PL EN
PRACA ORYGINALNA
W obliczu wojny w Ukrainie – subiektywna perspektywa beneficjentów pomocy społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-10-2023
 
 
Data akceptacji: 08-11-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Zwęglińska-Gałecka   

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
 
 
GNPJE 2023;316(4):72-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W niniejszym opracowaniu koncentrujemy się na beneficjentach pomocy społecznej i ich reakcjach na sytuację zagrożenia i niepewności wywołaną wybuchem wojny w Ukrainie oraz przybyciem uchodźców wojennych do Polski. W analizie wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1057 beneficjentów pomocy społecznej w województwie mazowieckim. Najwięcej respondentów przewiduje, że na skutek wojny w Ukrainie zwiększy się poziom ubóstwa gospodarstw domowych, pogorszy się sytuacja gospodarcza w Polsce, a także ich własna sytuacja finansowa. Beneficjenci spodziewają się spadku dochodów budżetu państwa, a także dochodów swoich gospodarstw domowych. Nasze analizy, choć stanowią fragmentaryczny obraz rzeczywistości beneficjentów pomocy społecznej w województwie mazowieckim, ukazują, że to właśnie w licznym napływie uchodźców z Ukrainy beneficjenci pomocy społecznej widzą największe zagrożenie dla sytuacji materialnej zarówno w kraju, jak i poszczególnych jednostek. Może to rodzić napięcia na linii Polacy–Ukraińcy, dlatego tym ważniejsze powinny być rekomendacje ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji i szerzeniu się antyuchodźczych postaw i narracji w polskim społeczeństwie.
 
REFERENCJE (34)
1.
Bastagli F. [2009], From Social Safety Net to Social Policy? The Role of Conditional Cash Transfers in Welfare State Development in Latin America, IPEA-UNDP Working Paper No. 60.
 
2.
Baszczak Ł., Wincewicz A., Zyzik R. [2023], Polacy i Ukraińcy – wyzwania integracji uchodźców, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 
3.
Bendyk E., Buras P. [2022], Polska wobec wojny, Polska w świecie po wojnie. Zadania na nowy czas, Fundacja im. Batorego, Warszawa, https://www.batory.org.pl/wp-c... (dostęp: 10.06.2023).
 
4.
Bertrand M., Duflo E. [2017], Field Experiments on Discrimination, Handbook of Economic Field Experiments, 1: 309–393.
 
5.
Bowen T., del Ninno C., Andrews C., Coll-Black S., Gentilini U., Johnson K., Kawasoe Y., Kryeziu A., Maher B., Williams A. [2020], Adaptive Social Protection: Building Resilience to Shocks, World Bank, Washington, http://hdl.handle.net/10986/33... (dostęp: 10.06.2023).
 
6.
CBOS [2022], Polacy wobec uchodźców z Ukrainy. Komunikat 62/2022, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 
7.
Chaczko K., Paprota N. [2020], Powrót do przeszłości? Pomoc społeczna w obliczu epidemii koronawirusa: analiza wstępna, Praca Socjalna, 2 (35): 37–53.
 
8.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P. [2022], Wojna i migracja: napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze na przyszłość, CMR Spotlight, 4 (39), https://www.migracje.uw.edu.pl... PL.pdf (dostęp: 10.06.2023).
 
9.
Edin K., Shaefer H. [2015], Understanding the Dynamics of $ 2 a-Day Poverty in the United States, The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 1 (1): 120–138.
 
10.
Edin K., Tach L. [2013], The Compositional and Institutional Sources of Union Dissolution for Married and Unmarried Parents in the United States, Demography, 50 (5): 1789–1818.
 
11.
Fuszara M. (red.) [2022], Masowa pomoc w masowej ucieczce. Społeczeństwo polskie wobec migracji wojennej z Ukrainy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
12.
GUS [2021], Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
13.
Halamska M. (red.) [2023], Wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne wobec ukraińskich uchodźców wojennych. Raport z badań, IRWiR PAN, Warszawa.
 
14.
Jarosz S., Klaus W. [2022], Polska szkoła pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku, Konsorcjum Migracyjne, Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami, Centrum Badań Migracyjnych, Warszawa.
 
15.
Kalinowski S. [2009], Rozważania nad ekonomią społeczną, Praca Socjalna, 4/09: 18–29.
 
16.
Kalinowski S., Łuczak A. [2022], Measuring Subjective Poverty: Methodological and Application Aspects, w: Jajuga K., Dehnel G., Walesiak M. (red.), Modern Classification and Data Analysis. SKAD 2021. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, https://link.springer.com/book... (dostęp: 10.06.2023).
 
17.
Kalinowski S., Łuczak A., Szczygieł O., Klimkowski S., Wojciechowska A., Komorowski Ł. [2022], Diagnoza do przygotowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023–2026, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 
18.
Kaźmierczak T. [2014], O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy, Problemy Polityki Społecznej, 27: 91–107.
 
19.
Knippenberg E., Hoddinott J. [2019], Shocks, social protection, and resilience: Evidence from Ethiopia. Strategy support program, Working Paper No. 109.
 
20.
Krzesińska-Żach B. [2006], Pedagogika rodziny, TransHumana, Białystok.
 
21.
Łuczak A., Kalinowski S. [2021], Social (in) security – the ambivalence of villagers’ perceptions during COVID-19, Problemy Polityki Społecznej, 54: 1–15.
 
22.
Łuczak A., Kalinowski S. [2022], A multidimensional comparative analysis of poverty statuses in European Union countries, International Journal of Economic Sciences, 11 (1): 146–160.
 
23.
Parsons T. [2009], The Social Systems, London: Routledge, https://voidnetwork.gr/wp-cont...- System-by-Talcott-Parsons.pdf (dostęp: 10.06.2023).
 
24.
Piątek K. [2004], Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, UMK, Toruń.
 
25.
Piven F., Cloward R. [1971], Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare, Pantheon Books, New York.
 
26.
Premand P., Stoeffler Q. [2020], Poor Households’ Productive Investments of Cash Transfers: Quasi-experimental Evidence from Niger, Journal of African Economies, 29 (1): 63–89.
 
27.
Rank M. [2004], One Nation, Underprivileged: Why American Poverty Affects Us All, Oxford University Press, Oxford.
 
28.
Sadura P., Sierakowski S. [2022], Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom, Krytyka Polityczna, Warszawa.
 
29.
Saraceno C. [2002], Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty Regimes, Bristol University Press, Bristol.
 
30.
Skowrońska A. [2014], Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 
31.
Taleb N. [2020], Antifragile: Things That Gain from Disorder, New York, Penguin Random House.
 
32.
Unia Metropolii Polskich [2022], Urban hospitality: unprecedented growth, challenges and opportunities. A report on Ukrainian refugees in the largest Polish cities, https://metropolie.pl/fileadmi... (dostęp: 10.06.2023).
 
33.
Ustawa [2022] z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).
 
34.
Williams D., Baker R. [2022], Family Structure, Risks, and Racial Stratification in Poverty, Social Problems, 68 (4): 964–985.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top