PL EN
PRACA ORYGINALNA
Komplementarność innowacji procesowych i organizacyjnych polskich eksporterów
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2012
 
GNPJE 2012;256(5-6):29–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Wiele badań wskazuje na znaczenie innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa zarówno samodzielnie jak i w kooperacji dla ich konkurencyjności międzynarodowej. W artykule opartym na badaniach 209 polskich producentów skupiono się na analizie wpływu innowacji procesowych i organizacyjnych na intensywność eksportu oraz udział sprzedaży nowych produktów w łącznej sprzedaży tych przedsiębiorstw. Stwierdzono pozytywną korelację między innowacjami procesowymi (realizowanymi samodzielnie jak i w kooperacji z innymi podmiotami) i intensywnością eksportu przedsiębiorstwa, natomiast hipoteza o takim związku innowacji organizacyjnych z intensywnością eksportu nie została potwierdzona. Ponadto, wykazano, że innowacje procesowe i organizacyjne (samodzielne i w kooperacji) nie wykazują statystycznie istotnego związku z intensywnością sprzedaży nowych produktów przez polskich eksporterów. Wyniki te są wyrazem realizacji tradycyjnych strategii konkurencji opartych na przewadze kosztowej, a nie na dyferencjacji oferty. Analiza związków między innowacjami procesowymi i organizacyjnymi wykazuje pozytywną korelację między tymi typami innowacji jedynie w przedsiębiorstwach o wysokiej intensywności eksportu i dużym udziale nowych produktów w łącznej sprzedaży. Korelacja ta występuje w przypadku innowacji podejmowanych samodzielnie jak i w kooperacji. Autorzy konkludują, że polscy eksporterzy nie wykorzystują w pełni możliwości równoległego wprowadzania innowacji o charakterze komplementarnym, jakimi są innowacje procesowe i organizacyjne i nie osiągają potencjalnej synergii w działalności innowacyjnej.
eISSN:2300-5238