PRACA ORYGINALNA
Modele smart city a zarządzanie przestrzenne miast
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sławomira Hajduk   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, Polska
Data nadesłania: 29-11-2019
Data ostatniej rewizji: 24-02-2020
Data akceptacji: 16-04-2020
Data publikacji: 30-06-2020
 
GNPJE 2020;302(2):123–139
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
R11
R58
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Koncepcja smart city, wdrażana w wielu miastach na świecie, jest w centrum zainteresowania teoretyków i praktyków. Doczekała się różnych modeli powiązanych z innowacjami usługowymi, dojrzałością miast i partycypacją społeczną. Artykuł prezentuje teoretyczne zagadnienia dotyczące koncepcji smart city i skupia się na procesie zarządzania przestrzennego. Przybliżono modele rozwoju miasta w odniesieniu do struktury funkcjonalno-przestrzennej i modele smart city. W publikacji zidentyfikowano również bariery procesu zarządzania przestrzennego we współczesnych miastach, które nie pozwalają podążać ośrodkom zurbanizowanym w kierunku maturity smart city. Na zakończenie zaprezentowano zagadnienie wykorzystania modelu smart city maturity w rozwoju miasta.
 
REFERENCJE (58)
1.
Albino V., Berardi U., Dangelico R. M. [2015], Smart Cities: Definitions, Dimensions, Perfor¬mance, and Initiatives, Journal of Urban Technology, 22 (1).
 
2.
Azkuna I. (ed.) [2012], Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Bilbao, Innovation and Knowledge in Cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG.
 
3.
Barrionuevo J. M., Berrone P., Ricart J. E. [2012], Smart Cities, Sustainable Progress, IESE Insight, 14: 50–57.
 
4.
Batagan L. [2011], Smart cities and sustainability models, Revista de Informática Económica, 15 (3): 80–87.
 
5.
Benevolo C., Dameri R., D’Auria B. [2015], Smart mobility in Smart City. Action Taxonomy, ICT Intensity and Public Benefits, w: T. Torre, A. M. Braccini, R. Spinelli (eds.), Empowering Organizations, Springer: 13–28.
 
6.
Bifulco F., Tregua M., [2018], Service Innovation and Smart Cities: Linking the Perspectives, w: T. Russo-Spena, C. Mele, M. Nuutinen (eds.), Innovating in Practice. Perspectives and Experiences, SpringerLink: 261–287.
 
7.
Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P. [2011], Smart Cities in Europe, Journal of Urban Technology, 18 (2).
 
8.
Clark R. Y. [2017], Measuring Success in the Development of Smart and Sustainable Cities, w: Cronin M. J., Dearing T. C. (eds.), Managing for Social Impact. Innovations in Responsible Enterprise, Springer International Publishing, Switzerland.
 
9.
Czakon W. (red.) [2015], Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
10.
Czakon W. [2016], W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, 3 (173).
 
11.
Dameri R. P. [2013], Searching for smart city definition: a comprehensive proposal, International Journal of Computers & Technology, 11 (5).
 
12.
Egger S. [2006], Determining a sustainable model, Modelling and Software, 21 (9).
 
13.
European Parliament [2014], Mapping Smart Cities in the EU, IP/A/ITRE/ST/2013–02, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy 2014.
 
14.
Ferrara R. [2015], The smart city and the green economy in Europe: a critical approach, Ener¬gies, 8 (6).
 
15.
Giffinger R., Kalasek R., Fertner Ch., Milanović N. P. [2007], Smart cities – Ranking of European medium-sized cities, Vienna, Centre of Regional Science Vienna University of Technology.
 
16.
Hajduk S. [2008], Istota zarządzania rozwojem przestrzennym gminy, Problemy Ekologii, 12 (4): 174–178.
 
17.
Hajduk S., [2016] Selected aspects of measuring performance of smart cities in spatial manage¬ment, Business and Management: 8–16.
 
18.
Heubeck S. [2008], Competitive sprawl, Economic Theory, 39 (3).
 
19.
Hollands R. G. [2008], Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entre¬preneurial?, City, 12 (3).
 
20.
Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M. [2018], Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1.
 
21.
Komninos N., [2002], Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Space, London, Spon Press.
 
22.
Komninos N. [2014], The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for all Strategies, London.
 
23.
Lasrado L. A., Vatrapu R., Anderson K. N. [2015], Maturity model’s development in its research: a literature review, IRIS Selected Papiers of the Information systems Research seminar in Scandinavia.
 
24.
Liszewski S. [2012], Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, w: Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN: 207–254.
 
25.
Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W. [2012], Modelling the smart city performance, Innovation – The European Journal of Social Science Research, 25 (2): 137–145.
 
