PL EN
PRACA ORYGINALNA
Koncentracja polskiego rynku funduszy inwestycyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Finance, Cardinal Stefan Wyszynski University, Polska
2
Department of International Finance and Investments, University of Lodz, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Miziołek   

Department of International Finance and Investments, University of Lodz, 3/5 POW, 90-255, Lodz, Polska
Data nadesłania: 25-06-2019
Data ostatniej rewizji: 06-08-2019
Data akceptacji: 23-10-2019
Data publikacji: 27-12-2019
 
GNPJE 2019;300(4):53–78
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D40
G23
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu było określenie poziomu koncentracji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1998–2018 oraz zidentyfikowanie przyczyn jej zmian. Ponadto, zamiarem autorów było zweryfikowanie hipotezy mówiącej o możliwości dokonywania pomiaru konkurencji w branży poprzez ustalenie siły i kierunku korelacji pomiędzy pozycjami rynkowymi towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) w kolejno następujących po sobie okresach. W artykule zastosowano miary związane z krzywą koncentracji oraz tzw. miary specjalne, jak również współczynnik korelacji, w celu identyfikacji zmian znaczenia podmiotów funkcjonujących w branży. Ustalono, że rynek TFI w Polsce charakteryzował się umiarkowanym lub stosunkowo niskim poziomem koncentracji. Jednakże poziom ten zmieniał się wyraźnie w analizowanym okresie. Generalnie w badanym horyzoncie czasowym dostrzeżono występowanie wielu czynników zewnętrznych, głównie o podłożu rynkowym oraz związanych ze zmianami legislacyjnymi, które można uznać za determinanty koncentracji rynku funduszy. Ponadto zauważono, że pomimo wielu nowych podmiotów wchodzących na rynek i stale zmieniającej się atrakcyjności produktów oferowanych przez TFI, branża funduszy była wciąż silnie spetryfikowana, głównie z powodu dominującej roli niektórych dużych i posiadających duże doświadczenie TFI.
 
REFERENCJE (47)
1.
Allen F., Gale D. [2004], Competition and Financial Stability, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (3): 453–480.
 
2.
Bikker J. A. [2004], Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton.
 
3.
Bikker J. A., Haaf K. [2002a], Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry, Journal of Banking & Finance, 26: 2191–2214.
 
4.
Bikker J. A., Haaf K. [2002b], Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: A Review of the Literature, Economic and Financial Modelling, 9: 5–98.
 
5.
Bourke Ph. [1989], Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia, Journal of Banking and Finance, 13: 65–79.
 
6.
Cambón M. I., Losada R. [2012], Competition and structure of the mutual fund industry in Spain: The role of credit institutions, CNMV Working papers, 54.
 
7.
Chen X., Lai Y. J. [2015], On the concentration of mutual fund portfolio holdings: Evidence from Taiwan, Research in International Business and Finance, 33: 268–286.
 
8.
Coates IV J. C., Hubbard R. G. [2007], Competition in the Mutual Fund Industry: Evidence and Implications for Policy, The Journal of Corporation Law, 33 (1): 151–222.
 
9.
Czempas J., Palica Z. [2007], Koncentracja aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych, Wiadomości Statystyczne, 5: 23–32.
 
10.
Davies S. [1980], Measuring Industrial Concentration: An Alternative Approach, The Review of Economics and Statistics, 62 (2): 306–309.
 
11.
Demirgüç-Kunt A., Laeven L., Levine R. [2004], Regulations, Market Structure, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (3/2): 593–622.
 
12.
Ferreira M. A., Ramos S. B. [2009], Mutual Fund Industry Competition and Concentration: International Evidence, SSRN Working Paper.
 
13.
Hall M., Tideman N. [1967], Measures of Concentration. Journal of the American Statistical Association, 62 (317): 162–168.
 
14.
Hannah L., Kay J. A. [1977], Concentration in modern industry. Theory, measurement and the UK experience, Macmillan, London.
 
15.
Hart P. E. [1971], Entropy and Other Measures of Concentration, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 134 (1): 73–85.
 
16.
Hart P. E. [1975], Moment Distributions in Economics: An Exposition, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 138 (3): 423–434.
 
17.
Hiraki T., Liu M., Wang X. [2015], Country and industry concentration and the performance of international mutual funds, Journal of Banking & Finance, 59: 297–310.
 
18.
Horvath J. [1970], Suggestion for a comprehensive measure of concentration, Southern Economic Journal, 36 (4): 446–452.
 
