PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
GNPJE 2016;286(6):69-93
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja zależności między wynagrodzeniem poszczególnych menedżerów a celami ekonomicznymi spółek giełdowych, ze szczególnym uwzględnieniem celów strategicznych. Grupę badawczą stanowiły spółki notowane od co najmniej siedmiu lat na GPW w Warszawie, w których przynajmniej jedna osoba z zarządu pełniła swoją funkcję w całym badanym okresie. W literaturze fachowej nie są prezentowane wyniki badań uwzględniające powyższe kryteria. Do weryfikacji zależności zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona a okresem badawczym były lata 2005–2011, co zapewniło uwzględnienie strategicznej perspektywy zarządzania, pozwalającej na uwidocznienie wpływu danego zarządzającego na wyniki ekonomiczne spółki. Przyjęcie 2005 roku za początek okresu badawczego wynikało z obowiązujących od tego roku przepisów o przedstawianiu w rocznym sprawozdaniu finansowym spółek informacji o wartości wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu. Natomiast przyjęcie 2011 roku za koniec okresu badawczego wynikało ze znacznej rotacji w zarządach spółek w kolejnych latach, co w istotny sposób ograniczało wielkość badanej próby. Spośród spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie na dzień 31 grudnia 2011 roku - ustalone do badań kryteria spełniło około 14% spółek i około 6% ogółu menedżerów. Wyniki badań wykazały, że w około 88% badanych spółek i u około 90% badanych menedżerów nie było pozytywnej i istotnej statystycznie zależności między wynagrodzeniem poszczególnych menedżerów a celami strategicznymi spółek. Podobne wyniki uzyskano także z analizy zależności wynagrodzeń menedżerów z tzw. pozostałymi celami ekonomicznymi spółek. W tym wypadku, brak pozytywnego i istotnego statystycznie związku miedzy omawianymi zmiennymi wystąpił w ponad 93% spółek i u około 90% badanych menedżerów.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top