PL EN
PRACA ORYGINALNA
Oblicza niepewności ubogich mieszkańców dużego miasta na przykładzie Poznania
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
GNPJE 2015;279(5):187-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie oblicza niepewności ubogich mieszkańców Poznania w trzech wymiarach - dochodowym, pracy i przyszłości. Metodyka i koncepcja badań powstała jako rezultat pracy Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania. Badania zostały przeprowadzone metodą PAPI w latach 2012 i 2013 przez członków grupy badawczej, co miało na celu uzyskanie szczegółowych odpowiedzi oraz uzyskanie informacji o charakterze jakościowym. Dobór próby do badań polegał na wylosowaniu z listy beneficjentów MOPR reprezentacyjnej próby gospodarstw domowych w dwóch etapach pomiarowych (n1=418, n2=196), spośród 6000 adresów. Uzyskana liczebność próby pozwala przyjąć z 95‐procentowym prawdopodobieństwem, że uzyskane wyniki nie różnią się od rozkładów zmiennych występujących w populacji generalnej o więcej niż 4%. Artykuł zawiera analizę pojęcia niepewność w wymiarze socjo-ekonomicznym, oraz wskazanie na powiązania pomiędzy pewnością i bezpieczeństwem. Zwrócono uwagę, że czynnikiem zasadniczo wpływającym na bezpieczeństwo są dochody, ich wysokość, a także pewność ich uzyskania. Zauważono, że to kobiety otrzymują wyższe dochody niż mężczyźni, co jest odmienne w porównaniu z innymi badaniami. Warte podkreślenia są ogólnie niskie dochody we wszystkich grupach dochodowych, co wynika ze specyfiki grupy badawczej, zawierającej osoby korzystające z pomocy społecznej. Deprywacja potrzeb jest nie tylko wynikiem niskich dochodów, ale również uświadomienia niższego zaspokojenia potrzeb w stosunku do otoczenia. Niepewność sytuacji ekonomicznej jest również pochodną możliwości i stopnia realizacji potrzeb. Wśród badanej grupy posiadane zasoby pieniężne wystarczają wyłącznie na najtańsze jedzenie, czasem również ubranie i podstawowe wydatki mieszkaniowe. Oprócz niepewności w sensie dochodowym zwrócono uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa pracy, przy czym zauważono, że pomimo dużego zagrożenia brakiem pracy respondenci przybierają pasywne postawy (niska aktywność, nieposzukiwanie pracy). Konsekwencją niepewności dochodów i braku pracy jest również niepewność przyszłości, które leżą zarówno wewnątrz jednostek, jak i poza nimi.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top