PRACA ORYGINALNA
Ryzyko systemowe oraz reputacyjne w działalności agencji ratingowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Bankowości, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data nadesłania: 10-10-2018
Data akceptacji: 17-04-2019
Data publikacji: 24-06-2019
 
GNPJE 2019;298(2):127–148
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł zawiera analizę kanałów oddziaływania agencji ratingowych na ryzyko systemowe, jednocześnie stawiając pytanie badawcze, czy ryzyko reputacyjne jest wystarczającym mechanizmem dyscyplinującym agencje ratingowe i motywującym je do dbałości o wysoką jakość nadawanych ocen. Badania nad ryzykiem reputacyjnym w działalności agencji ratingowych pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, iż agencje ratingowe zarządzają ryzykiem reputacyjnym. W okresie hossy postrzegają to ryzyko jako niskie i stąd ratingi są przeszacowywane. Trudno jest wówczas wykazać błędy w decyzjach dotyczących ratingów, a korzyści z wysokich ocen uzyskują zarówno emitenci, jak i inwestorzy. Dopiero w okresie bessy oceny stają się bardziej zróżnicowane i lepiej oddają poziom faktycznego ryzyka kredytowego, niekiedy go przeszacowując. W tym okresie prawdopodobieństwo niewypłacalności i tym samym konieczności skokowej redukcji oceny jest wyższe. Dowodzi to istnienia cykli reputacyjnych i poddaje pod wątpliwość tezę forsowaną przez agencje ratingi, iż ich ratingi są ocenami „through the cycle”. Ze względu na możliwość dokonania niezależnej oceny ryzyka kredytowego papierów typu single name, w przypadku tych walorów ratingi najczęściej nie są przeszacowywane, natomiast reputacja agencji ratingowych zbudowana na rynku instrumentów single name transferowana jest na rynek instrumentów strukturyzowanych, na którym ryzyko jest niedoszacowane. Samoregulacja, w przypadku której wystarczającym argumentem za poprawą jakości procesów oraz oferowanych produktów dla instytucji kreującej informację, wykorzystywaną następnie w procesie decyzyjnym, powinno być ryzyko reputacyjne, nie zdaje zatem egzaminu. Dlatego w celu redukcji ryzyka systemowego, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej, zdecydowano się na objęcie agencji ratingowych odpowiedzialnością cywilną. Powstała również potrzeba zdefiniowania ram regulacyjnych dla agencji ratingowych oraz intensyfikacji nadzoru nad nimi.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał na podstawie raportu z grantu pt. „Agencje ratingowe – w kierunku nowego paradygmatu ze zneutralizowanym wpływem na stabilność finansową” sfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
 
REFERENCJE (58)
1.
Almeida H., Cunha I., Ferreira M. A., Restrepo F. [2017], The Real Effects of Credit Ratings: The Sovereign Ceiling Channel, Journal of Finance, vol. 72, no. 1, February.
 
2.
Altman E. I., Sabri Öncü T., Richardson M., Schmeits A., White L. (2010), Regulation of Rating Agencies, w: Acharya V. V., Cooley T. F., Richardson M. R., Walter I., Regulating Wall Street, The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, Wiley, New York University Stern School of Business.
 
3.
 
4.
Amato J. D., Furfine C. H. [2003], Are credit ratings procyclical?, BIS Working Papers, no. 129, BIS.
 
5.
Araújo, L. A., Vinhado F. [2016], Reputational Risk Measurement: Brazilian Banks, https://ssrn.com/abstract=2799....
 
6.
Bernstein J. [1996], Cykle giełdowe, WIG Press, Warszawa.
 
7.
Bolton P., Freixas X., Shapiro J. [2009], The Credit Ratings Game, NBER Working Papers Series, Working Paper 14712.
 
8.
CAINZ [2016], Credit Rating Agencies – Are They to judge?, http://cainz.org/2016/04/20/cr....
 
9.
Candelon B., Gautier A., Petit N. [2014], Market Power in the Credit Rating Industry: State of Play and Proposal for Reforms, CPI Antitrust Chronicle, January 2014 (2), https://ssrn.com/abstract=2392....
 
10.
Ching W. [2015], Defining Reputational Risk, Risk Management Monitor, http://www.riskmanagementmonit..., 8 September.
 
11.
Cichy J. [2015], Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 47, no. 3, Sectio H, Lublin.
 
12.
Competition and Credit Rating Agencies [2010], https://www.oecd.org/competiti..., DAF/COMP (2010) 29.
 
13.
Coval J., Jurek J., Stafford E. [2008], Re-Examining the Role of Rating Agencies: Lessons from Structured Finance, http://www.people.hbs.edu/esta....
 
14.
CRA III [2013], Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L 146 z 31.05.2013 r.
 
15.
Diamond D. W. [1984], Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review of Economic Studies, vol. 51 (3), http://isites.harvard.edu/fs/d....
 
16.
Diermeier D. [2008], Measuring and Managing Reputational Risk, Society of Actuaries, Risk Management, no.12, March.
 
17.
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act [2010], Pub. L. No. 111–203, 124 Stat. 1376 (2010), H. R. 4173.
 
18.
Doh-Shin J., Lovo S. [2012], Reputation as an Entry Barrier in the Credit Rating Industry, http:// idei.fr/sites/default/files/me....
 
19.
Dziawgo D. [1998], Credit rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Dziawgo D. [2010], Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
21.
ESMA [2013], Questions and Answers Implementation of the Regulation (EU), no. 462/2013 on Credit Rating Agencies, 30 March 2017, ESMA33-5–87, https://www.esma.europa.eu/sit....
 
