PL EN
PRACA ORYGINALNA
Brexit: wybrane implikacje ekonomiczne dla Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
2
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-09-2021
 
 
Data akceptacji: 21-10-2021
 
 
Data publikacji: 28-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2021;308(4):55-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Wystąpienie Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej (UE) spowodowało znaczące implikacje dla Polski i dla całej UE. Brexit zakończył się wraz z uzgodnieniem 24.12.2020 r. umowy określającej zasady współpracy między UE i Wlk. Brytanią od początku 2021 r., tj. po zakończeniu okresu przejściowego. Celem artykułu jest wskazanie na wybrane postanowienia umów regulujących od początku 2021 r. relacje między Polską i całą UE a Wlk. Brytanią oraz próba oceny skutków tych postanowień dla polskiej gospodarki. Przedmiotem analizy są dwie kwestie: a) zmiana warunków prowadzenia handlu towarami i jej implikacje dla polskiego handlu oraz b) postanowienia finansowe i ich wpływ na rozliczenia Polski z budżetem unijnym. Główne wnioski są następujące: mimo braku ceł wzrosły koszty obsługi administracyjnej ruchu towarowego, m.in. w wyniku wprowadzenia dokumentów celnych, certyfikatów technicznych, sanitarnych itp. Zakłócone zostały dostawy wielu produktów, których handel odbywa się w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości. Brexit wpłynął też negatywnie na rozliczenia finansowe Polski z budżetem UE. Z jednej strony wyeliminował on koszt finansowania rabatu brytyjskiego i pokrewnych rabatów. Z drugiej jednak państwa korzystające wcześniej z obniżonego finansowania rabatu brytyjskiego wywalczyły nowe mechanizmy korekcyjne, które są pokrywane – jak poprzednio – przez wszystkie pozostałe państwa, w tym Polskę.
 
REFERENCJE (38)
1.
Ambroziak Ł. [2016], Efekt kreacji w handlu Polski z Kanadą po wejściu w życie umowy CETA, Unia Europejska.pl, 2: 19–28.
 
2.
Ambroziak Ł. [2018], Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
3.
Ambroziak Ł. [2019a], Twardy brexit dotknie polski eksport do Wielkiej Brytanii, Tygodnik Gospodarczy PIE, 3: 2–3.
 
4.
Ambroziak Ł. [2019b], Twardy brexit nie taki straszny polskim eksporterom, Tygodnik Gospodarczy PIE, 12: 3–4.
 
5.
Ambroziak Ł. [2020], Twardy brexit nadal zagraża polskim eksporterom na Wyspy, Tygodnik Gospodarczy PIE, 41: 2–3.
 
6.
Antoszewski M. [2019], Analiza skutków obustronnego nałożenia/zwiększenia taryf celnych w handlu zagranicznym Wielkiej Brytanii z krajami UE/EFTA na skutek brexitu, Opracowania i Analizy, Ministerstwo Finansów, 2: 1–9.
 
7.
Barker A. [2017], The € 60 billion Brexit bill: How to disentangle Britain from the EU budget, Policy Brief, Centre for European Reform: 1–14.
 
8.
Bellora C., Emlinger C., Fouré, J., Guimbard H. [2017], EU – UK agricultural trade: state of play and possible impacts of Brexit, Research for AGRI Committee, European Parliament, Brussels: 1–66.
 
9.
Boettcher B., Rosenberger L. [2016], EU budget. Who’s to pay for Brexit?, Deutsche Bank Research: 1–3.
 
10.
Budżet [2019], Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2019/333 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, Dz.Urz. L 67 z 7.03.2019.
 
11.
Brautzsch H.‑U., Holtemöller O. [2019], Potential International Employment Effects of a Hard Brexit, IWH Discussion Papers, 4, Halle Institute for Economic Research (IWH): 1–21.
 
12.
Council Decision of 7 May 1985 on the Communities’ system of own resources (85/257/EEC, Euratom), OJ L 128 z 14.05.1985.
 
13.
Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.Urz. 2020/L 424/1.
 
14.
Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Wielką Brytanią, Dz.Urz. 2020/C 34/01.
 
15.
Felbermayr G., Fuest C., Gröschl J. K., Stöhlker D. [2017], Economic Effects of Brexit on the European Economy, EconPol Policy Reports, 4, ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich: 1–39.
 
16.
Hallak I., Mazur S., Scholaert F. [2020], Three critical issues in EU-UK relations, Briefing, European Parliamentary Research Service, PE 651.949: 1–12.
 
17.
Kawecka-Wyrzykowska E. [2021], The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: implications for Poland, w: Menkes J., Suska M. (eds.) The Economic and Legal Impact of Covid-19. The Case of Poland: 60–78, Routlege, DOI: 10.4324/9781003144434-5.
 
18.
Kawecka-Wyrzykowska E. [2018], Implications of Brexit for Financing of the EU Budget, with Particular Stress on the Effects on Poland, Unia Europejska.pl, 1 (248): 3–12.
 
19.
Komisja Europejska [2018], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Regionów. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Bruksela, dnia 2.5.2018 r. COM(2018) 321 final.
 
20.
Kotlinski K. [2017], Skutki brexitu dla budżetu Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 498: 159–166.
 
21.
Parry M., Sapala M. [2018], 2021–2027 Multiannual Financial Framework and New Own Resources, European Parliamentary Research Service, PE 625.148: 1–29, doi:10.2861/663213.
 
22.
Pawlas I. [2017], Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką Brytanią w kontekście brexitu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319: 169–183.
 
23.
Pera, B. [2017], Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8 (22): 69–89. DOI:10.17399/HP.2017.082204.
 
24.
Reininger T. [2021], The EU Budgetary Package 2021 to 2027 Almost Finalised: An Assessment, Policy Notes and Reports, 45. WIIW: 1–50.
 
25.
Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Dz.Urz. 2020/L 433 I/11.
 
26.
Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony, Dz.U. L 444 z 31.12.2020.
 
27.
Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz. Urz. L 29 z 31.1.2020.
 
28.
Vandenbussche H., Connell W., Simons W. [2017], Global value chains, trade shocks and jobs: an application to Brexit, Discussion Paper Series, 13, KU Leuven: 1–44.
 
29.
 
30.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
 
36.
 
37.
 
38.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top