PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rezerwy na zobowiązania a efektywna stopa podatku dochodowego od przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2016
 
GNPJE 2016;283(3):57–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest kwantyfikacja wpływu, jaki różnice przejściowe, występujące na gruncie przepisów rachunkowych i podatkowych, wywierają na podatkowe obciążenia przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie, jakie skutki dla wielookresowej, efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego (EATR) ma przyspieszone odliczanie niektórych kosztów poprzez tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania. W badaniu uwzględniono rezerwy na świadczenia emerytalne i inne rezerwy. Zastosowano dynamiczny miernik obciążeń podatkowy typu backward-looking, oparty na danych historycznych i odnoszący się do przepływów pieniężnych. Badane przedsiębiorstwa zostały podzielone na kilka podgrup w zależności od ich wielkości oraz wartości przepływów pieniężnych. W obecnej sytuacji i w odniesieniu do firm charakteryzujących się dodatnimi przepływami, najwyższe obciążenie w wysokości 33% jest ponoszone przez średnie podmioty. Dla małych i dużych jednostek kształtuje się ono na poziomie, odpowiednio, 24% i 25%. Odmienna sytuacja występuje w grupie przedsiębiorstw z ujemnymi przepływami: ich obciążenia są, ogólnie biorąc, wyraźnie wyższe. EATR wynosi 60% dla wszystkich podmiotów oraz 38%, 45% i 51% odpowiednio dla jednostek średnich, małych i dużych. W przypadku zmiany podatkowego traktowania rezerw na zobowiązania obserwuje się delikatne obniżenie efektywnej przeciętnej stopy podatkowej. Efekty czasowe w opodatkowaniu przyczyniają się do zmniejszenia EATR od ok. 1 pkt proc. (małe przedsiębiorstwa z dodatnimi przepływami) do 4 pkt proc. (małe firmy z ujemnymi oraz średnie jednostki z dodatnimi przepływami). Zmiany obciążeń podatkowych są statystycznie istotne.
eISSN:2300-5238