22.
Fitch Ratings [2018], Country Ceilings Criteria, https://www.fitchratings.com/s....
 
23.
GTNEWS [2015], Have ratings agencies restored their reputation?, https://www.gtnews.com/article....
 
24.
Goodhart C. A. E. [2008], How, if at all, should Credit Ratings Agencies (CRAs) be Regulated?, LSE Financial Markets Group Paper Series, Special Paper no. 181.
 
25.
Han S. H., Pagano M. S., Shin Y. S. [2010], Rating Agency Reputation, The Global Financial Crisis, and the Cost of Debt, https://papers.ssrn.com/sol3/p....
 
26.
Hemraj M. [2015], Credit Rating Agencies. Self-regulation, statutory Regulation and Case Law Regulation in the United States and European Union, Springer.
 
27.
Holmstrom B. [2008], Discussion of the Panic of 2007 by Gary Gorton, http://isites.harvard.edu/fs/d....
 
28.
IOSCO [2003], IOSCO Statement of Principles Regarding the Activities of Credit Rating Agencies, A statement of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, https://www.iosco.org/library/....
 
29.
IOSCO [2004], Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, The Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, http://www.iosco.org/library/p....
 
30.
Jovanovic B., Prat J. [2016], Reputation cycles, https://bfi.uchicago.edu/sites....
 
31.
Koleśnik J. [2010], Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, J. Nowakowski (red.), Difin, Warszawa.
 
32.
Koleśnik J. [2013], Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego, Zarządzanie i Finanse, nr 2, cz. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 
33.
Komisja Europejska [2016], Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące rozwiązań alternatywnych dla zewnętrznych ratingów kredytowych, sytuacji na rynku ratingów kredytowych, konkurencji i zarządzania w branży ratingów kredytowych, sytuacji na rynku ratingów instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji oraz możliwości utworzenia europejskiej agencji ratingowej, Komisja Europejska, COM (2016), 664 final, Bruksela, 19.10.2016.
 
34.
Komisja Europejska [2016], Study on the State of the Credit Rating Market. Final Report, Markt/2014/257/F4/ST/OP, European Commission, January 2016, https://ec.europa.eu/info/publ....
 
35.
Korzeb Z., Kulpaka P., Niedziółka P. [2019], Deoligopolizacja rynku agencji ratingowych oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy jakości ratingów zewnętrznych w kontekście oddziaływania agencji ratingowych na stabilność finansową, Materiały i Studia, nr 333, Narodowy Bank Polski.
 
36.
Lowenstein R. [2008], Triple-A-Failure, New York Times Magazine, http://www.nytimes.com/2008/04....
 
37.
Mathis J., McAndrews J. J., Rochet J. Ch. [2009], Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies?, Journal of Monetary Economics, vol. 56, no. 5, July.
 
38.
Mitic P. [2015], Reputation Risk Quantification. Measuring how Simple, Personal, Fair Santander is toward their customers, Willis/IRM Seminar, London.
 
39.
Mitic P. [2018], Reputation Risk: Measured, International, Journal of Safety Engineering, vol. 8, no. 1: 171–180.
 
40.
Moody’s Investors Service [2017], Policy for Sovereign Ratings, Moody’s Investors Service, https://www.moodys.com/uploadp....
 
41.
Moody’s Investors Service [2018], Finance Companies, https://www.moodys.com/researc....
 
42.
Niedziółka P. [2013], Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe?, Zarządzanie i Finanse, nr 2, cz. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
43.
Niedziółka P. [2017], Konflikty interesów wpisane w działalność agencji ratingowych oraz koncepcje ukierunkowane na ich pokonywanie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, nr 158, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 96–116.
 
44.
Partnoy F. [2009], Historical Perspectives on the Financial Crisis: Ivar Kreuger, the Credit-Rating Agencies, and Two Theories about the Function, and Dysfunction, of Markets, Yale Journal on Regulation, vol. 26, no. 2, Article 10, http://digitalcommons.law.yale....
 
45.
Perry J., de Fontnouvelle P. [2005], Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcement, Federal Reserve Bank of Boston.
 
46.
Pym H. [2012], Do credit rating agencies threaten our financial stability?, http://www.bbc.com/news/busine....
 
47.
Rösch D. [2012], Systemic Risk and Credit Ratings, https://research.mbs.ac.uk/acc....
 
48.
SEC [2008], Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff ’s Examinations of Select Credit Rating Agencies, United States Securities Commission, July.
 
49.
SEC [2017], Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, US Securities and Exchange Commission, Washington, December, https://www.sec.gov/ocr.
 
50.
Sethuraman M. [2018], The Effect of Reputation Shocks to Rating Agencies on Corporate Disclosures, Forthcoming in The Accounting Review.
 
51.
Spatt Ch. [2013], Credit Rating Agencies and Systemic Financial Risk, http://www.ei.com/credit-ratin....
 
52.
Standard & Poor’s [2019], General Criteria: Principles of Credit Ratings, https://www.standardandpoors.c....
 
53.
Sy A. N. R. [2009], The Systemic Regulation of Credit Rating Agencies and Rated Markets, IMF.
 
54.
Trouillet J. [2015], Credit rating agencies, shock and public expectations, https://basepub.dauphine.fr/bi....
 
55.
UNCTAD [2015], Credit rating agencies: Junk status, United Nations Conference on Trade and Development, Policy Brief, no. 39, November 2015, http://unctad.org/en/Publicati....
 
56.
Walter I. [2006], Reputational Risk and Conflicts of Interest in Banking and Finance: The Evidence So Far, Stern School of Business, New York University, New York, http://www.eurekahedge.com/Res....
 
57.
Weiss Hanley K., Nikolova S. [2014], The removal of credit ratings from capital regulation: implications for systemic risk, July 2014: 31, http://www.greta.it/credit/cre....
 
58.
Zygier M. [2015], Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (22).
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005