PL EN
PRACA ORYGINALNA
Polityki rynku pracy i inne determinanty elastyczności zatrudnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-12-2021
 
 
Data akceptacji: 13-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Michał Taracha   

Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2022;310(2):88-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Główny cel niniejszej pracy stanowi zbadanie kierunku oddziaływania pasywnej i aktywnej polityki rynku pracy na elastyczność zatrudnienia, wyrażoną za pomocą liczby zmian miejsc pracy w ciągu życia osób w wieku 50 lat i więcej. Celem jest również uzyskanie wniosków na temat wpływu, jaki na elastyczność zatrudnienia wywierają wskaźnik restrykcyjności zatrudnienia (EPL), stopa objęcia pracowników układami zbiorowymi, dochód gospodarstwa domowego i liczba lat otrzymanej edukacji, a także określenie najważniejszych czynników psychologicznych oddziałujących na stabilność zatrudnienia. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu modeli zmiennej licznikowej (zwłaszcza dzięki modelowi regresji ujemnej dwumianowej z podwyższoną liczbą zer), w oparciu o dane SHARE dla UE, Izraela i Szwajcarii. Odpowiednio negatywny i pozytywny wpływ aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy na elastyczność zatrudnienia wskazuje na szczególne znaczenie aktywnej polityki w dążeniu do poprawy funkcjonowania rynku pracy i zwalczaniu bezrobocia przymusowego. Zestawienie wniosków związanych z cechami psychologicznymi wskazało, że niezwykle istotną cechę, warunkującą mobilność zawodową w ciągu życia, stanowi zapał do pracy – śmiałość w podejmowaniu nowych zadań uzupełniona optymizmem towarzyszącym wykonywaniu tych działań, związanym z niższym poziomem lenistwa. Powiązanie zmiennej objaśnianej z dochodem gospodarstwa domowego było negatywne, a wskaźnika EPL i stopy objęcia układami zbiorowymi – pozytywne. Związek liczby lat edukacji z mobilnością zawodową był natomiast rozbieżny, co może świadczyć o zależności elastyczności zatrudnienia od specyfiki specjalizacji zawodowej.
 
REFERENCJE (30)
1.
Aluja A. A., Garcıá Ó., Garcıá L. F. [2002], A comparative study of Zuckerman’s three structural models for personality through the NEO-PI-R, ZKPQ-III-R, EPQ-RS and Goldberg’s 50‑bipolar adjectives, Personality and Individual Differences, 33(5): 713–725.
 
2.
Bachmann R., Bechara P., Vonnahme C. [2019], Occupational Mobility in Europe: Extent, Determinants and Consequences, IZA DP No. 12679, IZA Institute of Labor Economics, Bonn.
 
3.
Bernatchez J. [2010], La flexisécurité ou le modèle danois: pour sortir de la crise manufacturière, « Revue internationale sur le travail et la société», 8(2): 116–133.
 
4.
Boeri T., Galasso V., Conde-Ruiz J. [2012], The Political Economy Of Flexicurity, Journal of the European Economic Association, 10(4): 684–715.
 
5.
Caspar S., Hartwig I., Moench B. [2012], European Labor Market In Critical Times: The Importance Of Flexicurity Confirmed, Journal of Policy Analysis and Management, 31(1): 154–160.
 
6.
Cazes S., Nesporova A. [2003], Employment Protection Legislation (EPL) and its effects on Labour Market Performance, International Labour Office, Valletta.
 
7.
Declairieux B. [2018], La belle reprise de l’emploi des cadres, Capital, https://www.capital.fr/economi....
 
8.
Galí J. [2020], Insider-Outsider Labor Markets, Hysteresis And Monetary Policy, National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 27385: 1–53.
 
9.
Góra M. [2011], Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
10.
Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. [2011], Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 
11.
Ingold J., Valizade D. [2015], Employer engagement in active labour market policies in the UK and Denmark: a survey of employers, University of Leeds, Leeds.
 
12.
Jadamus-Hacura M., Mielich-Iwanek K. [2015], Elastyczność współczesnych rynków pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 220: 36–57.
 
13.
Komisja Europejska [2007], Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów: Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, KOM (2007) 359 wersja ostateczna, Bruksela.
 
14.
Lashley C., Chaplain A. [1999], Labour turnover: Hidden problem – hidden cost, The Hospitality Review, 1(1): 49–54.
 
15.
Levinsky M., Litwin H. [2019], Personality traits: The Ten-Item Big Five Inventory (BFI-10), w: Bergmann M., Scherpenzeel A., Börsch-Supan A. (red.), Share Wave 7 Methodology: Panel innovations and life histories, Munich Center for the Economics of Aging, Monachium.
 
16.
Lind J. [2009], The End of the Ghent System as Trade Union Recruitment Machinery?, Industrial Relations Journal, 40(6): 510–523.
 
17.
Majewska M., Samol S. [2016], Rozwój elastycznego rynku pracy: uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
18.
McKenzie I. [2010], English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students, Cambridge University Press, Cambridge.
 
19.
Melich-Iwanek K. [2009], Polski rynek pracy w świetle teorii histerezy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 26(76): 122–132.
 
20.
Möhring K. [2015], Employment histories and pension incomes in Europe: a multilevel analysis of the role of institutional factors, European Societies, 17(1): 3–26.
 
21.
Monastiriotis V. [2007], Labour market flexibility in UK regions, 1979–1998, Area, 39(3): 310–322.
 
22.
OECD [1994], The OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies, OECD.
 
23.
OECD [2011], Compendium of OECD Well-being Indicators, http://www.oecd.org/sdd/479172....
 
24.
Patibandla M. [2013], New Institutional Economics: Its Relevance to Curbing Corruption, Economic & Political Weekly, 48(9): 55–63.
 
25.
Rueda D. [2005], Insider-Outsider Politics in Industrialized Democracies: The Challenge to Social Democratic Parties, American Political Science Review, 99(1): 61–74.
 
26.
Sigeman T. [1999], Insiders and Outsiders in the Labour Market Experiences of a Nordic Welfare State in Labour Law Perspective, Scandinavian Studies in Law, 38: 264–278.
 
27.
Snower D., Lindbeck A. [2001], Insiders versus Outsiders, Journal of Economic Perspectives, 15(1): 165–188.
 
28.
Szuwarzyński A. [2011], Flexicurity. Elastyczność i bezpieczeństwo, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
29.
Tridico P. [2015], From economic decline to the current crisis in Italy, International Review of Applied Economics, 29(2): 164–193.
 
30.
Voss E., Dornelas A., Wild A., Kwiatkiewicz A. [2011], Partenaires sociaux et flexicurité sur les marchés du travail contemporains, Commission européenne, Bruksela.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top