PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kiedy firmy sięgają po leasing?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
GNPJE 2015;276(2):113-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest znalezienie przyczyn zróżnicowania istotności zadłużenia, rentowności, płynności, wielkości przedsiębiorstwa i obciążeń podatkowych w badaniach determinant finansowania przedsiębiorstw leasingiem. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono ilościowy przegląd literatury (meta-analizę) przy wykorzystaniu procedury vote-counting, pozwalającej na usystematyzowanie wiedzy zgromadzonej w niezależnych badaniach na temat wpływu zmiennych objaśniających na finansowanie leasingiem. Z przeglądu ponad 130 artykułów empirycznych dotyczących źródeł finansowania działalności firmy, 27 opracowań dotyczyło determinant finansowania firm leasingiem, dla których zmienne objaśniane zostały zbudowane w porównywalny sposób. Na ich podstawie przeanalizowano 254 oszacowane modele ekonometryczne determinant finansowania leasingiem pod kątem głównych grup zmiennych objaśniających. Oszacowano modele logitowe pozwalające określić czynniki determinujące istotność poszczególnych predykatorów. Zauważono, że cechy badania takie jak rok publikacji, okres jakiego dotyczą dane i wielkość próby istotnie wpływają na wyniki dotyczące zależności między zadłużeniem firmy a finansowaniem leasingiem. Dla istotności płynności jako determinanty finansowania przedsiębiorstw leasingiem znaczenie ma, czy badanie przeprowadzono dla spółek giełdowych. Zaobserwowano, że zmienną determinującą istotność wyników dla relacji między rentownością a wykorzystaniem leasingu jest liczba obserwacji na jakiej przeprowadzono badanie oraz, że rok publikacji, liczba obserwacji i długość próby w latach mają znaczenie przy konstrukcji modelu analizy zależności finansowania działalności inwestycyjnej firmy leasingiem od wielkości przedsiębiorstwa.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top