lowenstein R. [2008], Triple-A-Failure, New York Times Magazine, http://www.nytimes.com/2008/04....
 
37.
Mathis J., McAndrews J. J., Rochet J. Ch. [2009], Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies?, Journal of Monetary Economics, vol. 56, no. 5, July.
 
38.
Mitic P. [2015], Reputation Risk Quantification. Measuring how Simple, Personal, Fair Santander is toward their customers, Willis/IRM Seminar, London.
 
39.
Mitic P. [2018], Reputation Risk: Measured, International, Journal of Safety Engineering, vol. 8, no. 1: 171–180.
 
40.
Moody’s Investors Service [2017], Policy for Sovereign Ratings, Moody’s Investors Service, https://www.moodys.com/uploadp....
 
41.
Moody’s Investors Service [2018], Finance Companies, https://www.moodys.com/researc....
 
42.
Niedziółka P. [2013], Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe?, Zarządzanie i Finanse, nr 2, cz. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
43.
Niedziółka P. [2017], Konflikty interesów wpisane w działalność agencji ratingowych oraz koncepcje ukierunkowane na ich pokonywanie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, nr 158, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 96–116.
 
44.
Partnoy F. [2009], Historical Perspectives on the Financial Crisis: Ivar Kreuger, the Credit-Rating Agencies, and Two Theories about the Function, and Dysfunction, of Markets, Yale Journal on Regulation, vol. 26, no. 2, Article 10, http://digitalcommons.law.yale....
 
45.
Perry J., de Fontnouvelle P. [2005], Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcement, Federal Reserve Bank of Boston.
 
46.
Pym H. [2012], Do credit rating agencies threaten our financial stability?, http://www.bbc.com/news/busine....
 
47.
Rösch D. [2012], Systemic Risk and Credit Ratings, https://research.mbs.ac.uk/acc....
 
48.
SEC [2008], Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff ’s Examinations of Select Credit Rating Agencies, United States Securities Commission, July.
 
49.
SEC [2017], Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, US Securities and Exchange Commission, Washington, December, https://www.sec.gov/ocr.
 
50.
Sethuraman M. [2018], The Effect of Reputation Shocks to Rating Agencies on Corporate Disclosures, Forthcoming in The Accounting Review.
 
51.
Spatt Ch. [2013], Credit Rating Agencies and Systemic Financial Risk, http://www.ei.com/credit-ratin....
 
52.
Standard & Poor’s [2019], General Criteria: Principles of Credit Ratings, https://www.standardandpoors.c....
 
53.
Sy A. N. R. [2009], The Systemic Regulation of Credit Rating Agencies and Rated Markets, IMF.
 
54.
Trouillet J. [2015], Credit rating agencies, shock and public expectations, https://basepub.dauphine.fr/bi....
 
55.
UNCTAD [2015], Credit rating agencies: Junk status, United Nations Conference on Trade and Development, Policy Brief, no. 39, November 2015, http://unctad.org/en/Publicati....
 
56.
Walter I. [2006], Reputational Risk and Conflicts of Interest in Banking and Finance: The Evidence So Far, Stern School of Business, New York University, New York, http://www.eurekahedge.com/Res....
 
57.
Weiss Hanley K., Nikolova S. [2014], The removal of credit ratings from capital regulation: implications for systemic risk, July 2014: 31, http://www.greta.it/credit/cre....
 
58.
Zygier M. [2015], Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (22).
 
eISSN:2300-5238