PL EN
RESEARCH PAPER
Smart City Model and Urban Spatial Management
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, Polska
 
 
Submission date: 2019-11-29
 
 
Final revision date: 2020-02-24
 
 
Acceptance date: 2020-04-16
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Sławomira Hajduk   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, Polska
 
 
GNPJE 2020;302(2):123-139
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
R11
R58
 
ABSTRACT
The smart city concept, implemented in many cities around the world, has captured the attention of theoreticians and practitioners. It has spawned various models related to service innovations, urban maturity and social participation. This article outlines the essence of the smart city concept and the spatial management process. It examines models of urban development in relation to the functional and spatial structure of cities and smart city models. The study also identifies barriers to spatial management in cities. Finally, the issue of using the smart city maturity model is addressed.
 
REFERENCES (58)
1.
Albino V., Berardi U., Dangelico R. M. [2015], Smart Cities: Definitions, Dimensions, Perfor¬mance, and Initiatives, Journal of Urban Technology, 22 (1).
 
2.
Azkuna I. (ed.) [2012], Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Bilbao, Innovation and Knowledge in Cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG.
 
3.
Barrionuevo J. M., Berrone P., Ricart J. E. [2012], Smart Cities, Sustainable Progress, IESE Insight, 14: 50–57.
 
4.
Batagan L. [2011], Smart cities and sustainability models, Revista de Informática Económica, 15 (3): 80–87.
 
5.
Benevolo C., Dameri R., D’Auria B. [2015], Smart mobility in Smart City. Action Taxonomy, ICT Intensity and Public Benefits, w: T. Torre, A. M. Braccini, R. Spinelli (eds.), Empowering Organizations, Springer: 13–28.
 
6.
Bifulco F., Tregua M., [2018], Service Innovation and Smart Cities: Linking the Perspectives, w: T. Russo-Spena, C. Mele, M. Nuutinen (eds.), Innovating in Practice. Perspectives and Experiences, SpringerLink: 261–287.
 
7.
Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P. [2011], Smart Cities in Europe, Journal of Urban Technology, 18 (2).
 
8.
Clark R. Y. [2017], Measuring Success in the Development of Smart and Sustainable Cities, w: Cronin M. J., Dearing T. C. (eds.), Managing for Social Impact. Innovations in Responsible Enterprise, Springer International Publishing, Switzerland.
 
9.
Czakon W. (red.) [2015], Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
10.
Czakon W. [2016], W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, 3 (173).
 
11.
Dameri R. P. [2013], Searching for smart city definition: a comprehensive proposal, International Journal of Computers & Technology, 11 (5).
 
12.
Egger S. [2006], Determining a sustainable model, Modelling and Software, 21 (9).
 
13.
European Parliament [2014], Mapping Smart Cities in the EU, IP/A/ITRE/ST/2013–02, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy 2014.
 
14.
Ferrara R. [2015], The smart city and the green economy in Europe: a critical approach, Ener¬gies, 8 (6).
 
15.
Giffinger R., Kalasek R., Fertner Ch., Milanović N. P. [2007], Smart cities – Ranking of European medium-sized cities, Vienna, Centre of Regional Science Vienna University of Technology.
 
16.
Hajduk S. [2008], Istota zarządzania rozwojem przestrzennym gminy, Problemy Ekologii, 12 (4): 174–178.
 
17.
Hajduk S., [2016] Selected aspects of measuring performance of smart cities in spatial manage¬ment, Business and Management: 8–16.
 
18.
Heubeck S. [2008], Competitive sprawl, Economic Theory, 39 (3).
 
19.
Hollands R. G. [2008], Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entre¬preneurial?, City, 12 (3).
 
20.
Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M. [2018], Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1.
 
21.
Komninos N., [2002], Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Space, London, Spon Press.
 
22.
Komninos N. [2014], The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for all Strategies, London.
 
23.
Lasrado L. A., Vatrapu R., Anderson K. N. [2015], Maturity model’s development in its research: a literature review, IRIS Selected Papiers of the Information systems Research seminar in Scandinavia.
 
24.
Liszewski S. [2012], Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, w: Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN: 207–254.
 
25.
Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W. [2012], Modelling the smart city performance, Innovation – The European Journal of Social Science Research, 25 (2): 137–145.
 
26.
Maik W. [2003], Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitarnych, w: Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitarne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytet Łódzki: 9–18.
 
27.
Martusewicz J., Szumowski W. [2018], Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, Organizacja i Kierowanie, 1 (180): 63–78.
 