19.
Huij J., Derwall J. [2008], “Hot Hands” in Bond Funds, Journal of Banking & Finance, 32 (4): 559– 572.
 
20.
IZFiA [2012], Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2011, Warszawa.
 
21.
IZFiA [2017], Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2016, Warszawa.
 
22.
IZFiA, Analizy Online [2018], Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017), Warszawa.
 
23.
Jackowicz K., Kowalewski O. [2002], Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994–2000, Materiały i studia NBP, 143, Warszawa.
 
24.
Jackowicz K., Kowalewski O. [2007], Dekompozycja miar koncentracji i dywersyfikacji działalności. Przypadek sektora polskich banków komercyjnych, Bank i Kredyt, 38 (5): 36–52.
 
25.
Kacperczyk M., Sialm C., Zheng L. [2005], On the industry concentration of actively managed equity mutual funds, Journal of Finance, 60 (4): 1983–2010.
 
26.
Karkowska R., Pawłowska M. [2017], The concentration and bank stability in Central and Eastern European countries, NBP Working Paper, 272.
 
27.
Kozak S. [2011], Czynniki wpływające na poziom koncentracji sektora ubezpieczeń nie na życie w Polsce w latach 2002–2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 90: 135–147.
 
28.
Kristek I. [2009], Measuring industry concentration of equity investment funds in the Republic of Croatia, Interdisciplinary Management Research, 5: 415–423.
 
29.
Kumar R. [2016], Market concentration and competition in Indian mutual fund industry, ELK Asia Pacific Journal of Finance and Risk Management, 7 (3): 37–65.
 
30.
Kwoka J. [1985], The Herfindahl Index in Theory and Practice, Antitrust Bulletin, 30: 915–947.
 
31.
Laderman E. S. [1995], Changes in the Structure of Urban Banking Markets in the West, Economic Review: Federal Reserve Bank of San Francisco, 1: 21–34.
 
32.
Martinez-Peria M. S., Soledad M., Mody A. [2004], How Foreign Participation and Market Concentration Impact Bank Spreads: Evidence from Latin America, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (3): 511–537.
 
33.
Moschandreas M. [2000], Business Economics, 2nd ed., Thomson, London.
 
34.
Naldi M., Flamini M. [2014], The CR4 Index and the Interval Estimation of the Herfindahl-Hirschman Index: An Empirical Comparison (June 11, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2448....
 
35.
Nawrocki D., Carter W. [2010], Industry competitiveness using Herfindahl and entropy concentration indices with firm market capitalization data, Applied Economics, 42 (22): 2855–2863.
 
36.
NBP [2011], Raport o rozwoju systemu finansowego w 2010 r., Warszawa.
 
37.
NBP [2018], Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Warszawa.
 
38.
Parida T. K., Acharya D. [2016], Competition in Indian life insurance industry: Post liberalisation evidence, International Journal of Business Competition and Growth, 5(1–3): 110–136.
 
39.
Pawłowska M., Kozak S. [2008], Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, Materiały i Studia, 228: 1–54.
 
40.
Pawłowska M. [2011], Competition in the Polish banking market prior to recent crisis for the period 1997–2007 – empirical results obtained with the use of three different models, Bank i Kredyt, 42 (5): 5–40.
 
41.
Plakys M. [2010], Foreign and local investment funds: development and concentration in Lithuania, [in:] The 6th International Conference “Business and Management 2010”: Selected papers, vol. 1. R. Ginevičius, A. V. Rutkauskas, R. Počs (eds.), May 13–14, 2010, Vilnius, Lithuania, Technika: 469–475.
 
42.
de-Ramon S., Straughan M. [2019], The evolution of competition in the UK deposit-taking sector, 1989–2013, The European Journal of Finance, Forthcoming.
 
43.
Rhoades S. A. [2000], Bank Mergers and Banking Structure in the United States, 1980–1998, Staff Study 174, Board of Governors of the Federal Reserve System, August 2000.
 
44.
Shughart II, W. F. [2008], Industrial Concentration, in: D. R. Henderson (ed.), The concise encyclopedia of economics, Indianapolis, Liberty Fund Inc.
 
45.
Stańczak-Strumiłło K. [2013], Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa.
 
46.
Xu J. [2005], Market Research Handbook: Measurement. Approach and Practice, iUniverse, Lincoln.
 
47.
Wang Ch-Ch., Venezia Ch. C. [2012], The Effect of Market Structure on Mutual Fund Performance in Taiwan, International Business & Economics Research Journal, 11 (5): 487–496.
 
eISSN:2300-5238