PL EN
PRACA ORYGINALNA
Partycypacja bezpośrednia w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi
 
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Data nadesłania: 09-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-12-2020
 
 
Data akceptacji: 16-01-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Zybała   

SGH Warsaw School of Economics, Wiśniowa 41, 02-520 Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2021;305(1):9-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Autor analizuje zjawisko partycypacji bezpośredniej w Polsce w kontekście europejskim. Opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu, a także na nowych badaniach jakościowych zrealizowanych w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu „DIRECT” (2017–2018). Artykuł ma na celu analizę nowych zjawisk w podjętej dziedzinie, jak i skonfrontowanie różnorodnych jej elementów. Autor definiuje partycypację bezpośrednią (BP) jako delegowanie podwładnym zadań do autonomicznego wykonania i konsultowanie z nimi. Wskazuje na jej złożony obraz, na podstawie zgromadzonych danych z różnych badań. Stwierdza zasadniczą zgodność między wynikami dotychczasowych badań ilościowych a nowymi danymi z badań jakościowych. Zwraca uwagę na brak ciągłości w jej praktykowaniu w wielu wymiarach, np. w sferze organizacji pracy, stosowanych instrumentów jej praktykowania, między partycypacją postrzeganą w kategoriach ideałów zarządzania i codziennej praktyki czy między tym, co w jej mechanizmach oficjalne/formalne a nieoficjalne/nieformalne.
 
REFERENCJE (52)
1.
Ackers P., Marchington M., Wilkinson A., Dundon T. [2004], Partnership and voice, with or without trade unions, [in:] M. Stuard, M. Martinez Lucio (eds.), Partnership and Modernization in Employment Relations, Routledge.
 
2.
Aon Report [2018], Trends in Global Employee Engagement Global Employee Engagement Rebounds to Match Its All-Time High, Aon Plc.
 
3.
Bašnáková J., Brezina I, Masaryk R. [2016], Dimensions of culture: the case of Slovakia as an outlier in Hofstede’s research, Československá psychologie, 1, LX.
 
4.
Blasi J. R., Kruse D. L. [2006], U. S. High-Performance Work Practices at Century’s End, Industrial Relations, 45: 547–578.
 
5.
Boxall P., Purcell J. [2010], An HRM Perspective on Employee Participation, [in]: A. Wilkinson, P. J. Gollan, M. Marchington, D. Lewin (eds.), The Oxford Handbook of Participation in Organizations, Oxford University Press Inc. New York.
 
6.
Czarzasty J., Kulpa-Ogdowska A. [2006], Związki zawodowe od konfrontacji do kooperacji, Fundacja im. Friedricha Eberta, SGH, Warsaw; http://www.feswar.org.pl/fes20....
 
7.
Czarzasty J. [2009], Warunki pracy i kultura organizacyjna, [in:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, J. Gardawski (ed.), Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 
8.
Cabrera E. F., Cabrera A., Ortega J. [2001], Employee Participation in Europe, Business Economics Series 2, http://docubib.uc3m.es/WORKING....
 
9.
Cabrera E. F., Ortega J., Cabrera A. [2003], An Exploration of the Factors that Influence Employee Participation in Europe, Journal of World Business, 38.
 
10.
Edwards P. [2007], The Employment Relationship and the Field of Industrial Relations, [in:] P. Edwards (ed.), Industrial Relations Theory and Practice, Blackwell Publishing.
 
11.
EPOC Research Group [1997], New Forms of Work Organization – Can Europe Realise its Potential? European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 
12.
Eurofound [2015a], Direct and indirect employee participation, Third European Company Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 
13.
Eurofound [2015b], Overview Report: Workplace Practices – Patterns, Performance and Well-being, Third European Company Survey, Publications Office of the European Union Luxembourg.
 
14.
European Commission [1997], Partnership for a new organisation of work, Brussels.
 
15.
European Commission [1998], Modernising the organisation of work – A positive approach to change, Brussels.
 
16.
EWON [2001], New firms of world organisation. The benefits and impact on performance, Thematic Paper Presented to DG Employment & Social Affairs, https://www.eurofound.europa.e....
 
17.
Gardawski J. [2007], Pracujący Polacy 2007, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 
18.
Gardawski J. [2009], Ewolucja polskich związków zawodowych, [in:] J. Gardawski (ed.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 
19.
Gardawski J. [2001a], Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warsaw.
 
