PL EN
RESEARCH PAPER
Direct Participation in Poland Compared with Other European Countries
 
 
More details
Hide details
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Submission date: 2020-10-09
 
 
Final revision date: 2020-12-13
 
 
Acceptance date: 2021-01-16
 
 
Publication date: 2021-03-31
 
 
Corresponding author
Andrzej Zybała   

SGH Warsaw School of Economics, Wiśniowa 41, 02-520 Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2021;305(1):9-31
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The author analyses the process of direct participation in Poland compared with other European countries. The analysis includes a review of the subject literature and a new qualitative study carried out as part of the DIRECT project (2017–2018) co-financed by the European Commission. The article aims to examine new trends in direct participation and outline the various components of the process. The author defines direct participation (DP) as the conferral upon subordinates of tasks that they are expected to perform more or less autonomously. A complex picture is offered on the basis of data gathered from various research, although there is a concurrence between the results of quantitative research pursued to date and new data from qualitative research. Of note is the lack of continuity of direct participation in many dimensions, such as work organisation, instruments applied in practice, and differences between management ideas and actual day-to-day practice, including in terms of official and formal mechanisms versus unofficial and informal ones.
 
REFERENCES (52)
1.
Ackers P., Marchington M., Wilkinson A., Dundon T. [2004], Partnership and voice, with or without trade unions, [in:] M. Stuard, M. Martinez Lucio (eds.), Partnership and Modernization in Employment Relations, Routledge.
 
2.
Aon Report [2018], Trends in Global Employee Engagement Global Employee Engagement Rebounds to Match Its All-Time High, Aon Plc.
 
3.
Bašnáková J., Brezina I, Masaryk R. [2016], Dimensions of culture: the case of Slovakia as an outlier in Hofstede’s research, Československá psychologie, 1, LX.
 
4.
Blasi J. R., Kruse D. L. [2006], U. S. High-Performance Work Practices at Century’s End, Industrial Relations, 45: 547–578.
 
5.
Boxall P., Purcell J. [2010], An HRM Perspective on Employee Participation, [in]: A. Wilkinson, P. J. Gollan, M. Marchington, D. Lewin (eds.), The Oxford Handbook of Participation in Organizations, Oxford University Press Inc. New York.
 
6.
Czarzasty J., Kulpa-Ogdowska A. [2006], Związki zawodowe od konfrontacji do kooperacji, Fundacja im. Friedricha Eberta, SGH, Warsaw; http://www.feswar.org.pl/fes20....
 
7.
Czarzasty J. [2009], Warunki pracy i kultura organizacyjna, [in:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, J. Gardawski (ed.), Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 
8.
Cabrera E. F., Cabrera A., Ortega J. [2001], Employee Participation in Europe, Business Economics Series 2, http://docubib.uc3m.es/WORKING....
 
9.
Cabrera E. F., Ortega J., Cabrera A. [2003], An Exploration of the Factors that Influence Employee Participation in Europe, Journal of World Business, 38.
 
10.
Edwards P. [2007], The Employment Relationship and the Field of Industrial Relations, [in:] P. Edwards (ed.), Industrial Relations Theory and Practice, Blackwell Publishing.
 
11.
EPOC Research Group [1997], New Forms of Work Organization – Can Europe Realise its Potential? European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 
12.
Eurofound [2015a], Direct and indirect employee participation, Third European Company Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 
13.
Eurofound [2015b], Overview Report: Workplace Practices – Patterns, Performance and Well-being, Third European Company Survey, Publications Office of the European Union Luxembourg.
 
14.
European Commission [1997], Partnership for a new organisation of work, Brussels.
 
15.
European Commission [1998], Modernising the organisation of work – A positive approach to change, Brussels.
 
16.
EWON [2001], New firms of world organisation. The benefits and impact on performance, Thematic Paper Presented to DG Employment & Social Affairs, https://www.eurofound.europa.e....
 
17.
Gardawski J. [2007], Pracujący Polacy 2007, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 
18.
Gardawski J. [2009], Ewolucja polskich związków zawodowych, [in:] J. Gardawski (ed.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.
 
19.
Gardawski J. [2001a], Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warsaw.
 
20.
Gardawski J., Męcina J., Bartkowski J., Czarzasty J. [2010], Working Poles and the Crisis of Fordism, Scholar, Warsaw.
 
