PL EN
Zasady etyczne
 
Zbiór zasad etycznych Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics można pobrać TUTAJ.

Redakcja


 • Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności zespół redakcyjny stosuje procedury ujęte w diagramach COPE.
 • Redakcja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zidentyfikowania i uniknięcia publikacji prac, w których mogą występować nadużycia, zaniedbania bądź innego rodzaju praktyki niewłaściwe z punktu widzenia etyki prowadzenia badań naukowych. W przypadku, gdy Redakcja dowiaduje się o jakichkolwiek zarzutach dotyczących niewłaściwego postępowania naukowego, podejmowane są w tym względzie stosowne działania.
 • Redakcja przestrzega procedury zapobiegającej zjawiskom ghostwriting (dana osoba wniosła istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawniła swego udziału jako jeden z autorów lub też jej rola nie została pokazana w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział autora jest znikomy lub nie miał miejsca a pomimo tego jest autorem bądź współautorem publikacji). Każde przypadki takich nierzetelności będą ujawniane, łącznie z wszczęciem odpowiedniej procedury, w tym powiadamianiem odpowiednich podmiotów.
 • Redakcja nie ujawnia żadnych informacji o pracach składanych do publikacji osobom lub podmiotom innym niż autorzy, recenzenci, redaktorzy lub przedstawiciele wydawcy, którym informacje te są udostępniane wyłącznie w związku z procedurą wydawniczą.
 • Artykuły nadesłane do Redakcji są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak płeć, wyznanie, rasa, pochodzenie, obywatelstwo czy też przekonania polityczne autorów.
 • Redakcja umożliwia wycofanie artykułu lub publikację korekty, zgodnie z wytycznymi COPE w tym względzie. Każda publikacja zawierająca błędne lub fałszywe wyniki zostanie wycofana bądź też opublikowana zostanie odpowiednia korekta. W sytuacji, gdy błąd leży po stronie Autora, czasopismo publikuje korektę. Jeśli błąd leży po stronie czasopisma, wydaje ono stosowne oświadczenie i/lub przeprosiny.
 • Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji, w całości lub w części, bez pisemnej zgody autorów.

Recenzenci


 • W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.
 • Otrzymane do recenzji artykuły są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie osobom trzecim informacji o otrzymaniu artykułu do recenzji a także omawianie z takimi osobami treści (bądź wniosków płynących z) recenzowanych artykułów.
 • Obowiązkiem recenzentów jest identyfikacja i wskazanie w recenzji takich publikacji, na które autor powinien był się powołać, ale tego nie uczynił, a także przekazanie Redakcji informacji o nieuprawnionych zapożyczeniach i/lub o podejrzeniu plagiatu.

Autorzy


 • Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie artykuły oryginalne i niezłożone w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Autorzy zobowiązani są cytować publikacje, które wykorzystali podczas tworzenia artykułu.
 • Autorzy są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w procesie oceny artykułu.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich przesłanek konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu, w szczególności do wykazania wszystkich źródeł finansowania, wkładu instytucji, organizacji oraz innych podmiotów.
 • Autor zgłaszający artykuł jest zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie osoby wymienione jako współautorzy zaakceptowały ostateczną wersję tekstu.
 • Wykrycie zasadniczych błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia Redakcji, która w takiej sytuacji podejmie w porozumieniu z autorem stosowne kroki w celu zamieszczenia sprostowania bądź wycofania artykułu.

Kwalifikowanie artykułu do druku


 • Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu.
 • Proces kwalifikowania artykułów do druku odbywa się na podstawie recenzji.
 • Recenzje artykułów są przygotowywane przez co najmniej dwóch recenzentów będących specjalistami w tematyce artykułu.
 • W procesie recenzenckim przestrzegana jest zasada podwójnej anonimowości (double blind) – ani recenzent, ani autor nie znają wzajemnie swoich personaliów.
 • W procesie recenzji recenzenci i autorzy są od siebie niezależni, tzn. nie mogą być zatrudnieni w lub powiązani z tą samą instytucją.
 • W przypadku rozbieżności w ocenach artykułu przedstawionych przez dwu recenzentów – artykuł kierowany jest do kolejnego – trzeciego recenzenta (recenzja rozstrzygająca).
 • Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku.
 • Artykuły są recenzowane zgodnie z jednolitymi kryteriami oceny, przyjętymi przez Kolegium Redakcyjne, a ujętymi w arkuszu oceny artykułu.
 • W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria:
  - zgodność artykułu z profilem pisma,
  - oryginalność treści artykułu,
  - wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań,
  - poprawność merytoryczna.
 • Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Kolegium Redakcyjnego w zakresie przyjęcia artykułu do druku, którą każdorazowo poprzedza dyskusja. Postanowienia Kolegium Redakcyjnego kończą się jedną z następujących konkluzji:
  - artykuł jest bez zarzutu i kwalifikuje się do publikacji,
  - artykuł wymaga pewnych (małych) poprawek i po ich dokonaniu kwalifikuje się do publikacji,
  - artykuł wymaga istotnych (dużych) poprawek i kwalifikacja do publikacji musi zostać poprzedzona powtórną recenzją,
  - artykuł nie kwalifikuje się do druku.
 • W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu.
 • W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.
 • W przypadku, kiedy do artykułu sformułowano istotne uwagi – nowa wersja artykułu podlega ponownej recenzji. Dokonuje jej jeden z recenzentów, wybrany z tych, którzy oceniali pierwotną wersję artykułu.
 
Uprzejmie informujemy naszych Autorów i Czytelników, że Redakcja Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics planuje w 2022 r. zmienić formułę wydawania czasopisma na wyłącznie online.


eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005