20.
Gardawski J., Męcina J., Bartkowski J., Czarzasty J. [2010], Working Poles and the Crisis of Fordism, Scholar, Warsaw.
 
21.
Gill C., Krieger H. [2000], Recent Survey Evidence on Participation in Europe: Towards a European Model? European Journal of Industrial Relations, 6 (1).
 
22.
Hayes J., Prakasam R. [1989], Culture: The Efficacy of Different Modes of Consultation, Leadership & Organization Development Journal, 10 (1): 24–32.
 
23.
Hirschman A. [1970], Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
24.
Hryniewicz J. [2007], Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
 
25.
Juchnowicz M. [2010], Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4: 57–66.
 
26.
Komor M., Schumann J. H. [2015], Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede, Gospodarka Narodowa, 1 (275).
 
27.
Knudsen H. [1995], Employee Participation in Europe, Sage Publications UK, London.
 
28.
Król H., Ludwiczyński A. (eds.) [2006], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
29.
Lansbury D. R., Wailes N. [2008], Employee Involvement and Direct Participation”, [in:] P. Blyton, N. Bacon, J. Fiorito, E. Heery (eds.), Sage Handbook of Industrial Relations, Sage Publications, London: 434–446.
 
30.
Łochnicka D. [2016], Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 
31.
Martel J. P., Dupuis G. [2006], Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems, and Presentation of a New Model and Measuring Instrument, Social Indicators Research, 77: 333–368.
 
32.
Mendel T. [2001], Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
33.
Moczulska A. [2011], Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
34.
Nasierowski W., Mikuła B. [1998], Cultural Dimensions of Polish Managers: Hofstede’s Indices, Organization Studies, 19.
 
35.
Ost D. [2009], The End of Postcommunism. Trade Unions in Eastern Europe’s Future, East European Politics and Societies, 23 (1), February: 13–33.
 
36.
OECD [2017], Employment Outlook, Paris.
 
37.
Pałubska D. [2012], Participative forms of work organization as a source of intrapreneurship in a company, International Journal of Business and Management Studies, 4 (1).
 
38.
Pałubska D. [2013], Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4 (36).
 
39.
Skorupińska K., Rudolf S. [2012], Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
40.
Skorupińska K., [2015], Rola państwa w rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce, Studia Ekonomiczne, 209: 179–187.
 
41.
Skorupińska K. [2013], Direct employee participation in the management of Polish Companies, Journal of Positive Management, 4 (1).
 
42.
Rudolf S. [2009], Sposoby pozyskiwania zasobów intelektualnych pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [in:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (ed.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: 260–261.
 
43.
Rudolf S. [2012], Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie, Ekonomia i Prawo, 11 (4).
 
44.
Rudolf S. [2012], Partycypacja bezpośrednia w Polsce na tle starych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 30.
 
45.
Rudolf S. [2014], Analiza statystyczna bezpośrednich form partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, [in:] A. Piotrowskiej-Piątek (ed.), Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 
46.
Summers J., Hyman J. [2005], Employee participation and company performance. A review of the literature, Joseph Rowntree Foundation, University of Aberdeen.
 
47.
Szelągowska-Rudzka K. [2014], Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników w procesie decyzyjnym uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 360–370.
 
48.
Szelągowska-Rudzka K. [2016], Determinanty partycypacji bezpośredniej pracowników, [in:] H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (eds.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
49.
Szelągowska-Rudzka K. [2016b], Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji, Przegląd Organizacji, 5: 23–29.
 
50.
Szelągowska-Rudzka K. [2016c], Czynniki wpływające na partycypację bezpośrednią pracowników – przegląd literatury, Przegląd Organizacji, 12: 48–54.
 
51.
Wilkinson A, Gollan P. J., Marchington M., Lewin D. [2010], Conceptualizing Employee Participation in Organizations, [in:] A. Wilkinson, P. J. Gollan, M. Marchington, D. Lewin (eds.), The Oxford Handbook of Participation in Organizations, New York: Oxford University Press.
 
52.
Zybała A. [2009], System wsparcia eksperckiego dla uczestników dialogu społecznego w Polsce, [in:] A. Zybała (ed.), W kierunku dialogu opartego na wiedzy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top