21.
Gill C., Krieger H. [2000], Recent Survey Evidence on Participation in Europe: Towards a European Model? European Journal of Industrial Relations, 6 (1).
 
22.
Hayes J., Prakasam R. [1989], Culture: The Efficacy of Different Modes of Consultation, Leadership & Organization Development Journal, 10 (1): 24–32.
 
23.
Hirschman A. [1970], Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
24.
Hryniewicz J. [2007], Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
 
25.
Juchnowicz M. [2010], Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4: 57–66.
 
26.
Komor M., Schumann J. H. [2015], Zróżnicowania kulturowe między Polską a Niemcami według wymiarów kultury Hofstede, Gospodarka Narodowa, 1 (275).
 
27.
Knudsen H. [1995], Employee Participation in Europe, Sage Publications UK, London.
 
28.
Król H., Ludwiczyński A. (eds.) [2006], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
29.
Lansbury D. R., Wailes N. [2008], Employee Involvement and Direct Participation”, [in:] P. Blyton, N. Bacon, J. Fiorito, E. Heery (eds.), Sage Handbook of Industrial Relations, Sage Publications, London: 434–446.
 
30.
Łochnicka D. [2016], Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 
31.
Martel J. P., Dupuis G. [2006], Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems, and Presentation of a New Model and Measuring Instrument, Social Indicators Research, 77: 333–368.
 
32.
Mendel T. [2001], Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
33.
Moczulska A. [2011], Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
34.
Nasierowski W., Mikuła B. [1998], Cultural Dimensions of Polish Managers: Hofstede’s Indices, Organization Studies, 19.
 
35.
Ost D. [2009], The End of Postcommunism. Trade Unions in Eastern Europe’s Future, East European Politics and Societies, 23 (1), February: 13–33.
 
36.
OECD [2017], Employment Outlook, Paris.
 
37.
Pałubska D. [2012], Participative forms of work organization as a source of intrapreneurship in a company, International Journal of Business and Management Studies, 4 (1).
 
38.
Pałubska D. [2013], Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4 (36).
 
39.
Skorupińska K., Rudolf S. [2012], Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
40.
Skorupińska K., [2015], Rola państwa w rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce, Studia Ekonomiczne, 209: 179–187.
 
41.
Skorupińska K. [2013], Direct employee participation in the management of Polish Companies, Journal of Positive Management, 4 (1).
 
42.
Rudolf S. [2009], Sposoby pozyskiwania zasobów intelektualnych pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [in:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (ed.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: 260–261.
 
43.
Rudolf S. [2012], Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie, Ekonomia i Prawo, 11 (4).
 
44.
Rudolf S. [2012], Partycypacja bezpośrednia w Polsce na tle starych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 30.
 
45.
Rudolf S. [2014], Analiza statystyczna bezpośrednich form partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, [in:] A. Piotrowskiej-Piątek (ed.), Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 
46.
Summers J., Hyman J. [2005], Employee participation and company performance. A review of the literature, Joseph Rowntree Foundation, University of Aberdeen.
 
47.
Szelągowska-Rudzka K. [2014], Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników w procesie decyzyjnym uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 360–370.
 
48.
Szelągowska-Rudzka K. [2016], Determinanty partycypacji bezpośredniej pracowników, [in:] H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (eds.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
49.
Szelągowska-Rudzka K. [2016b], Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji, Przegląd Organizacji, 5: 23–29.
 
50.
Szelągowska-Rudzka K. [2016c], Czynniki wpływające na partycypację bezpośrednią pracowników – przegląd literatury, Przegląd Organizacji, 12: 48–54.
 
51.
Wilkinson A, Gollan P. J., Marchington M., Lewin D. [2010], Conceptualizing Employee Participation in Organizations, [in:] A. Wilkinson, P. J. Gollan, M. Marchington, D. Lewin (eds.), The Oxford Handbook of Participation in Organizations, New York: Oxford University Press.
 
52.
Zybała A. [2009], System wsparcia eksperckiego dla uczestników dialogu społecznego w Polsce, [in:] A. Zybała (ed.), W kierunku dialogu opartego na wiedzy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top