PL EN
RESEARCH PAPER
A Study of the Efficiency of Regional Railway Services: The Case of Poland
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 
 
Submission date: 2023-07-18
 
 
Final revision date: 2023-10-18
 
 
Acceptance date: 2023-10-25
 
 
Publication date: 2023-12-29
 
 
Corresponding author
Michał Zajfert   

Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2023;316(4):30-53
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
Regional railway transport is an alternative to individual transport that contributes to a reduction in external costs and is considered a public service obligation (PSO). A common way to measure the efficiency of regional railway transport is compensation for operational performance in train-kilometres. However, this metric does not accurately reflect the true efficiency of this kind of transport as it overlooks the main objective of engaging public funds. The goal is not merely to operate trains at the lowest possible cost, but rather to provide maximum societal benefits. Our analysis revealed a significant challenge in determining the actual efficiency of regional railway services. The nationwide railway company appears to employ cross-subsidisation of services to generate abnormal profits, thereby reducing its expectations in the face of potential competition and artificially improving its efficiency in areas where there is real competition. The current organisation of regional railway transport makes it difficult to assess its efficiency and, consequently, to select the optimal operator in economic terms.
 
REFERENCES (34)
1.
Arriva [2013] wygrała w Krajowej Izbie Odwoławczej, Rynek Kolejowy, http://www.rynek-kolejowy.pl/3..._ KIO.htm (accessed on 10.05.2013).
 
2.
Cameron I., Lyons T. J., Kenworthy J. R. [2004], Trends in vehicle kilometers travel in world cities, 1960–1990: underlying drivers and policy responses, Transport Policy, 11 (3): 287–298.
 
3.
Chaberko T. [2010], Potencjał kolei jako miejskiego i podmiejskiego środka transportu w wybranych aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej, Prace Geograficzne, 124: 59–71.
 
4.
Gould P. [1969], Spatial Diffusion, Resource Paper No. 17, Washington, DC: Association of American Geographers.
 
5.
Handy S. L., Niemeier D. A. [1997]. Measuring accessibility: an exploration of issues and alternatives, Environment and Planning A, 29 (7): 1175–1194.
 
6.
Jamroz K. [2012], Modelowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie krajowym, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne: 111–120.
 
7.
Jaster G. [2004], Konkurencja w przewozach kolejowych – doświadczenia na rynku niemieckim, Conference Competition on Tracks – Opportunities and Threats, Railway Business Forum, Warszawa.
 
8.
Jurkowski W. [2019], Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 43, Wrocław.
 
9.
Kenyon S. [2011], Transport and social exclusion: access to higher education in the UK policy context, Journal of Transport Geography, 19: 763–771.
 
10.
King D., Manville M., Shoup D. [2007], The political calculus of congestion pricing, Transport Policy, 14(2): 111–123.
 
11.
Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Siłka P. [2010], Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 241.
 
12.
Król M., Taczanowski J. [2016], Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
Lan L. W., Lin E.T. J. [2006], Performance Measurement for Railway Transport: Stochastic Distance Functions with Inefficiency and Ineffectiveness Effects, Journal of Transport Economics and Policy, 40 (3): 383–408.
 
14.
Lierop D. van, Badami G. M., El-Geneidy M. A. [2018], What influences satisfaction and loyalty in public transport? A review of the literature, Transport Reviews, 38 (1): 52–72.
 
15.
Maggio G., Cacciola G. [2009], A variant of the Hubbert curve for oil production forecasts, Energy Policy, 37 (11): 4761–4770.
 
16.
Majewski J. [2006], Koleje regionalne w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych w świetle badań potoków podróżnych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (2): 31–42.
 
17.
Musgrave R. A., Musgrave P. B. [1973], Public finance in theory and practice, McGraw-Hill, Kogakusha.
 
18.
Preston J., Rajé F. [2007], Accessibility, mobility and transport-related social exclusion, Journal of Transport Geography, 15(3): 151–160.
 
19.
Qin Z. [2008], Improving public transit access to villages, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 1 (2): 141–152.
 
20.
Raport [2013] z audytu finansowo-prawnego działalności dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. w 2012 roku, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., Warszawa.
 
21.
Rozporządzenie [2007] nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, s. 1).
 
22.
Schöller O., Borcherding A. [2004], Elchtest. Die Reform des staatlichen Eisenbahnsystems in Schweden, Internationales Verkehrswesen, 5.
 
23.
Sengelov K. [2004], DSB Wants to Become Europe`s Preferred Passenger Train Operator, Railway Gazette International, 12.
 
24.
Spiekermann K., Neubauer J. [2002], European accessibility and peripherality: Concepts, models and indicators, Nordregio.
 
25.
Starowicz W. [2004], Charakterystyka polskiej normy. Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim, Technika Transportu Szynowego, 9: 29.
 
26.
Taylor Z., Ciechański A. [2017], Deregulacja i przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE, IGiPZ PAN, Warszawa.
 
27.
Ustawa [1992] z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.).
 
28.
Ustawa [2003] z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Art.22 ust. 3–11, Art. 40. (Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789).
 
29.
Ustawa [2004] z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228.
 
30.
Ustawa [2009] z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. nr 19, poz. 101, z późn. zm.
 
31.
Ustawa [2010] z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13.
 
32.
Vickerman R. W. [1974], Accessibility, attraction, and potential: a review of some concepts and their use in determining mobility, Environment and Planning A, 6 (6): 675–691.
 
33.
Warakomska K. [1992], Zagadnienie dostępności w geografii transportu, Przegląd Geograficzny, 64 (1–2): 67–76.
 
34.
Zajfert M. [2016], Transformacja sektora transportu kolejowego w Polsce, INE PAN, Warszawa.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top