PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ryzyko kursowe jako przeszkoda w działalności eksportowej. Wnioski z Polski
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2017
 
GNPJE 2017;289(3):115–141
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest określenie czynników determinujących podatność polskich firm przemysłu przetwórczego na ryzyko kursowe. W celu weryfikacji przyjętych założeń korzystamy z unikalnej bazy danych przedsiębiorstw do oceny wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na postrzegane ryzyko kursowe. Nasze obserwacje potwierdzają znaczenie ryzyka kursowego jako jednej z przeszkód w przypadku rozpoczynania i prowadzenia działalności eksportowej, a także jej rozszerzania na nowe rynki. Firmy doświadczające trudności w dostępie do finansowania, korzystające z finansowania za granicą, firmy, które doświadczają dewaluacji kursu negatywnie wpływającego na ich bilans finansowy, firmy innowacyjne i te, które importują, w większym stopniu odczuwają ryzyko kursowe. Jednocześnie firmy mające zagranicznego udziałowca, firmy z większym udziałem należności nominowanych w euro, fakturujące eksport w złotych, firmy konkurujące jakością produktu oraz poprzez kanały dystrybucji oraz te, które rozważają rozszerzenie działalności po wprowadzeniu euro, nie są tak wrażliwe na ryzyko wahań kursu. Podkreślając znaczenie ryzyka kursowego jako istotnego kosztu w działalności eksportowej przedsiębiorstw, formułujemy sugestie związane z zarządzaniem ryzykiem kursowym na poziomie mikro i makroekonomicznym.
eISSN:2300-5238