28.
Van der Meer A., Van Vinden W. [2003], E-governance in Cities: A Comparison of Urban Infor¬mation and Communication Technology Policies, Regional Studies, 37 (4).
 
29.
Mierzejewska L. [2015], Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone, Studia Miejskie, 19: 9–22.
 
30.
Mierzejewska L., [2015], Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, kon¬cepcje i modele, Problemy Rozwoju Miast, 12 (3): 5–11.
 
31.
Nam T., Pardo T. A. [2011], Smart City as Urban Innovation: Focusing on Management, Policy and Context, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.
 
32.
Ojo A., Curry E., Janowski T., Dzhusupova Z. [2015], Designing Next Generation Smart City Initiatives: The SCID Framework, w: Rodriguez-Bolivar M. P. (ed.), Transforming City Governments for Successful Smart Cities, Public Administration and Information Technol¬ogy 8, SpringerLink.
 
33.
Olbrysz A., Zachariasz I. [2015], Raport o finansowych skutkach polskiego systemu gospoda¬rowania przestrzenią, w: Kopyciński P. (red.), Sprawne państwo. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, Kraków, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 
34.
Prata J., Arsenio E., Pontes J. P. [2014], Moving towards the sustainable city: The role of electric vehicles, renewable energy and energy efficiency, Transactions on Ecology and the Environ¬ment, 179: 871–883.
 
35.
Romanowska M. (red.) [2004], Leksykon Zarzadzania, Warszawa, Difin.
 
36.
Rumelt R. P. [1991], How much does industry matters?, Strategic Management Journal, 12 (3): 167–185.
 
37.
Scandura T. A., Williams E. A. [2000], Research methodology in management: Current prac¬tices, trends, and implications for future research, Academy of Management Journal, 43 (6): 1248–1264.
 
38.
von Scheel H., von Rosing G., Skurzak K., Hove M. [2015], BPM and Maturity Models, The Complete Business Process Handbook: 399–430.
 
39.
Sikora-Fernandez D. [2018], Smarter cities in post-socialist country: Example of Poland, Cities, 78.
 
40.
Smart Cities Readiness [2016], Smart Cities Maturity Model and Self-Assessment Tool, Urban Tide.
 
41.
Stawasz D., Sikora-Fernandez D. [2016], Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 
42.
Smart Cities Maturity Model and Self-Assessment Tool [2016], Urban Tide.
 
43.
Starbuck W. H. [2016], 60th Anniversary Essay. How Journals Could Improve Research Practices in Social Science, Administrative Science Quarterly, 61 (2): 165–183.
 
44.
Sypniewski D. [2018], Plan miejscowy na wniosek inwestora – uwagi do projektu Kodeksu urba¬nistyczno-budowlanego, Samorząd Terytorialny, 5: 55–63.
 
45.
Węcławowicz G. [2007], Geografia Społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
46.
Zygiaris S. [2013], Smart City Reference Model: Assisting Planners to Conceptualize the Building of Smart City Innovation Ecosystems, Journal of the Knowledge Economy, 4 (2): 220–224.
 
47.
Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Prze¬strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M. P. 2012, poz. 252).
 
48.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 415).
 
49.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
 
50.
Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/da... [dostęp: 28.08.2019].
 
51.
Cittaslow – inna strona nowoczesności. Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia, https://cit-taslowpolska.pl/in... [dostęp: 6.09.2019].
 
52.
Clark R. Y. [2018], Business Strategy: IDC Government Insights’ Smart City Maturity Model – Assess¬ment and Action on the Path to Maturity, IDC Government Insights: 11–15, http://az370354.vo.msecnd.net/... [dostęp: 20.08.2018].
 
53.
Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php... [dostęp: 5.09.2019].
 
54.
Global Compact Network Poland, Zrównoważone miasta, http://ungc.org.pl/programy/zr... [dostęp: 4.09.2018].
 
55.
ISO 37120:2014. Sustainable Development of Communities: Indicators for City Services and Quality of Live, http://publicaa.ansi.org/sites... [dostęp: 18.08.2019].
 
56.
Krajowa polityka miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mr.gov.pl/media/115... [dostęp:18.08.2018].
 
57.
Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/do... [dostęp: 15.08.2019].
 
58.
Teoretyczne modele miast idealnych przełomu XIX i XX wieku. Przyczyny powstania, założenia, 2014, http://inzyniermocno.tumblr.co... [dostęp: 1.09.2019].
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top