26.
Maik W. [2003], Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitarnych, w: Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitarne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytet Łódzki: 9–18.
 
27.
Martusewicz J., Szumowski W. [2018], Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, Organizacja i Kierowanie, 1 (180): 63–78.
 
28.
Van der Meer A., Van Vinden W. [2003], E-governance in Cities: A Comparison of Urban Infor¬mation and Communication Technology Policies, Regional Studies, 37 (4).
 
29.
Mierzejewska L. [2015], Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone, Studia Miejskie, 19: 9–22.
 
30.
Mierzejewska L., [2015], Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, kon¬cepcje i modele, Problemy Rozwoju Miast, 12 (3): 5–11.
 
31.
Nam T., Pardo T. A. [2011], Smart City as Urban Innovation: Focusing on Management, Policy and Context, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.
 
32.
Ojo A., Curry E., Janowski T., Dzhusupova Z. [2015], Designing Next Generation Smart City Initiatives: The SCID Framework, w: Rodriguez-Bolivar M. P. (ed.), Transforming City Governments for Successful Smart Cities, Public Administration and Information Technol¬ogy 8, SpringerLink.
 
33.
Olbrysz A., Zachariasz I. [2015], Raport o finansowych skutkach polskiego systemu gospoda¬rowania przestrzenią, w: Kopyciński P. (red.), Sprawne państwo. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, Kraków, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 
34.
Prata J., Arsenio E., Pontes J. P. [2014], Moving towards the sustainable city: The role of electric vehicles, renewable energy and energy efficiency, Transactions on Ecology and the Environ¬ment, 179: 871–883.
 
35.
Romanowska M. (red.) [2004], Leksykon Zarzadzania, Warszawa, Difin.
 
36.
Rumelt R. P. [1991], How much does industry matters?, Strategic Management Journal, 12 (3): 167–185.
 
37.
Scandura T. A., Williams E. A. [2000], Research methodology in management: Current prac¬tices, trends, and implications for future research, Academy of Management Journal, 43 (6): 1248–1264.
 
38.
von Scheel H., von Rosing G., Skurzak K., Hove M. [2015], BPM and Maturity Models, The Complete Business Process Handbook: 399–430.
 
39.
Sikora-Fernandez D. [2018], Smarter cities in post-socialist country: Example of Poland, Cities, 78.
 
40.
Smart Cities Readiness [2016], Smart Cities Maturity Model and Self-Assessment Tool, Urban Tide.
 
41.
Stawasz D., Sikora-Fernandez D. [2016], Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 
42.
Smart Cities Maturity Model and Self-Assessment Tool [2016], Urban Tide.
 
43.
Starbuck W. H. [2016], 60th Anniversary Essay. How Journals Could Improve Research Practices in Social Science, Administrative Science Quarterly, 61 (2): 165–183.
 
44.
Sypniewski D. [2018], Plan miejscowy na wniosek inwestora – uwagi do projektu Kodeksu urba¬nistyczno-budowlanego, Samorząd Terytorialny, 5: 55–63.
 
45.
Węcławowicz G. [2007], Geografia Społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
46.
Zygiaris S. [2013], Smart City Reference Model: Assisting Planners to Conceptualize the Building of Smart City Innovation Ecosystems, Journal of the Knowledge Economy, 4 (2): 220–224.
 
47.
Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Prze¬strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M. P. 2012, poz. 252).
 
48.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 415).
 
49.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
 
50.
Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/da... [dostęp: 28.08.2019].
 
51.
Cittaslow – inna strona nowoczesności. Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia, https://cit-taslowpolska.pl/in... [dostęp: 6.09.2019].
 
52.
Clark R. Y. [2018], Business Strategy: IDC Government Insights’ Smart City Maturity Model – Assess¬ment and Action on the Path to Maturity, IDC Government Insights: 11–15, http://az370354.vo.msecnd.net/... [dostęp: 20.08.2018].
 
53.
Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php... [dostęp: 5.09.2019].
 
54.
Global Compact Network Poland, Zrównoważone miasta, http://ungc.org.pl/programy/zr... [dostęp: 4.09.2018].
 
55.
ISO 37120:2014. Sustainable Development of Communities: Indicators for City Services and Quality of Live, http://publicaa.ansi.org/sites... [dostęp: 18.08.2019].
 
56.
Krajowa polityka miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mr.gov.pl/media/115... [dostęp:18.08.2018].
 
57.
Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/do... [dostęp: 15.08.2019].
 
58.
Teoretyczne modele miast idealnych przełomu XIX i XX wieku. Przyczyny powstania, założenia, 2014, http://inzyniermocno.tumblr.co... [dostęp: 1.09.2019].
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005