PL EN
PRACA ORYGINALNA
Gromadzenie aktywów rezerwowych a motyw naśladownictwa - doświadczenia wybranych krajów z państwowymi funduszami majątkowymi
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2016
 
GNPJE 2016;283(3):127–143
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł porusza zagadnienie motywów akumulacji rezerw walutowych. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja hipotezy zakładającej, że pośród innych czynników makroekonomicznych, popyt na rezerwy jest determinowany motywem behawioralnym a konkretnie dążeniem do naśladownictwa. W badaniu wykonanym dla danych z lat 1990-2013 opartym na próbie 12 krajów azjatyckich oraz Rosji, posiadających państwowe fundusze majątkowe wykorzystano narzędzie w postaci regresji panelowej. Uzyskane wyniki empiryczne, w tym testy odporności, wskazują na występowanie konkurencyjnego gromadzenia rezerw w analizowanej grupie krajów. Skala zjawiska nie jest jednakowa, najsilniej ujawnia się po wykluczeniu z grupy Singapuru, Indonezji oraz Chin, najsłabszy efekt naśladownictwa ma miejsce wraz z usunięciem z badanej grupy Rosji. Występowanie behawioralnych motywów gromadzenia rezerw, skłania do postawienia pytania o motywy naśladownictwa jako czynniki mogący wywierać wpływ na decyzję utworzenia przez kraj wehikułu inwestycyjnego w postaci państwowego funduszu majątkowego.
eISSN:2300-5238