PL EN
PRACA ORYGINALNA
Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
GNPJE 2016;282(2):59-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ekonometryczna identyfikacja czynników determinujących działalność eksportową polskich firm produkcyjnych. Analiza przy wykorzystaniu modelowania logitowego przeprowadzona jest na bazie danych ilościowo-jakościowych pozyskanych z połączenia danych finansowych InfoCredit z wynikami dużego badania ankietowego wykonanego metodą bezpośrednią na grupie 470 podmiotów. Uzyskane wyniki potwierdzają podstawowe tezy stawiane przez współczesną literaturę teoretyczną nurtu heterogenicznych firm. Eksporterzy różnią się od nieeksporterów m.in. wielkością, produktywnością oraz innowacyjnością. W rozpatrywanej próbie prawdopodobieństwo eksportu zależy w pierwszej kolejności od obecności kapitału zagranicznego. Jest ono jednocześnie wyraźnie wyższe dla większych oraz bardziej produktywnych podmiotów. Uzyskane rezultaty mogą stanowić przyczynek do dalszych pogłębionych badań. Powinny być również pomocne w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top