PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kolejny etap ewolucji koncepcji i praktyki regulacji ekonomicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 
 
Data nadesłania: 16-10-2017
 
 
Data akceptacji: 25-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
GNPJE 2018;294(2):49-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy są zachodzące w ostatnich latach głębokie zmiany w podejściu do teoretycznej koncepcji i praktyki regulacji ekonomicznej, które uzasadniają pogląd, że wchodzi ona w kolejny etap ewolucji. W pierwszej części artykułu celem analizy jest teoretyczny aspekt tej ewolucji, której istota sprowadza się do stopniowego odchodzenia od koncepcji regulacji jako substytutu rynku na rzecz koncepcji regulacji tworzącej warunki quasi rynku. U podstaw pierwszej koncepcji leży - ignorujące istnienie asymetrii informacji - założenie, że regulator ma zdolność do odgadywania wyników działania konkurencyjnego rynku. Z kolei koncepcja quasi rynku nakłada na regulatora zadanie pobudzania rynkowych zachowań przedsiębiorstw regulowanych i ich odbiorców. Taki wymóg spełnia do niedawna praktycznie nieznane poza USA i Kanadą rozwiązanie regulacyjne, określane jako negocjowane porozumienia, które już próbuje się w zmodyfikowanych formach implementować, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Australii. Stąd też w dalszej części artykułu przedstawiono, potwierdzone przez praktykę amerykańską i kanadyjską, walory regulacji bodźcowej, a także wysuwane wobec tego rozwiązania wątpliwości. Te ostatnie wynikają w dużej mierze z obaw, czy rozwiązanie to można skutecznie implementować w innych niż amerykańskie realiach regulacyjnych. W końcowej części sformułowano dwie uwagi, z których pierwsza dotyczy perspektyw dalszej ewolucji regulacji ekonomicznej, druga zaś kwestii zasadności potrzeby implementacji koncepcji regulacji negocjacyjnej w krajowym sektorze ciepłownictwa systemowego.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top