PL EN
RESEARCH PAPER
Brexit: Selected Economic Implications for Poland
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
2
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2021-04-21
 
 
Final revision date: 2021-09-01
 
 
Acceptance date: 2021-10-21
 
 
Publication date: 2021-12-28
 
 
Corresponding author
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2021;308(4):55-82
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The UK’s exit from the European Union resulted in significant implications for Poland and the entire EU. Brexit ended with an agreement on December 24, 2020 that set out the principles of future cooperation between the EU and the UK. This paper presents selected provisions of agreements regulating EU-UK relations from 2021 and assesses the effects of these provisions on the Polish economy. The analysis focuses on two issues: a/ changes in trading rules for goods and their implications for Polish trade, b/ financial provisions and their impact on Poland’s settlements with the EU budget. The main conclusion is that, despite the lack of customs duties, the cost of administrative services increased as a result of the introduction of transport documents and technical certificates. The deliveries of many products traded within international value chains were disrupted. Brexit also had a negative impact on Poland’s financial settlements with the EU budget. It eliminated the cost of financing the British rebate and associated rebates. But countries that earlier benefited from the reduced financing of the British rebate have won new correction mechanisms covered by other EU members.
 
REFERENCES (38)
1.
Ambroziak Ł. [2016], Efekt kreacji w handlu Polski z Kanadą po wejściu w życie umowy CETA, Unia Europejska.pl, 2: 19–28.
 
2.
Ambroziak Ł. [2018], Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
3.
Ambroziak Ł. [2019a], Twardy brexit dotknie polski eksport do Wielkiej Brytanii, Tygodnik Gospodarczy PIE, 3: 2–3.
 
4.
Ambroziak Ł. [2019b], Twardy brexit nie taki straszny polskim eksporterom, Tygodnik Gospodarczy PIE, 12: 3–4.
 
5.
Ambroziak Ł. [2020], Twardy brexit nadal zagraża polskim eksporterom na Wyspy, Tygodnik Gospodarczy PIE, 41: 2–3.
 
6.
Antoszewski M. [2019], Analiza skutków obustronnego nałożenia/zwiększenia taryf celnych w handlu zagranicznym Wielkiej Brytanii z krajami UE/EFTA na skutek brexitu, Opracowania i Analizy, Ministerstwo Finansów, 2: 1–9.
 
7.
Barker A. [2017], The € 60 billion Brexit bill: How to disentangle Britain from the EU budget, Policy Brief, Centre for European Reform: 1–14.
 
8.
Bellora C., Emlinger C., Fouré, J., Guimbard H. [2017], EU – UK agricultural trade: state of play and possible impacts of Brexit, Research for AGRI Committee, European Parliament, Brussels: 1–66.
 
9.
Boettcher B., Rosenberger L. [2016], EU budget. Who’s to pay for Brexit?, Deutsche Bank Research: 1–3.
 
10.
Budżet [2019], Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2019/333 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, Dz.Urz. L 67 z 7.03.2019.
 
11.
Brautzsch H.‑U., Holtemöller O. [2019], Potential International Employment Effects of a Hard Brexit, IWH Discussion Papers, 4, Halle Institute for Economic Research (IWH): 1–21.
 
12.
Council Decision of 7 May 1985 on the Communities’ system of own resources (85/257/EEC, Euratom), OJ L 128 z 14.05.1985.
 
13.
Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom, Dz.Urz. 2020/L 424/1.
 
14.
Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Wielką Brytanią, Dz.Urz. 2020/C 34/01.
 
15.
Felbermayr G., Fuest C., Gröschl J. K., Stöhlker D. [2017], Economic Effects of Brexit on the European Economy, EconPol Policy Reports, 4, ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich: 1–39.
 
16.
Hallak I., Mazur S., Scholaert F. [2020], Three critical issues in EU-UK relations, Briefing, European Parliamentary Research Service, PE 651.949: 1–12.
 
17.
Kawecka-Wyrzykowska E. [2021], The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: implications for Poland, w: Menkes J., Suska M. (eds.) The Economic and Legal Impact of Covid-19. The Case of Poland: 60–78, Routlege, DOI: 10.4324/9781003144434-5.
 
18.
Kawecka-Wyrzykowska E. [2018], Implications of Brexit for Financing of the EU Budget, with Particular Stress on the Effects on Poland, Unia Europejska.pl, 1 (248): 3–12.
 
19.
Komisja Europejska [2018], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Regionów. Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Bruksela, dnia 2.5.2018 r. COM(2018) 321 final.
 
20.
Kotlinski K. [2017], Skutki brexitu dla budżetu Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 498: 159–166.
 
21.
Parry M., Sapala M. [2018], 2021–2027 Multiannual Financial Framework and New Own Resources, European Parliamentary Research Service, PE 625.148: 1–29, doi:10.2861/663213.
 
22.
Pawlas I. [2017], Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką Brytanią w kontekście brexitu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319: 169–183.
 
23.
Pera, B. [2017], Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8 (22): 69–89. DOI:10.17399/HP.2017.082204.
 
24.
Reininger T. [2021], The EU Budgetary Package 2021 to 2027 Almost Finalised: An Assessment, Policy Notes and Reports, 45. WIIW: 1–50.
 
25.
Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Dz.Urz. 2020/L 433 I/11.
 
26.
Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony, Dz.U. L 444 z 31.12.2020.
 
27.
Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz. Urz. L 29 z 31.1.2020.
 
28.
Vandenbussche H., Connell W., Simons W. [2017], Global value chains, trade shocks and jobs: an application to Brexit, Discussion Paper Series, 13, KU Leuven: 1–44.
 
29.
 
30.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
 
36.
 
37.
 
38.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top